XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Соколюк В. М., Паскар М. О. ЗОВНІШНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

Соколюк Вікторія Миколаївна,

Паскар Марія Олександрівна

Буковинський державний фінансово-економічний університет

ЗОВНІШНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄВРООБЛІГАЦІЙ

Вступ. В умовах глобалізації одним із найбільших сегментів світового фінансового ринку є ринок єврооблігацій, який завдяки своїм численним перевагам, порівняно з іншими сегментами, розглядається як найпріоритетніше джерело фінансових ресурсів для країн із перехідною економікою. Процес імплементації країни в ринок єврооблігацій має враховувати основні детермінанти розвитку глобального фінансового середовища й бути максимально адаптованим до реалій національної економіки. Це вимагає детального теоретичного та практичного дослідження особливостей ринку єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам інтеграції України до світового фінансового ринку, у тому числі до ринку єврооблігацій, присвячено праці таких вітчизняних науковців, як А.Анісімов, С.Біда, С.Богачов, Н.Бударіна, О.Василик, Б.Губельний, Н.Задерей, Д.Лук'янен-ко, Ю.Макогон, О.Менжелівська, О.Мозговий, О.Охріменко, В.Падалка, С.Румянцев, Л.Руденко, А.Семенов, Н.Шапран, В.Шапран та ін.

Постановка проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових праць з означеної проблематики, недостатньо дослідженими залишаються окремі аспекти функціонування ринку єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації. По-перше, необхідним є поглиблений аналіз ринку єврооблігацій розвинених країн світу; по-друге, потребує удосконалення механізм інтеграції України до ринку єврооблігацій, дослідженню зовнішніх запозичень України на ринку єврооблігацій та виявленню сучасних тенденцій розвитку цього ринку.

Метою статті є дослідження діяльності українських емітентів на сучасному ринку єврооблігацій, а також основних тенденцій і особливостей розвитку данного сегменту ринку цінних паперів.

Виклад основного матеріалу. Складовою світового фінансового ринку є ринок єврооблігацій, або євробондів, що активно розвивається на сучасному етапі світового економічного розвитку.

Єврооблігаціями вважаються боргові цінні папери, що випускаються компанією, державою або муніципалітетом з метою залучення позикових коштів на міжнародному ринку капіталу. Номінал єврооблігацій виражається у валюті, яка є іноземною для позичальника, як правило, в доларах чи євро. Торгують єврооблігаціями переважно на європейських ринках. Більшість угод з ними проводять через фінансові центри Лондона, Гонконгу, Сінгапуру, а також, Нью-Йорка та Токіо [1].

Офіційний статус єврооблігацій визначає Директива Комісії європейських співтовариств від 18 березня 1998 р. № 89/297/ЕЕС, яка регламентує порядок пропозиції емісій інвесторам на європейському ринку.

Випуск єврооблігацій в Україні набрав чинності після прийняття змін до Закону «Про цінні папери і фондову біржу» у червні 1999 р. Завдяки затвердженим поправкам з'явився новий вид фінансових інструментів - облігації зовнішніх державних позик України, які в подальшому конвертувалися в українські єврооблігації [2].

Перший ринковий випуск єврооблігацій Україна здійснила в 2002 р., коли були випущені 10-річні єврооблігації з прибутковістю 7,65% річних, а вже через півроку прибутковість випуску була нижче 7% річних. Наступний випуск євробондів України був розміщений в лютому 2004 р. на термін 7 років з прибутковістю 6,875%, а вже через 1,5 місяці їх ринкова прибутковість знизилася на 45 б. п. На зростання ринкової дохідності позик зробила суттєвий вплив сприятлива на той момент кон'юнктура світових боргових ринків [1].

У 2005 р. на українському ринку середній обсяг позики становив близько 30 млн. грн., або 5,7 млн. дол., а кількість інвесторів, які брали участь у позиці, не перевищувала десяти. При цьому основними інвесторами нерідко виступали комерційні банки, які купували папери до погашення, що автоматично обмежувало можливість формування ліквідного вторинного ринку.

