XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Співак М.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАГОТІВЛЮ, ПЕРЕРОБКУ АБО ЗБУТ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЧИ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

Співак Марина Вікторівна

ад'юнкт кафедри адміністративного права і процесу КНУВС

   ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАГОТІВЛЮ, ПЕРЕРОБКУ АБО ЗБУТ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ЧИ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ

Питання взаємозв'язку людини і природи набуває особливої актуальності в умовах радіоактивного забруднення. Споживання продуктів харчування, що містять небезпечні радіоактивні речовини, призводить до зростання рівня захворюваності населення.

Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено ст.. 42²  згідно з Указом Президії Верховної ради Української РСР №661-XII від 28.01.91 року. Поступово, дана норма змінювалась законодавцем, так у статтю 42² внесено зміни згідно  із Законом України № 55/97 ВР від 07.02.97 року а також згідно із Законом України № 352-XIV від 23.12.1998 р.  У 2007 році абзац перший частини першої статті 42² викладено у новій редакції згідно із Законом України № 966-V.

Правовий порядок забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, що виробляються, знаходяться в обігу, імпортуються, експортуються регулюються Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього. Суспільні відносини, які виникають у сфері  забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні регулюються Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Правове регулювання захисту життя, здоров'я та майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних аварій, шляхом виконання запобіжних та рятувальних заходів і відшкодування шкоди здійснюється Законом України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання». Відповідно до ст..16 останнього вміст радіонуклідів у продуктах харчування, продовольчій сировині та питній воді не може перевищувати затверджених в установленому порядку норм. Продукти харчування, продовольча сировина та питна вода, а також супутні матеріали, що контактують з ними під час виробництва, зберігання, транспортування і реалізації, підлягають сертифікації в порядку, який визначається законодавством України.

Об'єктом даного правопорушення є охорона здоров'я населення.

Об'єктивна сторона виражається у вчиненні таких дій: заготівля продуктів харчування чи іншої продукції; переробка з метою збуту продуктів харчування чи іншої продукції; збут продуктів харчування чи іншої продукції, за умови, що зазначені продукти харчування або інша продукція є радіоактивно забрудненими понад рівні, що допускаються, однак вказані дії е містять у собі складу злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України. Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад рівні, що допускаються, за відсутності ознак діяння, передбаченого Кримінальним кодексом України тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від восьми до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначеної продукції або без такої .

Суб'єктами даного правопорушення можуть бути як громадяни так і посадові особи. Суб'єктивна сторона виражається у формі умислу та обов'язковою є наявність мети збуту радіоактивно забруднених продуктів харчування та іншої продукції [1,с.76;2,с.149] .

Харчовий продукт (їжа) - це будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки та обробки.

Продукція - це будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, зокрема, напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва,  зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування.

Під заготівлею розуміють такі дії, як збір зерна, картоплі, овочів, фруктів іншої сільськогосподарської продукції, доїння корів, збір грибів та інші.

Під переробкою розуміють здійснення фізичних, хімічних та технологічних операцій над продуктами харчування та іншої продукцією, внаслідок яких вони можуть використовуватися як готовий продукт, так і напівфабрикат. Такими, наприклад, є засушення, зварення, замороження та ін.. Слід зазначити , що відповідальність за це правопорушення настає лише у випадку наявності спеціальної мети при переробці та заготівлі продуктів харчування чи іншої продукції - збуту.

Під збутом розуміється передача, відчуження продуктів харчування чи іншої продукції від однієї особи о іншої. До того ж не має значення, в якій формі відбувався збут: платно чи ні, як пригощання чи продаж тощо.

Деякі розбіжності вбачаються у законодавчому тлумаченні такого поняття як «радіоактивне забруднення». Наприклад, під радіоактивним забрудненням у Постанові Про введення в дію Державних гігієнічних нормативів "Норми радіа- ційної безпеки України (НРБУ-97)" ( Додаток 11 ) N 62 від 01.12.97 , розуміється - наявність або розповсюдження радіоактивних речовин понад їх природного вмісту в навколишньому середовищі та/чи у тілі людини.

