XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сорба А.І., Дранович М.П. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

студентка групи ФП-33, Сорба Анастасія Ігорівна

Буковинська державна фінансова академія

м. Чернівці

Науковий керівник: Дранович Михайло Петрович

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану інвестицій в Україні,  ризиків інвестування, а також визначенню шляхів підвищення інвестиційної привабливості України.

Постановка проблеми. З розвитком ринкових відносин роль іноземних інвестицій в економіці України як альтернативного джерела поповнення фінансових ресурсів невпинно зростає. Це зумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання загалом. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівні. Активізація інвестиційного процесу є значним поштовхом для здйснення соціально-економічних перетворень в державі.

В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації інвестиційна активність в кожній окремо взятій державі може підтримуватися та стимулюватися за рахунок залучення іноземних інвестицій, обсяг такої підтримки залежить від інвестиційної привабливості країни.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Залучення іноземних інвестицій - складний процес, якому присвячена низка наукових досліджень вчених економістів, таких як Гаврилюк О. В., Малютін О. К., Драган І.В., Даниленко А. А.  та інших.

 Метою даної роботи є дослідження ризиків інвестування, а також визначення шляхів підвищення інвестиційної привабливості України.

Виклад основного матералу. Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що на даний момент наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. При розрахунку індексу глобальної конкурентоспроможності України, беручи до уваги розвиток таких економічних параметрів, як інституції, інфраструктура, макроекономіка, охорона здоров'я, освіта, ефективність ринків, технологічне оснащення, бізнесове середовище та інноваційну сферу, наша держава, згідно з оцінкою Всесвітнього економічного форуму, що міститься у Звіті про глобальну конкурентоспроможність за 2010 - 2011 Україна знову значно втратила у рейтингуВсесвітнього економічного форуму (ВЕФ), посівши серед 139 країн світу 89 місце. (Минулого року Україна посідала 82 місце серед 133 країн світу).Падіння рейтингу України пов'язано з низькою продуктивністю економіки [5].

Позитивним для України є рішення с експертів ООН,які відносять Україну до двадцятки найпривабливіших для прямих іноземних інвестицій країн. Водночас представники багатьох іноземних компаній відкрито стверджують, що надходження масштабних інвестицій в Україну ускладнюється відсутністю стабільності навіть на короткий проміжок часу. Унаслідок цього іноземні інвестори займають вичікувальну позицію.

Також до ризиків, що стримують інвестування можна віднести:

1) Змінюване законодавство, залишається невирішеним земельне питання.

2) Корупція. Україна з показником 2,4 бала (з 10 можливих) посіла 134 місце за рівнем корупції серед 178 країн світу в рейтингу за 2010 рік. Про це свідчать результати дослідження групи Transparency International [6].

3) Рейдерство - захоплення контролю над підприємством будь-якими способами, що включають підкуп менеджерів компаній, що поглинаються, чиновників і суддів, підробку документів і судових рішень, відверто кримінальні силові методи, силове захоплення [1, 82].

Незважаючи на це деякі галузі все ж залишаються привабливами для інвестування. Найбільшою популярністю користуються галузі, які переживають піднесення і зорієнтовані на внутрішнє споживання. До найбільш привабливих галузей як об'єкта для інвестицій іноземного капіталу в Україні відносяться банківська сфера і страхування, зв'язок. Найбільшими інвесторами є Кіпр, Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Польща.

 Фінансовий сектор є привабливим для зовнішнього інвестора завдяки вищим порівняно з європейськими країнами процентним ставкам і значним темпам динаміки банківської діяльності. Іноземна присутність у вітчизняних фінансових установах з кожним роком зростає: за 2006-2007 роки на український банківський ринок вийшло 12 нових серйозних іноземних контрагентів, серед яких «UniCredit» (Італія), «Reiffeisen» (Австрія), «BNP Paribas» (Франція),  «Erste» (Австрія) [7].

Певні перспективи має сфера високих технологій. У світі існує нестача кваліфікованих кадрів, а в Україні у наявності гідна освітня база для побудови експорто-орієнтованого IT-бізнесу. У найближчому майбутньому Україна може стати для Європи рентабельним виробничим цехом, а також лідером у залученні інвестицій в електронну промисловість.

