XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Собко І.О., Собко Л.Г. РОЛЬ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРАКТИКУМУ У ФОРМУВАННІ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

О.І. Собко

Київський національного педагогічний університету імені  М.П. Драгоманова

Л.Г. Собко

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРАКТИКУМУ У ФОРМУВАННІ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Як відомо, творчий потенціал особистості визначається отриманими та самостійно набутими вміннями, навичками та здібностями. Так, видатний психолог Л.С.Виготський визначав творчі здібності і творчу діяльність як комбінаторну і надавав великого значення для її розвитку "вправ  у цій діяльності"[1].

Необхідною  умовою  інформатизації  вузівського навчання  є  формування  в  студентів  здатності  вирішувати задачі пов'язані з обробітком інформації, використовуючи сучасні інформаційні і комунікаційні технології, проявляючи наявність так званої  ІКТ-компетентності, яку  відносять до ключових, забезпечуючи студентам можливість:

•·       успішно продовжувати освіту протягом всього життя;

•·       використовувати набуті вміння в своїй професійної діяльності;

В умовах  інформатизації  освіти необхідно систематично і цілеспрямовано формувати ІКТ-компетентність студента, майбутнього вчителя,  роблячи крок  від вміння  використовувати  ІКТ  для  вирішення  інформаційних  задачзадач"  до  вміння вирішувати  інформаційні  задачі,  використовуючи  ІКТ.  Проілюструємо  останнє положення  на такому прикладі.  Припустимо,  перед студентом  постає  завдання  відтворити  в електронній формі текст, зразок якого він бачить в завданні до лабораторної роботи засобами текстового редактора, наприклад Microsoft Word. Для виконання цієї роботи  потрібні  цілком  певні (інструментальні) навички навички користувача, в даному випадку вміння працювати з таблицями засобами текстового редактора..  Але лише  інструментальних навичок навичок  буде  явно  недостатньо,  якщо  перед  студентом  поставлено  завдання  представити однотипну  текстову  інформацію  у форму структурованого документу (наприклад, використовуючи засіб Структура у Microsoft Word)  . Тут студент повинен не просто продемонструвати те, що він володіє ІКТ,  а  показати  своє  вміння  вирішувати  інформаційну  задачу  за допомогою ІКТ. При цьому він повинен пройти  певну послідовність етапів:

•1)      проаналізувати текст, виділивши в ньому  об'єкти, їх властивості та значення;

•2)      продумати структуру тексту;

•3)      самостійно вибрати  програмний засіб, з допомогою якого він планує представити задану інформацію (наприклад, текстовий редактор, електронні таблиці, програму для створення презентацій);

•4)      створити структуру документу  і сформувати відповідно до неї текст.

Будуючи курс "Практикум на ЕОМ" для студентів, які навчаються за спеціальністю "Трудове навчання", ми ставили наступні цілі:

•1)     сформувати  в  студентів  достатній  спектр  вмінь та навичокнавичок,  що дозволяють  їм  ефективно  застосовувати ІКТ  в  своїй інформаційно-навчальній діяльності для  вирішення  учбових завдань і саморозвитку;

•2)     навчити  студентів  способам  і  методам  освоєння  нових інструментальних засобів;

•3)     сформувати в студентів старших курсів основи ІКТ-компетентності, які полягають в здатності  вирішувати  виникаючі  інформаційні  завдання,  використовуючи  сучасні  загальнодоступні  інформаційні  ресурси.

Нижче представлений перелік тем лабораторних робіт комп'ютерного практикуму для студентів 4-5 курсів, майбутніх вчителів трудового навчання.

Тема лабораторної роботи Кількість годин
1 Створення документів з допомогою шаблонів 2
2 Автоматизація роботи в текстових редакторах 2
3 Форматування тексту, створення брошур 2
4 Створення документів з використанням режиму Структура 2
5 Виконання обчислень засобами електронних таблиць 2
6 Створення комп'ютерних презентацій 2
7 Побудова простих зображень засобами графічних редакторів 4

 

Під час виконання лабораторних робіт студенти використовують навички набуті з інформатики на попередніх курсах, закріплюють вміннянавички по створенню інформаційних об'єктів (текст, список, таблиця, діаграма, малюнок, програма і ін.) і інформаційних моделей засобами текстових та графічних редакторів, вчаться здійснювати операції по обробці даних. Проводиться цілеспрямована робота по закріпленню вмінь і навичок правильно вибирати форму представлення інформації залежно від завдання, що стоїть, і представляти інформацію у вибраній формі, що дозволяє студентам "читати" і самостійно будувати схеми, таблиці, графіки, діаграми і інші інформаційні моделі, використовувати їх як інструмент систематизації навчального матеріалу, вільно переходити від однієї форми представлення інформації до іншої.

В результаті виконаної роботи в студентів буде сформована готовність до усвідомленого і ефективного використання засобів ІКТ не тільки при подальшому самостійному вивченні інформатики, але і під час роботи в якості вчителя, що і є основою їх ІКТ-компетентності.

Література:

•1.     Виготський Л.С. Воображение и творчество. -М.: "Знание", 1973. - 96 с.

•2.     Гуревич Р.С. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. - Вінниця : ДОВ «Вінниця» 2002. - с. 116

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>