XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стадник В. В. СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ, ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Стадник В. В.

Національний університет «Львівська політехніка»

СТАН ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ, ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Серед актуальних питань фізичного виховання студентів основних медичних груп провідне місце посідає питання рівня їхньої фізичної підготовленості та стану їхнього здоров'я під час навчання у ВНЗ. Досягнення та підтримання її на високому рівні дає змогу сформувати підґрунтя збереження і покращання стану здоров'я студентів та забезпечити високу працездатність протягом багатьох років життя. Проте, тенденція до його істотного погіршення спостерігається з року в рік. На сьогоднішній день стан здоров'я студентів, інтегральним показником якого є стан фізичної підготовленості, є одним із важливих предметів багатьох досліджень. У сучасній науковій літературі значну увагу звернено на рівень фізичного здоров'я студентської молоді [1-6]. За науковими даними останнім часом спостерігається стійке його погіршення. Основна маса досліджень констатує загальну закономірність збільшення кількості студентів, які мають певні захворювання, зниження рівня фізичної підготовленості та морфологічного стану [1; 4-6].

Визначено, що успіх організації фізичного виховання нерозривно пов'язаний з діагностикою рівня фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів. Загалом учені вказують на його невисокий рівень. На думку ряду авторів [1-6], саме низький рівень фізичного розвитку і є головною причиною захворювань. У результаті щорічних оглядів студентів різних ВНЗ України встановлено, що 70-80 % першокурсників мають відхилення у стані здоров'я, а 70 % з них низький рівень фізичної підготовленості.. За даними численних досліджень [1-6], впродовж останніх п'яти років на 46 % збільшилась кількість студентської молоді, яка за станом здоров'я неспроможна повною мірою використовувати засоби загальноприйнятої системи фізичного виховання та віднесена до спеціальних медичних груп.

Водночас група науковців засвідчує, що стан здоров'я студентів до кінця навчання у ВНЗ погіршується, а рівень їх фізичної підготовленості не зазнає ніяких змін [2; 4-6].

Зазначимо, що вивчення стану здоров'я студентів та визначення рівня їх фізичної підготовленості є важливим завданням для обґрунтування спрямованості фізичного виховання у ВНЗ. Необхідність їх оцінювання викликається необхідністю адекватного вибору методики в системі занять фізичною культурою. Незважаючи на численні дослідження у цій галузі, проблема залишається нерозкритою.

Ретроспективний аналіз даних медоглядів НУ «ЛП» стану здоров'я студентів свідчить про виражену тенденцію щорічного збільшення кількості студентів, віднесених до груп СМГ, серед загалу першокурсників, які займаються фізичним вихованням у форматі відповідної навчальної дисципліни. Виявлена негативна динаміка здоров'я студентів: до закінчення навчання збільшується кількість осіб із функціональними порушеннями і, відповідно, зменшується кількість здорових.

Аналізуючи результати медичних обстежень шляхом систематизації лікарсько-медичних карток студентів І-ІІІ-го курсів Національного Університету «Львівська політехніка» протягом 2006-2010 н. р., ми виходили передусім з того, що стан їхнього здоров'я співвідноситься з кількісним складом основної медичної групи та груп СМГ. Водночас припускається, що до основної медичної групи входять практично здорові студенти.

Результати проведеного комплексного дослідження дали змогу встановити, що  переважна більшість першокурсників (76,40-83,90 %) належать до основної медичної групи, тобто практично здорові. Проте до 23,60 % абітурієнтів уже мають різноманітні захворювання. Вивчення динаміки розподілу студентів за медичними групами за період з 2006 до 2010 рр. показує тенденцію погіршення стану здоров'я студентів Національного університету «Львівська політехніка». Результати проведеного дослідження свідчать, що кількість абітурієнтів, зарахованих у спеціальні медичні групи І-го курсу, збільшується на 2,33±0,81 % кожного року. Якщо у 2006 р 83,90 % студентів належало до основної медичної групи, то у 2010 р. - 76,40 %. Відповідно кількість здорових студентів протягом 4-ох років зменшилась на 7,5 %.

Необхідно звернути увагу на те, що під час навчання у ВНЗ від І до ІІІ курсу зменшується кількість студентів основної медичної групи. Ця тенденція прослідковується з року в рік. Встановлено, що протягом навчання у вищому навчальному закладі чисельність спеціальних медичних груп зростає на 9±1,81 % від першого до третього курсу. Тобто, в результаті трьохрічного навчання, за наявності браку рухової активності та збільшення розумового навантаження, організм, маючи незначні відхилення у стані здоров'я, не завжди адекватно реагує на це.

Зростання захворюваності під час навчання у ВНЗ свідчить про несприятливий вплив сукупностей факторів. Виділяють дві групи факторів: І - незалежні від ВНЗ (спадковість, соціальні, середовище); ІІ - залежні від ВНЗ - навчальні навантаження, розпорядок занять та їх організація, знання уміння і навички студентів із питань збереження свого здоров'я [1; 6].

Враховуючи те, що вік досліджуваних студентів 17-23 роки, можна стверджувати, що така динаміка погіршення стану здоров'я студентів призводить до втрати життєво важливого ресурсу країни. Кількісне зростання спеціальної медичної групи, порівняно з основною медичною вимагає розробки диференційованих програм фізичного виховання.

Отримані результати дослідження загалом доводять й негативну динаміку рівня фізичної підготовленості студентів основних медичних груп Національного університету «Львівська політехніка» під час навчання та зумовлюють високу актуальність наукових досліджень у цій галузі. Протягом часу навчання спостерігається зниження кількості студентів з високим рівнем фізичної підготовленості: хлопців -1 %; дівчат на -2,5 %. Водночас збільшилась кількість студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості: хлопців на 1 %; дівчат на 4 %.

Проведене експериментальне дослідження дало змогу підтвердити результати літературного аналізу щодо недостатньої ефективності навчального процесу з фізичного виховання студентів основних медичних груп у вищих навчальних закладах. За сучасного підходу вирішити проблеми, пов'язані зі станом фізичної підготовленості цих студентів, неможливо. Існує необхідність вдосконалення роботи в напрямку пошуку грамотного підходу та вибору навчальної програми основних медичних груп.

Література:

•1.  Бароненко В. А. Здоровье и физическая культура студента : учебник / В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа, 2003. - 352 с.

•2.  Долженко Л .П. Фізична підготовленість і функціональні особливості студентів із різних рівнем фізичного здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із фіз. виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Л. П. Долженко. - К. : НУФВС України, 2007. - 21 с.

•3. Круцевич Т. Ю. Управління процесом фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич, В. В. Петровський // Теорія і методика фізичного виховання : підр. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / за ред. Т. Ю. Круцевич. - К. : Олімпійська література, 2008. - Т. 1, гл. 12. - С. 320-379.

•4. Корягін В. М. До питання стану здоров'я студентів ВНЗ / В. М. Корягін, О. З. Блавт, І. П. Мудрик // Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання : матеріали ІІІ Міжнародної електронної науково-практичної конференції. Одеса, 2012. С. 65-68.

•5. Малімон О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів : монографія / О. О. Малімон. - Луцьк, 2009. - 159 с.

•6. Присяжнюк С. І. Фізичне виховання / С. І. Присяжнюк. - К. : ЦУЛ, 2008. - 502 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>