XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сокол І.Є. ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КАБІНЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Сокол І.Є.

Горлівський житлово-комунальний технікум

ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КАБІНЕТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

В українському суспільстві, в якому українська мова визнана єдиною державною мовою, досі точаться дискусії щодо її повсюдного використання, правильності вимови, доцільності застосування в діловій мові саме української як державної.

Актуальність проблеми полягає у тому, що в останні роки виникає необхідність правильного використання української мови на всіх рівнях спілкування в суспільстві взагалі і ділової української мови зокрема. В цих умовах значна увага має бути зосереджена на реалізації Державної національної програми «Освіта» - «Україна ХХІ ст.», яка спрямована на підготовку нового покоління спеціалістів, підвищення їх загальної культури професійної кваліфікації та соціального статусу. В опануванні ділової української мови важливу роль відіграє вивчення теоретичного матеріалу, проте особливе значення має доцільне використання кабінету за професійним призначенням для допомоги студентам в оволодінні  практичного застосування цих знань.

Мета статті - розглянути можливі напрями використання кабінету української мови за професійним спрямуванням.

Предметом виступають інтерактивні технології у вивченні дисципліни «Українська мова» при використанні кабінету за професійним спрямуванням.

Об'єктом дослідження є ділова українська мова та її мовленнєвий аспект.

В основі роботи викладача з кабінетом є орієнтація не на просте засвоєння знань, а на розвиток способів мислення і діяльності, пізнавальних сил і творчого потенціалу студентів. На наш погляд, це досягається за допомогою комплексного використання інтерактивних технологій, сутність яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Інакше кажучи, це співнавчання, в якому і викладач, і студенти є суб'єктами. Інтерактивний означає здатний до взаємодії, діалогу з чим-небудь (наприклад, комп'ютером) або ким-небудь (людиною) [1].

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки викладача і студентів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, вміти ставити запитання і відповідати на них [2]. Інтерактивність дає змогу студентам активно вмішуватися в процес навчання і в цей момент вчитися бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати власні продумані рішення [3]. Кожний студент має винести з заняття певний приріст знань, умінь і компетенцій.

На першому занятті в кабінеті викладач знайомить студентів з порадами щодо вивчення української мови за професійним спрямуванням, які розташовані на спеціальному стенді, використовуючи групову форму інтерактивної технології. При цьому здійснюється мотивація, яка дозволяє студентам усвідомити, який вони почнуть зараз вивчати дисципліну, його важливість в практиці життя, його основні завдання. Студенти визначають своє особистісне ставлення до суті та структури занять, форм і способів навчальної діяльності, передбачають (планують) очікувані навчальні результати. Це, звісно, важко, але невимушена співбесіда з певним спрямуванням у необхідне русло, як правило, дає позитивні результати. Викладач наголошує на відмінності мовленнєвого аспекту мови ділової людини від звичайної української мови, звертає увагу на стенд «Історія розвитку української мови в портретах видатних літераторів і науковців». Не обходить увагою народну творчість, історію і  побут українського народу як джерело розвитку української мови (в кабінеті є куточок народознавства); знайомить з текстом Гімну України, стендом «З літопису української державності», з основною літературою, яка буде використовуватися. Отже, студентам надається необхідна інформація про обладнання кабінету і можливості його використання для виконання практичного засвоєння знань на занятті за мінімально короткий час.

Групова робота з виконання інтерактивної вправи по використанню кабінету у вивченні української мови за професійним спрямуванням є основною частиною заняття. Викладач проводить відповідне інструктування: розповідає про мету завдання, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання, а також цікавиться тим, чи все зрозуміло студентам. Після цього викладач розподіляє студентів по групах (3-4 людини) і, спостерігаючи за процесом, надає студентам якомога більше самостійності у співпраці одного з одним. Обов'язковою є, так звана, презентація результатів виконання завдання і, нарешті, усвідомлення отриманих результатів - рефлексія результатів студентами. В інтерактивній технології рефлексія є надзвичайно важливою, оскільки вона виступає природним невід'ємним і найважливішим компонентом групового навчання: «це здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також з діями та вчинками інших людей» [4]. Рефлексія важлива і для викладача, якому дає можливість побачити реакцію студентів на навчання і внести необхідні корективи в процес. Важливою складовою виступає підведення підсумків заняття і оцінювання результатів.

В подальшому навчанні кабінет української мови за професійним спрямуванням використовується викладачем послідовно, практично на кожному занятті з застосуванням інтерактивних технологій навчання.

Отже, слід відзначити, що у вивченні дисципліни «Українська мова» кабінет за професійним спрямуванням несе суттєве навчальне навантаження і допомагає студентам  опанувати її усвідомлено і успішно.

Література:

•1.     Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. - метод. пос. - К.: Вид-во А.С.К., 2003.

•2.     Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. - Х.: Видав. гр. «Основа», 2003.

•3.     Вахрушева Т.Ю., Кайдалова Л.Г. Методичні засади інтерактивних лекцій //Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. - К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. - Вип. 45.

•4.     Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. - К.: А.П.Н., 2002.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>