За останні роки, починаючи з 2006 р. сталися значні зміни на ринку українських єврооблігацій. У 2008 р. міжнародним рейтинговим агентством Standard & Poor's українським єврооблігаціям був привласнений рейтинг В+, що говорить про можливість виконання боргових зобов'язань у строк і в повному обсязі [3].

Практично для всіх облігацій України на європейських фондових ринках було характерним падіння прибутковості з початку року. Так, у січні 2008 р. Ринок демонстрував свої найвищі показники, максимальне падіння припадало на другий квартал, потім позиції зовсім погіршилися. Стрімкість падіння трохи призупинилася до кінця другого кварталу, але це не змінило загальну тенденцію 2008 р. На початку 2009 р. показники на ринку єврооблігацій залишалися майже незмінними на рівні четвертого кварталу 2008 р. Проте вже в квітні ці показники почали зростати і вже в другому півріччі 2009 р. значення ставки по єврооблігаціям спочатку зрівнялося з максимальним значенням 2008 р., а наприкінці 2009 р. Становило 11,445%. Рейтинг українських єврооблігацій не змінився з 2008 р. та знаходиться на рівні В+.

У січні 2010 р. рівень ставки за єврооблігаціями залишився незмінним, а наприкінці місяця навіть збільшився на 0,12% і становив 11,565%, що говорить про тенденцію зростання основних показників українських єврооблігацій. Можна виділити три основних чинників, які зумовили зростання ставок та вартості українських єврооблігацій у 2010 р.:

- глобальне поліпшення ставлення інвесторів до ринків, що розвиваються;

- успішна співпраця України з Міжнародним валютним фондом;

- успішне погашення більшістю українських емітентів єврооблігацій у 2010 р.

Протягом 2011 р. на ринку єврооблігацій спостерігалися неоднорідні тенденції. Так, з січня по серпень більшість емітентів оцінювалися на сталих цінових рівнях. У цей період доходності за суверенними єврооблігаціями були на рівні 4-8%, за муніципальними, представленими трьома випусками міста Київ, - 6-9% залежно від терміну погашення. Банківські єврооблігації торгувалися на рівнях 5-10% залежно від терміну погашення та емітента, решта корпоративних - на рівні 6-8%, за винятком аграріїв, доходності за якими були вищими (8-11%). Дещо вищих рівнів сягали доходності окремих емітентів, зокрема за цінними паперами Інтерпайпу (на рівні 13%) та банку VAB (на рівні 16%).

Протягом осені 2011 р. зі зростанням рівня доходностей на ринку відбулося також розширення спредів. Якщо в серпні доходності за корпоративними та банківськими єврооблігаціями зросли на 200-300 б.п. (до рівня 7-11%), то в вересні-жовтні за банківськими паперами вони підвищились до рівня 11-22%, а за корпоративними - до 12-17% (за винятком Авангарду, що торгувався на рівні 20%). До кінця року доходності дещо знизились - корпоративні євробонди торгувалися в діапазоні 12-15% (за винятком Київстару - 19%, Авангарду - 20%, Агротону - 23%), банківські - 9-16%, (за винятком ПУМБ - 18% та Приватбанку - 19-22%).

До жовтня доходності за суверенними єврооблігаціями зросли на 300 б.п., сягнувши 10,5% і 10% наприкінці року. Доходності муніципальних єврооблігацій протягом серпня зросли до 9-11%, у вересні - до 13-15%, в жовтні - до 16-18%, знизившись до кінця року до 13-16%.

Серед вітчизняних банків провідними емітентами єврооблігацій є Приватбанк, УкрСиббанк, Укрексімбанк та Альфа-Банк України. Проаналізуємо деякі з них детальніше.