У Наказі Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів (Правила, п.2.14) N 18 від 23.05.2001 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету ядерного регулювання N 133 від 30.08.2006 ), радіоактивне забруднення (Contamіnatіon) розуміється як - наявність радіоактивності на поверхні в кількостях, що перевищують 0,4 Бк/кв.см для бета- і гамма-випромінювачів і для альфа-випромінювачів низької токсичності або 0,04 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів[3].

Внаслідок аварії на ЧАЕС великі площі сільськогосподарських угідь зони Полісся радіоактивно забруднені. Так, у Житомирській області вони в дев'яти районах становлять 618 тис. га, або 42% загальної їх площі. Високий рівень забруднення цезієм-137 (від 5 до 15 Кі/км2) мають сільськогосподарські угіддя в господарствах районів: Народицького - 35,3%, Коростенського - 14,6%, Лугинського - 13,0% та Овруцького - 7,6%. З рівнем забруднення понад 15 Кі/км2 виявлено 10 тис. га таких угідь. Площі забруднені стронцієм-90 (від 0,15 до 3,0 Кі/км2) найбільш поширені в Народицькому районі - 43,3 тис. га, в Овруцькому - 29,7 тис. га, Лугинському - 14,5 тис. га. Сільськогосподарські угіддя з рівнем забруднення стронцієм понад 3,0 Кі/км2 складають 596 га в Овруцькому та Лугинському районах[4,с.2].

За даними Державної Санітарно-епідемічної служби Сумської області збільшилося  річне надходження  до  організму людини   цезію-137  і стронцію-90  за рахунок  основних продуктів  харчування.   Якщо у 1997 році середнє річне надходження до організму людини цезію-137 і стронцію-90  за рахунок основних продуктів харчування складало на території області  відповідно 5,2% та 1,75% від допустимих рівнів надходження (ДРН) згідно "Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97)",  то зараз річне надходження збільшилося, хоча і становить по цезію-137 тільки 7,8 %, а по стронцію-90 - 6,5 % від допустимих рівнів надходження. Особливо  зросло  надходження  стронцію-90 (в 4 рази більше в порівнянні з 1997  роком) за рахунок  розчинних  форм. Тобто збільшується коефіцієнт переходу радіонуклідів з ґрунтів до рослин, а з них - до організмів тварин і людини. Тому постійний радіоекологічний контроль і надалі має бути обов'язковим [5].

В уражених радіацією районах різко знизився рівень народжуваності, зріс рівень смертності населення. Це негативно впливає на загальну демографічну ситуацію в Україні, обумовлюючи процеси депопуляції [6,7].

Такий стан справ вимагає подальшого удосконалення спеціальних норм адміністративного законодавства, створення нових програм і проведення профілактичних  заходів з метою попередження правопорушень що посягають на здоров'я населення.

Література:

•1.  Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково- практичний коментар / Р.А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.- 780 с.

•2.  Кодекс Украины об административных правонарушениях: Научно-практический комментарий. Издание третье.-Х.; ООО «Одиссей», 2002.- 1040с.

•3.  http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1078.10582.0

•4. Ратошнюк Тетяна Миколаївна. Організаційно-економічні напрями екологізації радіоактивно забруднених земель: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Національний науковий центр;Інститут аграрної економіки; УААН. - К., 2005. -18с.

•5. 6http://www.ses.sumy.ua/index.php?id=35

•6. Ходаківська Ольга Василівна. Ефективність екологізації радіоактивно забруднених земель у кормовиробництві : Автореф.дис... канд. наук: 08.00.03 - 2009.-17с.

•7.     http://old.mns.gov.ua/announcements/2002/20020625-geneva/answers.ua.php?PHP

SESSID=6233edb2021039087214482ab3fda839&p=1


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>