XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Соловей О.Л. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФОРМАТ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Соловей Ольга Леонідівна

Київський національний університет будівництва та архітектури

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФОРМАТ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРОЕКТАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Проекти розвитку систем водопостачання великих міст (СВМ) характеризуються багатоваріантністю можливих управлінських рішень і таким чином потребують інформаційно аналітичної підтримки.

Під інформаційно-аналітичною підтримкою будемо розуміти процес інформаційного забезпечення, орієнтований на користувачів інформації, зайнятих у проектах розвитку СВМ. Інформаційно-аналітична підтримка використовується при підготовці та реалізації управлінських рішень.

В сучасних умовах під час створення, впровадження та розвитку ефективних систем інформаційно-аналітичної підтримки суттєвим питанням є проблема здобування, формулювання, структурування та представлення інформації, тобто знань та даних [ 2 ]. Питання представлення інформації щодо даних мережі набуває особливої актуальності, коли система інформаційної підтримки являється інтегрованою і передбачає обмін даними аналізу та розрахунків.

До сучасних технологій, що використовуються для розробки універсальних форматів даних "словників даних" відносять [ 1 ]:

•·       SGML (Standard Generalized Markup Language - уніфікована мова узагальненого маркування);

•·       HTML (HyperText Markup Language - мова маркування гіпертексту);

•·       XML (Extensible Markup Language - розширювана мова розмітки).

Серед зазначених технологій XML - являється максимально спрощеною підмножиною SGML і використовується для опису, структурування та обміну даними. XML має наступні переваги:

•·   легкий у читанні і використанні;

•·   не залежить від платформи і мови програмування;

•·   включає засоби щоб відрізняти один словник XML від іншого, що дозволяє створювати документи поєднуючи декілька словників;

•·  містить мову запитів - XPath, яка дозволяє програмам запитувати окремі частини XML - документу замість роботи із одним великим блоком інформації.

•·  включає каскадні таблиці стилів (Cascading Style Sheets - CSS) для виводу документів;

•·  набув широкого використання для створення уніфікованого опису даних для: опису двомірної графіки Scalable Vector Graphics (SVG); опису математики, що використовується в якості базису для між машинної комунікації MathXML; для управління хімічної інформації - Chemical Markup Language; метаопису ресурсов - RDF.

Структуризація даних технологією XML робиться за допомогою спеціалізованих схем або визначеннях типу документа (DTD), XML утворює синтаксичну основу для створення спеціалізованих, основаних на XML мовах розмітки даних. Загальний синтаксис таких документів стабільний і наперед визначений - документи мають відповідати базовим вимогам XML, гарантуючи те, що довільне програмне забезпечення з підтримкою XML буде здатне щонайменше зчитати і відтворити відносну структуру інформації що міститься в них. Схема лише доповнює синтаксичні правила множиною обмежень. Зазвичай, схеми обмежують назви елементів та атрибутів, дозволені типи значень і допустиму ієрархію елементів. Обмеження, вказані в схемі, можуть також включати присвоєння певних типів даних для впливу на те, як обробляється інформація.

Адекватною топологічною моделлю багатовимірної СВМ є граф , елементам якого поставлена у відповідність деяка множина змінних і ознак. Множину  назвемо множиною вершин графу , множину  назвемо множиною віток графа .

Серед параметрів вершин  і віток  розрізняємо: технічні характеристики (діаметри труб, розміри перерізів каналів, довжини та гідравлічні опори віток); гідравлічні параметри (витрати цільового продукту на вітках або в вузлах, тиск у вузлах, зміни тиску на витках), які описують стан системи в будь-якому з її режимів роботи; граничні умови (варійовані вхідні дані), величини притоків і навантажень, допустимі діапазони в значеннях гідравлічних параметрів. Фрагмент схеми, що визначає назви елементів та атрибутів технічних і гідравлічних параметрів графу  СВМ представлена на рис 1.

image0014.gif

Рис 1. Фрагмент схеми, що визначає назви елементів та атрибутів технічних і гідравлічних параметрів графу  СВМ.

Література:

•1.  XML. Базовый курс, 4-е издание.: Пер.с анг.-М.:ООО "И.Д. Вильямс", 2009.-1344с.

•2.   Задоров В.Б., Васильєв О.О. «Інтеграція інформаційних моделей в проектуванні та управлінні будівництва на основі узагальненої структури»// Управління розвитком складних систем.-2010-№5.-с 52-60.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>