XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Старинська Н.В. Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач як провідні в міжособистісній взаємодії підлітків

Старинська Н.В.
Слов’янський державний педагогічний університет

Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач як провідні в міжособистісній взаємодії підлітків

Важливою проблемою для підліткового віку є визначення структури мотиваційної сфери, якою керуються підлітки в практичній і в навчальній діяльності. Як відомо, що для підлітків характерна неврівноваженість психічних і нервових процесів, завищена самооцінка, бравада своїми особистісними якостями, завищене почуття дорослості, тому їм притаманні високі рівні прояву мотивів досягнення успіху і уникнення невдач любою ціною в міжособистісній взаємодії не тільки з однолітками, але й з дорослими. Тому ці види виявлених мотивів стають провідними в міжособистісній взаємодії, в процесі поводження підлітків, в спілкуванні з однолітками, в навчанні та в побутовому житті. Ця проблема мало вивчена і тому є актуальною і важливою для дослідження.
Психологічні особливості мотивації поводження підлітків вивчали Бессонова Т.П., Гурлєва Т.С., Ільїн Є.П., Шеффер Д. та інші, які виявили, що мотиви – це спонукання до діяльності, пов’язані з задоволенням потреб суб’єкта, сукупність зовнішніх та внутрішніх умов, які визначають його активність та спрямованість.
Гіпотеза дослідження полягала в припущенні про те, що для підліткового віку характерна ціла система різних мотивів міжособистісної взаємодії і поводження, але провідними на нашу думку виступають мотиви досягнення успіху та уникнення невдач, які характеризують завищену самооцінку підлітка, його рівень домагань та бажання отримувати більш високі досягнення в міжособистісних взаємовідносинах та спілкуванні.
Основні завдання дослідження полягали в вивченні мотиваційної сфери підлітків, проведенні порівняльного аналізу мотиваційної сфери підлітків з неблагополучних та благополучних сімей, виявленні особливостей мотивів досягнення успіху та уникнення невдач як провідних мотивів міжособистісної взаємодії підлітків. Застосовувались стандартизовані методики: методика діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху та уникнення невдач (Т.Елерса); методика дослідження мотивації афіліації (А.Мехрабіана в модифікації М.М.Магомет-Елінова); методика виявлення мотиваційної структури навчальної діяльності підлітків (СеміченкоВ.А.).
Експериментальне дослідження проводилось у місті Слов’янську, в
притулку для неповнолітніх. Досліджувалась підліткова група з 30 чоловік
14 – 15 років, серед яких 11 дівчат та 19 хлопців.
Також, з метою виявлення особливостей мотиваційної сфери підлітків з неблагополучних досліджуваними були учні загальноосвітньої школи №10 9 класу – 30 чоловік віком 14-15 років. За результатами опитування ми вважаємо цих дітей умовно з благополучних сімей.
В ході експериментального дослідження нами були отримані наступні дані. Мотивація досягнення успіху у 67% підлітків з неблагополучних сімей знаходиться на низькому рівні і лише 13% з них мають високий рівень. А у підлітків, які навчаються в загальноосвітній школі та виховуються в благополучних родинах, переважає в сукупності високий (27%) та середній (50%) рівень мотивації досягнення успіху. Ці дані свідчать про те, що більшість підлітків з благополучних сімей сумлінніше вчаться, ставлять перед собою високі цілі, наполегливо працюють, прагнучи отримати вагомі результати. І навпаки, підлітки з притулку, маючи переважно низький або середній рівень мотивації досягнення, байдужі до своїх успіхів, не схильні наполегливо працювати і досягають скромніших результатів у діяльності.
При дослідженні мотивації уникнення невдач було виявлено, що 80% підлітків з неблагополучних сімей мають високий рівень мотивації уникнення невдач, 10% – середній рівень і також лише 10% – низький рівень. А ось у підлітків зі школи переважає в цілому середній (57%) та низький (27%) рівень мотивації уникнення невдач, що означає їх прагнення до успіху. Тобто більшість підлітків з благополучних сімей ставлять перед собою мету
і, незважаючи на труднощі, прагнуть її досягти.
У свою чергу, за допомогою методики дослідження мотивації афіліації була вивчена виразність двох узагальнених мотивів особистості у даної вибірки підлітків: прагнення до прийняття та страх відкидання. Було виявлено, що майже усі підлітки (93%) з неблагополучних сімей мають виражений страх відкидання, тобто вони відчувають внутрішній дискомфорт, який перешкоджає задоволенню потреби бути в суспільстві інших людей, інколи думають про те, що нікому непотрібні.
А ось 80% підлітків, які виховуються в благополучних сім’ях, відчувають прагнення до прийняття, яке проявляється в намаганні встановлювати або підтримувати стосунки з іншими людьми, контактувати і спілкуватись з ними.
Аналіз результатів дослідження мотиваційної структури навчальної діяльності показав нам, що у 83% підлітків з притулку та у 70% підлітків зі школи вираженими є утилітарні мотиви. Тобто, більшості дітей з двох досліджуваних груп притаманно прагнення зі всього мати безпосередню матеріальну вигоду, користь. Навчально-пізнавальний мотив спонукає до діяльності 57% підлітків зі школи, і нажаль, лише 27% підлітків з притулку.
В мотиваційній структурі навчальної діяльності як у підлітків зі школи (50%), так і у підлітків з притулку (53%), домінують комунікативні та позиційні мотиви. У 73% підлітків зі школи переважають професійно-ціннісні мотиви, і тільки 23% підлітків з притулку цей мотив спонукає до навчальної діяльності.
В структурі навчальної діяльності мотив самовиховання виявляється лише у 20% підлітків з притулку та у 27% підлітків, які навчаються в школі. Це означає, що невелика кількість сучасних дітей має цілі та ідеали, займається самовихованням, саморозвитком та самовдосконаленням.
З метою формування різних видів мотивів поводження у підлітків була
проведена психокорекційна робота, яка включала бесіди, рольові ігри, групові дискусії, міні-лекції та психогимнастику.
Нами були зроблені наступні висновки про те, що неблагополучна сім’я негативно впливає на формування мотиваційної сфери підлітків та становлення особистості в цілому. Підлітки в таких сім’ях спрямовані більш на уникнення невдач, ніж на досягнення успіху; в них домінує страх відкидання, який заважає встановлювати стосунки з іншими людьми. В мотиваційній структурі навчальної діяльності виражені утилітарні, комунікативні та позиційні мотиви, а пізнавальні та професійно-ціннісні мотиви, нажаль, не спонукають до навчальної діяльності підлітків з неблагополучних сімей.
Література:
1. Бессонова Т.П. Особенности развития ребенка в неблагополучной семье // Практична психологія та соціальна робота. 2002. - № 3. – С. 39-42.
2. Гурлєва Т.С. Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 7. – С. 6-9.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.
4. Шэффер Д. Дети и подростки: психология развития. – СПб.: Питер, 2003. – 976 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>