XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Соломатіна О. В., Савенко А.Ю. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛАНОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Соломатіна О. В., Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ «ДонНТУ»
Савенко А.Ю., асистент кафедри АДІ ДВНЗ «ДонНТУ»

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛАНОК ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. У фінансовій системі зосереджені величезні фінансові ресурси, які становлять близько 80% обсягу валового внутрішнього продукту [1]. Головна мета функціонування ланок фінансової системи – це створення умов економічного росту й, як наслідок, забезпечення добробуту суспільства. В розвитку ланок фінансової системи України існує багато проблем, вирішення яких значно підсилило б економічний ріст країни. Одним з найбільш значимих питань є залучення інвестицій в економіку країни, тому що скорочення обсягів виробництва, низька якість продукції, висока інфляція, безробіття, необхідність структурної перебудови виробництва – всі ці проблеми мають потребу в значних грошових ресурсах.
Аналіз досліджень та публікацій. Принципи розвитку фінансової системи України, а також стратегії економічного зростання досліджували у своїх роботах такі вчені: Шитко О.П., Єгоров В.О., Кудряшов В.П., Полозенко Д.В.. Питання залучення іноземних інвестицій досліджували такі вчені: Іваноньків О.О., Марцин В.С., Грицаєнко І.А., Галуза С.Г. та Мікрюкова Є.А..
Метою дослідження є вивчення й аналіз проблемних аспектів розвитку основних ланок фінансової системи України для подальшого формування можливих шляхів рішення цих проблем.
Основні результати дослідження. Базовою сферою фінансової системи є фінанси суб'єктів господарювання, тому що тут сконцентровані значні фінансові ресурси й створюється основна частина валового внутрішнього продукту країни. Однак на окремих підприємствах кошти розміщені нерівномірно, через що можливості поліпшення умов праці й розширення виробництва на них неоднакові. Також в Україні поки ще немає достатнього досвіду управління фінансами підприємств на рівні виробництва в умовах ринкової економіки. Наприклад, відволікання значних коштів підприємств на готову продукцію, що зберігається на складах, виробничі запаси й незавершене виробництво знижує оборотність оборотних коштів. А прискоривши оборотність можна визволити значні фінансові ресурси в економіку країни.
Державні фінанси також є важливою ланкою фінансової системи, тому що вони мають великий вплив на темпи розвитку економіки. Тут існують свої проблеми, які необхідно вирішити, такі як розширення дохідної частини бюджетів та скорочення бюджетних видатків. Це можна зробити за рахунок регулювання податкових ставок, що виведе з тіні значну кількість фінансових ресурсів; скорочення витрат на державне управління; скорочення дотацій і субсидій шляхом переходу до надання адресної фінансової допомоги.
В останні роки в Україні виникла величезна кількість нових суб'єктів господарювання, що пов'язане зі становленням ринкової економіки. Тому сфера страхування стала поступово розвиватися у зв'язку з потребою забезпечення захисту підприємницької діяльності, майна й доходів від непередбачених негативних ситуацій. Тут існують такі проблеми як забезпечення ефективного функціонування ринку страхових послуг за рахунок створення правового поля, регулювання страхової діяльності, забезпечення гарантій компенсацій.
Велике значення для ефективного функціонування фінансової системи має фінансовий ринок, складовими якого є ринок грошей, ринок цінних паперів, ринок кредитів, валютний ринок, які тільки останнім часом стали інтенсивно розвиватися в Україні і також потребують забезпечення правових умов нормального розвитку.
Одна з найгостріших проблем, яку необхідно вирішити Україні сьогодні, - нестача коштів для подальшого успішного розвитку економіки. Як один з варіантів рішення цієї проблеми - надходження коштів через границю може відбуватися у вигляді кредитів або у вигляді інвестицій. Інвестиції є більш ефективною формою залучення іноземного капіталу, оскільки вони дають можливість Україні розв'язувати проблеми розвитку економіки, не накопичувати державний борг, застосовувати нові передові технології.
Таблиця 1 – Прямі іноземні інвестиції в економіку України в 2004-2006 рр., млн. дол. США [2], [3].

Країна

2004

2005

2006

Німеччина

166,5

184,7

5620,7

Велика Британія

100,3

149,9

1557,2

США

263,0

381,2

1418,0

Нідерланди

119,6

214,0

1493,0

Росія

106,2

150,4

980,8

Швейцарія

49,7

79,5

504,9

Інші країни

514,2

729,9

9611,4

У цілому співробітництво України з різними країнами протягом останніх декількох років протікає усе більш успішно, про що свідчить значне збільшення інвестицій в економіку України в 2004-2006 рр., але для більш вдалого співробітництва нам необхідно формувати сприятливий інвестиційний клімат.
Висновки. Таким чином, для вирішення перерахованих вище проблем можна застосувати наступні дії: удосконалення організації праці й управління на підприємствах; створення необхідного правового поля та регулювання страхової діяльності; забезпечення правових умов нормального розвитку фінансового ринку; перехід до надання адресної фінансової допомоги; створення необхідних умов для співробітництва з різними країнами й залучення іноземних інвестицій.
Література:
1.Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник.–К.: Знання–Прес, 2002.–311с.
2.Зозуля Т.О. Міжнародне кредитування і формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні//Фінанси України.–2000.–№12.–с.104–111.
3.Соціально-економічне становище України за 2006 р./Державний комітет
статистики України.–К., 2007.
4.Кудряшов В.П. Дослідження засад розвитку фінансової системи
України//Фінанси України.–2006.–№6.–с.151–155.
5.Єгоров В.О. Ресурси фінансової системи і стратегія економічного зростання//
Фінанси України.–2007.–№9.–с.133–142.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>