Що стосується єврооблігацій Альфа-Банку України, то у серпні 2009 року Банк провів обмін усіх єврооблігацій в загальній сумі 1045 млн. дол. США (з термінами погашення в 2009, 2010 і 2011 рр.) на нові папери, деноміновані в дол.США, з купоном, що виплачуються щокварталу, щоквартальної амортизацією і терміном погашення в 2012 року. Такий обмін був схвалений більшістю власників облігацій. Загальна сума нового випуску склала 840 633 000 дол. США. Починаючи з 30 жовтня 2010 року погашення здійснюється 8-ма рівними траншами щоквартально в дату виплати відсотків і повністю амортизуються 30 липня 2012 [4]. 28 квітня 2011 Альфа-Банк (Україна) виплатив третій транш за Єврооблігаціям 2012 року. Дана виплата включає в себе сплати процентного доходу в розмірі 20,5 млн. дол. США, а також погашення частини тіла кредиту обсягом 105,1 млн. дол. США. На даний момент Банк погасив близько 40% від заборгованості за всіма єврооблігаціями після обміну [4].

Державний Укрексімбанк 28 січня 2011 року здійснив випуск трирічних облігацій у гривні на суму 2 млрд. 385 050 млн. грн. і ставкою купону 11%, розрахунки за якими відбуватимуться в системі «Euroclear» в доларах США [5]. За даними експертів, випуск мав досить значний попит - загальний обсяг замовлень перевищував еквівалент 400 млн. дол. при обсязі трансакції, еквівалентному 300 млн. дол. Більше 90% обсягу трансакції було розміщено серед міжнародних інвесторів, насамперед серед інвесторів з Лондону, американських офшорних інвесторів та за додаткової участі приватних інвесторів зі Швейцарії та інших країн Європи. Відзначається, що дана трансакція є знаковою, оскільки вперше в історії український позичальник вийшов на міжнародні фінансові ринки безпосередньо для отримання фінансування в гривні в рамках публічної трансакції. Сума трансакції та призначення трьох провідних інвестиційних банків в якості букранерів (Credit Suisse, Citi і Deutsche Bank) для забезпечення ліквідності на вторинному ринку окреслюють прагнення Укрексімбанку створити облігацію-орієнтир для українських позичальників на міжнародному фінансовому ринку, сприяючи іншим першокласним українським позичальникам в отриманні доступу до міжнародних ринків за довгостроковими фінансовими ресурсами в гривні [5].

За даними міжнародного рейтингового агентства Moody's єврооблігації Ощадбанку мають довгостроковий рейтинг боргу в іноземній валюті В2 зі стабільним прогнозом, також рейтинг. В присвоєно міжнародним рейтинговим агентством Fitch. Даний випуск вважають успішним виходом Держбанку на ринок єврооблігацій [6].

До групи високо ризикових емітентів належить VAB Банк, якість активів якого внаслідок фінансової кризи, суттєво погіршилася. Дана емісія єврооблігацій дозволить Банку підвищити показники адекватності капіталу та збільшити обсяги кредитного портфелю.

Висновок. В Україна обіг єврооблігацій почався недавно і ринок цих фінансових інструментів розвинений недостатньо. Хоча єврооблігації мають високу прибутковість, яка зросла за умов фінансової кризи після виведення іноземними інвесторами фінансових ресурсів з України, заалом обсяги операцій з єврооблігаціями поки що відстають від обсягів у країнах з розвиненими фінансовими ринками, а значні потенційні можливості єврооблігацій, якуі можуть бути використані вітчизняними емітентами для виходу на міжнародні ринки цінних паперів, використовуються недостатньо.

Література:

•1.     Белік А. Б. / Ринок цінних паперів: Підручник // Белік А. Б. - К.: Заповіт. -2011.

•2.     Буклемишев О. В. / Рынок еврооблигаций // Буклемишев О. В. - М.: ЗАО Олимп, 2010.

•3.     Дениелс Дж. / Усовершенствование рынка долговых обязательств // Дениелс Дж. / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М - 2011.

•4.     Альфа-Банк (Україна) виплатив третій транш за Єврооблігаціям 2012 [Електронний ресурс] // FINCOMPASS. - Pежим доступу: http://fincompass.org.ua/banks/2999.

•5.     Укрексімбанк розмістив єврооблігації на $250 млн. : [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. - Pежим доступу: http: //news.dt.ua/articles/7444.

•6.     Ощадбанк здійснив успішне розміщення єврооблігацій : [Електронний ресурс] // Український банківський портал. - Pежим доступу: http://banker.ua/bank_offers/2011/03/09/ 1180447956/.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>