XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стасишин І., Лопатюк Н.І. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОСТПОЗИТИВІВ У ФРАЗОВИХ ДІЄСЛОВАХ

Ірина Стасишин

Наук. керівник - Лопатюк Н.І.

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОСТПОЗИТИВІВ У ФРАЗОВИХ ДІЄСЛОВАХ

   Фразові дієслова стають все відомішими з розповсюдженням англійської мови. Для розуміння, говоріння, читання і письма потрібно добре володіти навичками вживання фразових дієслів. Термін «фразові дієслова» вперше був згаданий великим англійським граматиком Логаном Пірслом Сміттом. Це поєднання дієслова й прийменника, дієслова і прислівника чи дієслова і прийменника з прислівником, ось чому визначають його як багатослівне чи двослівне дієслово, прийменник додає особливого значення дієслову чи робить його більш зрозумілим. Деякі прийменники так само можуть змінювати значення різних дієслів. Таке поєднання можна визначити як «ідіоматичне», так як дослівний переклад кожного з компонентів не становить єдиного змісту всього поєднання. Точніше, він може бути зовсім іншим, і часом здогадатися про переклад усього фразового дієслова по його частинах неможливо [2; 225].  Багато вчених досліджували роль прийменника  (який є постпозитивом) у фразових дієсловах. Ця проблема висвітлена у працях таких вчених  О. В. Кунин, А. Г. Ніколенко, Р. Сайд, Ф. Пальмер, Т. Макартур, Р. Кірк, С. Грінбаум та ін., але ще багато питань є не висвітленими, що становить актуальність даної праці, де головною метою є дослідження постпозитивних елементів у фразових дієсловах, їх роль у зміні лексичного значення слова та їх участь в утворенні фразових дієслів.  Нами в процесі дослідження були проаналізовані фразові дієслова на основі творів Стефані Мейєр.

    Фразові дієслова складаються з двох або трьох слів. До складу більшості з них входять два слова, перше з яких є дієсловом, друге - постпозитивом. Постпозитивний елемент може бути виражений прийменником або прислівником. Прикладами типових фразових дієслів є "turn on", "make out", "deal with" та інші [1; 14]. Для того, щоб краще і повніше зрозуміти фразові дієслова,  необхідно дати визначення обставинних постпозитивів у сучасній англійській мові.

    У реченні з фразовими дієсловами постпозитиви виконують дуже важливу функцію, вони несуть змістове навантаження, уточнюють, підсилюють значення слів, змінюють їх.  Дієслово може змінюватись, а постпозитив, як правило, залишається незмінним у складі фразового дієслова, тому слід зазначити, що кількість постпозитивів, що приєднуються фразовими дієсловами, безпосередньо залежить від просторової активності суб'єкта або об'єкта дії. Саме тому спостерігається найбільша кількість дієслів руху, дієслів фізичної дії та дієслів зорового сприйняття.

    Розглядаючи синтаксично неподільні поєднання дієслова і постпозитива  з точки зору зміни значення, яке спричиняється постпозитивом, І.Є. Аничков розрізняє 5 розрядів таких сполучень [1; 329]:

•1.     поєднання, в яких постпозитив має своє первинне конкретно - просторове значення, Наприклад:  sit down[4; 10], get out[4; 11], get up [4; 13], come in [4; 16], put in [4; 25], take away [4; 26], take off [4; 36], get into [4; 36], come down [4; 38], throw away [4; 39], walk in  [4; 41], step out [4; 41], stand by [4; 44], break into [4; 44], turn back [4; 52], get out [4; 52], put off  [4; 67], put on [4; 76], walk out [4; 76], throw up [4; 83],  turn around [4; 88],  go back [4; 116], put back [4; 118], run into [4; 135],  pick up [4; 137], come for [4; 137], take down [4; 137], stand up [4; 146], lay down [4; 148],  suck in [4; 231].

•2.     поєднання, в яких постпозитив має абстрактне похідне значення, зв'язок якого з первинним відчувається: bring out [4; 16],  pick up [4; 29], [4; 36], see into [4; 24], get over [4; 28], keep out [4; 39], look for [4; 44], wake up [4; 86], throw up [4; 118],   look up [4; 120], check out [4; 137], grow up [4; 141], open up [4; 142], clear up [4; 153],  cry out [4; 183].

