XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Соловей О.Л. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА

магістр управління проектами, Київский національний університет будівництва та архітектури,

Соловей Ольга Леонідівна

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРОЕКТУ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА

До цього часу проблема розвитку та реконструкції систем водопостачання міста(СВМ) залишається однією з найбільш актуальних серед численних проблем реформування систем житлово-комунального господарства Україна. Застосування методології управління проектами в якості інструменту планування, контролю та координації виконання проекту дозволяє заощаджувати значні кошти, реалізовувати цілі проекту за менший термін та, що найголовніше, реалізовувати успішне управління.

Методологія управління проектами передбачає розробку, реалізацію та розвиток проекту як складної системи, що відтворюється та функціонує в динамічному зовнішньому середовищі. Для проектів розвитку СВМ ця система складається з двох підсистем: консервативної і адаптивної[2]. До складу консервативної підсистеми входять такі первинні ресурси, як обладнання, трудовий потенціал та технологія функціонування на певному передпроектному часовому інтервалі. Адаптивна підсистема здійснює управління проектом розвитку СВМ за критеріями: мінімізації часу і, мінімізації витрат матеріальних і трудових ресурсів; мінімізації ризиків управлінні та забезпечення якості виконання проекту розвитку. Одним з факторів, що забезпечує успішне виконання проекту за цими критеріями є включення у склад адаптивної підсистеми - системи підтримки прийняття рішень(СППР). При цьому головною метою зазначеної СППР є забезпечення підтримки ОПР в процесів управління проектом розвитку, а саме:

•        вирішенні основних задач управління процесом розвитку СВМ;

•        врахуванні невизначеності в оцінках ОПР;

•        виборі основних критеріїв і оцінки їх відносної важливості;

•        генеруванні можливих варіантів рішень;

•        оцінці можливих варіантів рішень, виходячи з вподобань ОПР та обмежень зовнішнього середовища;

•        здійсненні прогнозування можливих наслідків щодо прийнятих рішень.

Структуру СППР проекту розвитку СВМ визначає структура бізнес процесів проекту розвитку СВМ і прийнята модель життєвого циклу. Всі процеси, дії що можуть виконуватись та завдання пов'язані с проектом було поділено на три класи:

•1.  Основні процеси - процеси, що забезпечують досягнення головної мети проекту, сюди належать процеси: планування проекту і вимог; оптимальне проектування розвитку; параметричної оптимізації; управління запасами (прогнозування) перевірка працездатності; будівництво; приймання та введення в експлуатацію.

•2.  Процеси підтримки -  підтримують основні з чітко визначеною метою і сприяють їх успішному та якісному виконанню, сюди належать процеси: документування, управління конфігурацією, забезпечення якості, спільного перегляду, аудиту, вирішення проблем.

•3.  Організаційні процеси - процеси спрямованні на підвищення ефективності перших двох, сюди належать процеси: управління, створення та супроводу інфраструктури, удосконалення, навчання.

Змінне середовище, в якому еволюційно розвивається СВМ обумовлює присутність в системі слабко контрольованих або неконтрольованих параметрів для прийняття управлінських рішень за таких умов на практиці залучаються знання експертів, моделі та методи теорії нечітких множин. Таким чином СППР проекту розвитку СВМ повинна бути інтелектуальною технологією, що спроможна забезпечити розробку динамічних, адаптивних моделей знань, паралельну обробку інформації на шляху пошуку рішення і обробку невизначеності на основі нечіткої логіки. Структура такої системи виділяє наступні підсистеми:Традиційні для інтелектуальних систем модулі[1]:•·  база даних і знань;

•·  механізм вводу/виводу;

•·  інтерфейс користувача.

Підсистеми:

•·  планування проекту і вимог;

•·  оптимальне проектування розвитку;

•·  управління запасами (прогнозування);

Підсистема інтелектуальних технологій - підсистема, що базується на нечіткій логіки.

Одним із основних компонентів визначеної структури ІСППР являється база знаній (БЗ), характерної властивістю якої є комплексних характер представлення знань, тобто на ряду з правилами і аксіомами задач проекту, також інтегровані база даних (БД), елементи лінгвістичних знань. БЗ включає наступні розділи:

•·  база знань підтримки інтерфейсу користувача - представлено лінгвістичним розділом для підтримки функціонування природно-мовного інтерфейсу і дозволяє формувати знання на основі професійно-орієнтованої мови;

•·   декларативна база знань - набір рекомендацій СНіП;

•·  база мета знання - нечіткі знання щодо критеріїв, умов та характеру зміни слабко контрольованих або неконтрольованої параметрів системи; правила виводу.

Література:

•1.  Сетлак Г.: Интеллектуальные системы поддержки принятия решений.-К.-Логос, 2004.-251с.

•2.  Соловей О.Л. Спіральна модель управління довгостроковим розвитком систем водопостачання міста. Тези доповідей 8 міжнародної конференції управління проектами у розвитку суспільства".- К.:КНУБА, 2011.-215-216с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>