Підготовка до проведення фінальної частини футбольного чемпіонату «Євро-2012» окрім розвитку власне спортивних об'єктів потребує вкладення капіталу у транспортну й туристичну інфраструктуру. Таким чином створюються передумови для співпраці державного та приватного капіталу, в рамках якої держава виступає флагманом інвестування, подаючи інвесторам сигнал щодо перспективності вкладення коштів у певну галузь або сектор. Ця схема є досить привабливою для іноземних інвесторів і може, по-перше, привернути увагу до нашої економіки, а, по-друге, створити умови для напрацювання цінного досвіду співпраці вітчизняного й іноземного капіталу в цілому ряді галузей [3, 126].

Також матиме позитивний вплив на потоки прямих європейських інвестицій в Україну розширення ЄС на Схід, найімовірніше. Компанії Євросоюзу в рамках реалізації стратегій розвитку розглядатимуть можливості подальшого розширення діяльності, нових ринків та факторів продуктивності. Цим може скористатися Україна, яка має порівняно нижчі витрати на кваліфіковану робочу силу, місткий внутрішній ринок (у разі подальшого зростання ВВП та продуктивності праці) та розташована на кордоні розширеного ЄС. Необхідно відзначити, що бар'єри і ризики для інвестицій залишаються досить високими [4, 68].

Необхідні зазначити, що однією з передумов успішної інвестиційної діяльності є низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Для цього необхідні, по-перше, контроль за доходами та видатками бюджету, а по-друге, розв'язання проблем боргового тягаря. Також доцільно було б розробити механізм переливу фінансових ресурсів з галузей, де вони є у відносному надлишку, у галузі, де є потреба в капіталі.

Слід також запровадити просту і зрозумілу систему оподаткування, яка б передбачала формалізований, а не індивідуальний (з урахуванням бізнес-інтересів) характер стягнення податків, ввести передбачити державну фінансову підтримку, цільові субсидії та податкові пільги для іноземного капіталу [2, 128].

Для стимулювання внутрішніх інвестицій, які є також невід'ємною складовою інвестиційної привабливості України, є виправданим надання пільг малому та середньому бізнесу, запропонування до реалізації вже розроблених інвестиційних проектів, що потребує створення спеціальних інформаційно-економічних підрозділів на рівні регіонів.

Висновок. Отже, для підвищення інвестиційної привабливості держави перш за все необхідно зменшити ризики, що стримують вкладення коштів. Також доцільним є посилення контролю за доходами та видатками бюджету, розв'язання проблеми боргового тягара, ведення раціональної податкової політики, надання пільг малому та середньому бізнесу. Підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки повинно стати стратегічним завданням. Стан виробничих фондів в Україні незадовільний, і країна Україна стоїть на порозі техногенної катастрофи. Її інфраструктурні галузі настільки застаріли, що ігнорувати цей факт більше неможливо.  Досить позитивним моментом є те, що необхідність поліпшення інвестиційного клімату усвідомлюється і урядом, і Президентом України. Це одне з пріоритетних завдань економічної політики держави, про що свідчать затвердження концепції Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2008-2011 роки і створення Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України, до складу якого входять представники провідних компаній.

Література:

1. Гаврилюк О. В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України // Фінанси України. - 2008. - № 3 (148). - С. 79-93.

2. Даниленко А. А. Актуальні питання прямих іноземних інвестицій до України з ЄС (у контексті розширення Євросоюзу на Схід)// Фінанси України. - 2008. - № 1 (146). - С.127-137.

3.Драган І.В. Оцінка сучасного стану залучення іноземних інвестицій в Україні / І.В.Драган // Фондовий ринок. - 2010. - № 4. - С. 22-27.

4. Малютін О. К. Концепція поліпшення інвестиційного клімату в Україні// Фінанси України. - 2008. - № 11 (156). - С. 65-74

5. Конкурентоспроможність України: оцінка Всесвітнього економічного форуму.-http://www.bank.gov.ua/Publication/econom/WEF%20Global%20Comp_

ness%202010_1120.pdf/

6. The global corruption barometr report 2009.- http://www.transparency.org/news_%20room/%20in_focus/2009/gcb2009.

7. Державне агентство України з інвестицій та розвитку - http://www.in.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>