XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сташко Т.С., Попадюк О.В. ЦІНА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Сташко Тетяна Сергіївна

Науковий керівник: Попадюк О. В.

Буковинська державна фінансова академія

ЦІНА  ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Історично склалося так, що машинобудівний комплекс відіграє вагому роль в економічному розвитку України. Світовий ринок машинобудівної продукції розвивається досить швидко, що сприяє загостренню конкуренції на ринку машинобудування.

Незважаючи на дану тенденцію конкурентоспроможність вітчизняних машинобудівних підприємств на світовому ринку залишається на низькому рівні. Проблеми виведення продукції вітчизняних машинобудівних підприємств на світовий ринок змушують керівників та менеджерів підприємства використовувати ціну як економічний важіль в практичній діяльності підприємства.

Аналіз економічних джерел останнього часу показує, що нині велика кількість публікацій вітчизняних і зарубіжних науковців присвячена вивченню питанню ціноутворенню на машинобудівних підприємствах та взаємозв'язку конкурентоспроможності із політикою ціноутворення. Отже, вивченням даного питання займалися такі вчені, як Л. В. Карабєдянц [4], М. О. Бокулєв [1], В. Л. Корннієв [5], В. В.  Герасименко [3], Х. А. Фасхиев [6].

У систему формування конкурентоспроможності продукції машинобудівного комплексу входить, перш за все, ціна споживання. Саме тому процес розроблення методологічних основ при її визначення є важливим напрямом в системі заходів, які направлені на забезпечення конкурентоспроможності машинобудівної продукції.

Однією із складових ціни споживання є ціна продажу. Необхідно також зазначити, що чим кращі споживчі властивості машинобудівної продукції, вищий її корисний ефект і нижча ціна продажу, тим менша ціна споживання і вища реальна можливість її реалізації і конкурентоспроможність. Зауважимо, що безпосереднє підвищення ціни не призводить до підвищення конкурентоспроможності, якщо відношення "ціна продажу / ціна споживання" лежить у межах 0,05 - 0,2. За поставлених умов лише боротьба за низьку ціну споживання здатна зробити продукцію привабливою для покупця [5].

Ціна продажу за своєю специфікою виконує подвійну функцію. В першу чергу дана ціна здійснює безпосередній вплив на величину витрат, спрямованих на задоволенням потреби, тобто вона є одним із факторів, що визначають конкурентоспроможність товару на ринку. З іншого боку, рівень ціни продажу, безпосередньо, залежить від техніко-економічних параметрів продукції, співвідношення попиту і пропозиції на ринку, становища машинобудівного підприємства і тим самим відображає дійсний попит на товар. Отже, ціна продажу виражає оцінку товару, яку він отримує на ринку від споживача, ставлення покупця до постачальника і сформовані ринкові умови реалізації. З огляду  на це, визначають, якою повинна бути ціна продажу продукції.

Більшість вітчизняних машинобудівних підприємств формують ціну на свою продукцію затратним методом, прив'язано до визначених рівнів рентабельності в залежності від виду продукції, що випускається, і слабо орієнтовано на існуючі ринкові ціни. Дотепер у вітчизняних організаціях застосовується тільки облік повної собівартості з розподілом накладних витрат між виробами, що був виправданий в умовах централізованого державного ціноутворення.

На вітчизняному ринку є малий внутрішній попит, що становить серйозну загрозу для розвитку потенціалу машинобудівної галузі. До найважливіших чинників розвитку конкурентоспроможності машинобудівного ринку в Україні можна відзначити:

•-         ступінь розвитку ринку;

•-         цінову політику підприємства;

•-         державну підтримку галузі.

Досі основною конкурентною перевагою вітчизняної машинобудівної промисловості залишаються порівняно низькі ціни на його продукцію.

Платоспроможність, культура і традиції споживання впливають па відношення споживачів до технічного рівня продукції, стану сервісного обслуговування, якості виготовлення тощо.

Очевидно, що для виживання та розвитку машинобудівних підприємств їм необхідно ураховувати уподобань споживачів до формування ціни, тобто потрібно провести розробку ефективного механізму обґрунтування ціннісних параметрів на продукцію.

Серед можливих варіантів вирішення цієї проблеми є визначення прийнятного для споживачів діапазон цін, базуючись на сприйнятті ними цінності продукту. Це можна здійснити за допомогою методики price sensitivity meter (PMS). Методика  PMS запропонована готландським економістом ВАН Вестендорпом [2], її особливість і популярність полягає у простоті проведення, тобто підприємство може організувати її проведення власними силами, що є просто необхідною умовою для українського машинобудівного комплексу.

Дослідження за методикою PSM охоплює кілька етапів:

1. розроблення інструментів дослідження:  цінової шкали і критеріїв відбору учасників;

2. збір інформації;

3. оброблення даних;

4. інтерпретація результатів.

Медика PSM може використовуватись при визначенні компромісної ціни, яка з одного боку не вплине негативно на попит, а з іншого - дасть підприємству змогу максимізувати загальну прибутковість. Також за даною методикою підвищення загального рівня прибутку може досягатися за рахунок диференційованого ціноутворення та збільшення норми рентабельності для кожного кластера. Тобто, даний підхід допоможе зберегти всіх без винятку споживачів.

Урахування запропонованих особливостей формування конкурентних преваг дає можливість виробнику враховувати характер коливань кон'юнктури ринку при зміні рівня ціни та орієнтуватися на випуск конкурентноспроможної продукції за оптимальних витрат.

Література:

1. Бокулєва М. О. Методика визначення реакції споживачів на зміну ціни машинобудівної продукції / М. О. Бокує ва // Держава та регіони . - 2008. - №3. - с. 13-18.

2. Бокулєва М. О. Ціноутворення на продукцію машинобудівних підприємств з урахуванням вимог споживачів / М. О. Бокуєва // Держава та регіони . - 2009. - №2. - с. 13-17.

3. Герасименко В. В. Ценообразазование. - М.: ИНФРА-М, 2005.-422с.

4. Карабєдянц Л. В. Управління ціноутворенням на машинобудівному підприємстві: дисертація канд. екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. - Донецьк, 2003.

5. Корнієв В. Л. Цінова політика підприємства. - К.: КНЕУ, 2001. - 257с.

6. Фасхиев Х. А. Определения конкурентной цены изделий производственного назначения с учетом их потребительских свойств / Х. А.  Фасхиев, С. М. Валеева, А. В. Крахмалева// Машиностроитель. - 2004. - №8. - с. 2-7

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>