XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Соляр Л.В., Главацька Г.Т. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА – ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ

Соляр Л.В., вища категорія, методист

Главацька Г.Т.,  вища категорія, методист

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж

Вінницького національного аграрного університету

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА - ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ   СТУДЕНТІВ

Впровадження науково-дослідницької роботи у Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі ВНАУ реалізує державну політику в галузі освіти, спрямованої на створення оптимальних умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень.

         Коледж має давні традиції формування у студентів наукового світогляду, духу творчого пошуку, чому сприяє організація і проведення позаудиторної і гурткової роботи.

         Педагогічний колектив коледжу, працюючи над проблемою: "Від минулого - до майбутнього, від теорії - до практики, від традиції - до інновації", одними з пріоритетних напрямків гурткової роботи визначив проведення науково-дослідницької і пошукової роботи студентами під керівництвом викладачів.

         Науково-дослідницькі роботи студенти проводять у 32-х гуртках, серед яких 10-ть - гуртки технічної творчості, 5-ть - гуртки за інтересами. Це  забезпечує активне ставлення студентів до оволодіння знаннями, сприяє інтенсивному розвитку самостійної пізнавальної діяльності, розкриттю і реалізації їхніх  індивідуальних  здібностей, нахилів і талантів.

Виконання дослідницьких і пошукових робіт передбачає підвищення зацікавленості до дослідної та  експериментальної   роботи  на науковій основі,

 

набуття навиків роботи в лабораторії, як навчальній так і виробничій.

         Щорічно гуртківцями виконується понад 25 науково-дослідницьких і пошукових робіт, визначальними напрямами тематики яких є:

•-         дослідження ефективності технологічних процесів обробки, переробки, зберігання зернопродуктів і  харчової продукції;

•-         дослідження ефективності різних способів обробки, зберігання сировини на якість готової продукції;

•-          дослідження різноманітних режимів і параметрів технологічних процесів;

•-         дослідження факторів, які впливають на якість і вихід готової продукції;

•-          дослідження якості різноманітних харчових продуктів;

•-         дослідження екологічних факторів;

•-         оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства галузі;

•-         вивчення і аналіз проблем в організації роботи підприємств;

•-         дослідження з історії, краю, міста, району; дослідження впливу окремих речовин на живі організми;

•-         дослідження розвитку соціальної сфери ресторанного бізнесу, обслуговування споживача;

•-         психологічні дослідження; дослідження і розробка системи моніторингу.

Виконання дослідницьких робіт передбачає підвищення зацікавленості дослідницької та експериментальної роботи на науковій основі, набуття навичок роботи в лабораторії з визначення якості зерна і продуктів його переробки. При цьому студенти мають можливість ознайомитись з   прогресивними   методами   визначення   якості зернопродуктів,   детально  розкрити  взаємозв'язок  між   біохімічними   процесами,   які відбуваються під час зберігання і переробки.

Для виконання дослідницької роботи студенти глибоко вивчають теоретичний матеріал, набувають практичних навичок аналізу, опановують суть процесів виробництва, професійно систематизувати отриманий  розрахунковий  

матеріал і розробити рекомендації з поліпшення умов зберігання та удосконалення технологічних процесів.  Впровадження   дослідницьких   робіт   у   навчальний   процес   сприяє   розвитку логічного мислення спеціаліста, вчить студентів професійно працювати з нормативною та додатковою літературою. Виконання   дослідницьких    робіт    в    коледжі, сприяє формуванню відповідного рівня наукової діяльності студентів.

Перші творчі погляди і навички студентів формуються під час теоретичних і практичних занять, коли викладачем впроваджуються в навчальний процес елементи дослідницької роботи. Вже на першому етапі навчання викладач створює умови для набуття студентами навичок проведення досліду та експерименту.

Організація науково-дослідницьких робіт на навчальних заняттях пов'язана з застосуванням різних форм і методів навчання. Серед них: диспут, дискусія, пізнавальна гра, ситуації емоційного переживання, колективне дослідження.

Застосування в навчальному процесі проблемно-пошукових діалогів, сюжетно-рольових ігор, коли студенти розв'язують конкретні виробничі ситуації, створює умови для формування наукового професійного світогляду.

Лабораторно-практичні заняття дослідницького характеру, на яких у студентів є можливість проаналізувати якість деяких зразків, зробити об'єктивні висновки на основі проведених досліджень - це засіб для розвитку не лише студентів, а й для вдосконалення творчих обдарувань самого викладача.

Формування навичок науково-дослідницької роботи студентів удосконалюється в період проходження виробничої, технологічної та переддипломної практик і на заняттях гуртків.

Виконання реальних дослідницьких робіт свідчить про співпрацю викладачів і студентів, тісний зв'язок навчального закладу і виробництва.

З метою підвищення якості дослідницьких робіт викладачами коледжу розроблено методичні рекомендації по їх виконанню, в яких дані конкретні рекомендації щодо виконання технологічної та експериментальної частини, порядку запису і оформлення результатів досліджень, виконання графічної частини: аналітичних графіків і діаграм.

         Результати власних наукових пошуків і досліджень студенти коледжу представляють  на науково-практичній конференції.

         Проведенню науково-практичній конференції передує велика організаційна робота та робота з підготовки презентацій проведених досліджень. Для участі в конференції запрошуються студенти коледжу, викладачі, представники підприємств та батьки студентів.

         Робота конференції проводиться двома секціями. Першою передбачаються доповіді студентів, що працювали в гуртках технічного, природничо-економічного напрямку.

Практика проведення науково-практичних конференцій підносить на більш високий рівень організацію всієї дослідної і пошукової роботи в коледжі; стимулює роботу керівників гуртків на впровадження цікавих форм, методів роботи, залучення більшої кількості студентів, виявлення їх індивідуальних здібностей та розвитку вмінь самоосвіти, розширення наукового світогляду; сприяє набуттю умінь і навиків роботи з додатковою літературою, з людьми, роботи в архівах та сучасній інформаційній мережі; формуванню умінь використовувати придбанні знання на практиці і в майбутній професійній діяльності; формуванню мовної, загальної культури, принципів національного виховання; розвитку науково-експериментальних умінь, творчого ставлення до виконання практичних завдань.

Зроблено крок, але не припиняється творчий пошук. У перспективі проведення науково-практичних конференцій на виробництві, а також із залученням спеціалістів переробної і харчової галузей промисловості. Тільки оптимальні умови для досліджень, розкриття природних здібностей студентів, високий рівень наукової організації дослідної і пошукової робот дасть можливість сформувати компетентних, високоосвічених, соціально-адаптованих спеціалістів. 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>