•3.     поєднання, в яких постпозитив тільки підкреслює або підкріплює значення дієслова: finish up [4; 39], shut up [4; 56], fall down [4; 67] give up [4; 75], calm down [4; 75],  rise up [4; 80], curve up [4; 85],  sit up [4; 86], shake off [4; 87], pull out [4; 88], wash out [4; 88], dream up [4; 112], scoop up [4; 125], throw down [4; 136], clean up [4; 136], , turn over [4; 64], circle round [4; 89].

•4.     поєднання, значення яких не складаються зі значень дієслів та пост позитивів: [4; 40], pull through [4; 44], stand in [4; 46], cut in [4; 52], turn around [4; 52], put off [4; 59], take off [4; 60], walk away [4; 61], get over[4; 64],  cut off [4; 71], set on [4; 73], feel about [4; 84], stir up [4; 88], hungry for [4; 107], turn on [4; 109], keep down [4; 110], break out [4; 110], hold up [4; 112],  back up [4; 116], give up [4; 120], talk into [4; 135], show up [4; 137], get over [4; 191], go off [4; 203], go about [4; 220], watch out[4; 142],  come about [4; 269], fall out [4; 270], drop off  [4; 301].

•5.     поєднання, в яких постпозитив може вносити новий видовий відтінок у зміст фразового дієслова, які у свою чергу поділяються на наступні групи:

    а) доконаний: eat up [4; 89], finish up [4; 39], wear off [4; 82], cut off [4; 203],    

         blow in  [4; 148].

    б) термінативний, що означає припинення незакінченого дії:

        leave off [4; 85], give up [4; 94], end up [4; 108],

    в) інкоактивний або починальний:

         break out [4; 68]

    г) дюративний або тривалий:

        Go on [4; 67], move on [4; 30], keep on [4; 200],

    д) інтерактивний або повторний. Такі постпозитиви як again, anew, afresh,  

        іноді back і over приєднуючись до дієслів, утворюють поєднання зі     

        значенням повторення дії get back [4; 37], go back [4; 83], come back [4; 268].

    Існування  значної  кількості  дієслів  руху  у  ролі  дієслівних  компонентів  фразових дієслів сучасної  англійської  мови зумовлюється  самою  суттю  існування  матерії,  яка,  як  відомо,  існує  у  просторі  та  часі. На основі творів Стефані Мейєр ми дійшли висновку, що найбільш часто вживаними у фразових дієсловах недієслівними компонентами виявилися такі десять постпозитивів у такій послідовності: up → 482, out → 410, off → 233, in → 209, on → 199, down → 191, away → 134, into → 112, over → 111, around → 104, about → 88, back → 83, upon → 83, for → 63. Найбільш продуктивними щодо утворення фразових дієслів,  згідно  з  результатами  нашого  дослідження,  виявились  постпозитиви,  вихідними одиницями  яких  є  прислівник (всього  712  фразових дієслів  -  23  %).  Щодо  прийменників,  то  вони  є  менш продуктивними  у  формуванні  семантичних  комплексів (всього  498 фразових дієслова  -  16,1  %).  Отримані  дані свідчать  про  вплив  певних  критеріїв,  що  зумовлюють  таку  нерівномірність  у  потенції  других компонентів входити до складу фразового дієслова. Згідно з твердженням А.Г. Ніколенко, "...на здатність етимологічно вихідної  одиниці  постпозитива  до  функціонального  переорієнтування  та  входження  до  складу  фразового дієслова впливають частота вживання та семантичний обсяг прислівника чи прийменника" [3; 11]  Отже, знання типів постпозитивів та їх особливостей сприяє кращому розумінню фразових дієслів та полегшує можливість їх вживання у нашому спілкуванні.

Література:

•1.     Аничков  И. Е. Труды по языкознанию / Аничков  И. Е. - М.: Наука, 1997 - 510 с. - (Букинистическое издание).

•2.     Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / Кунин А. В. - М.: Высшая школа, 1996. - 381 c. (Электронная книга. Германские языки. Англистика. Английский язык)

•3.     Ніколенко А.Г. Лексико-семантичні та  функціональні  особливості  взаємодії  компонентів  фразових  дієслів  сучасної англійської мови /Ніколенко А.Г: Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / КДЛУ. - К., 1999. - 20 с. (Іноземні мови)

•4.     Meyer S. Twilight. Breaking down/ Meyer S printed by Clays Ltd, St Ives plc - London: Atom, 2008 - 702 p.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>