XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стасюк О.О., к.е.н. Гарбар Ж.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стасюк Олена Олександрівна

Науковий керівник - к.е.н., доцент Гарбар Ж.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

  ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Фінансові послуги відіграють особливу роль у ринковій економіці як важлива умова розвитку національних і світових ринків товарів і послуг. Сектори ринку фінансових послуг охоплюють усі сфери фінансо­вої діяльності, необхідні суспільству на кожному етапі його розвитку. Тому в Європейському Союзі (ЄС) створення єдиного ринку фінансових послуг є одним із пріоритетів європейської інтеграції.

За активної участі потужних фінансових груп світу банківський сектор розвивається динамічніше і поступово стає фундаментом ринкової інфраструктури, яка забезпечує економіку фінансовими ресурсами і фінансовими послугами. Успішне функціонування банківського сектору, складної системи, утвореної множиною самостійних підсистем - банків, залежить від здатності кожного з них ефективно надавати конкурентоспроможні фінансові послуги і динамічно розвиватися, враховуючи загальноекономічне й соціально-політичне становище країни, зовнішні та внутрішні ризики. Дослідження діяльності банків на ринку фінансових послуг з метою виявлення шляхів її удосконалення та визначення напрямів розвитку мають важливе наукове і практичне значення.

Теоретичні та прикладні аспекти банківської діяльності в епоху глобалізації фінансових ринків, місце банків в економіці широко досліджують провідні вітчизняні економісти, зокрема, В.Базилевич, С.Боринець, О.Василик, З.Васильченко, В.Вітлінський, О.Вовчак, А.Гальчинський, В.Геєць, А.Герасимович, О.Дзюблюк, В.Корнєєв, Н.Костіна, В.Кочетков, М.Крупка, Д.Лук'яненко, І.Лютий, В.Міщенко, О.Мозговий, А.Мороз, С.Науменкова, А.Пересада, Л.Примостка, К.Раєвський, М.Савлук, Т.Смовженко, А.Старостіна, С.Циганов, О.Черняк, А.Чухно, С.Юрій, в даних наукових працях вирішуються проблеми становлення і функціонування банківської системи та ринку фінансових послуг в умовах трансформаційної економіки, підвищення капіталізації та фінансової стійкості банків, аналізу і регулювання їх діяльності.

В умовах динамічних змін на фінансових ринках, особливо в період економічних криз, вагомою передумовою подальшого розвитку банків, розширення їх клієнтської бази й удосконалення управління ними є узагальнення теоретичних основ і вдосконалення методики комплексної оцінки діяльності банків, які ґрунтуються на всебічному аналізі досягнутих результатів, враховують їх динаміку й особливості вітчизняного ринку фінансових послуг.

Ринок фінансових послуг як система економіко-право­вих взаємовідносин усіх сегментів і учасників ринку та механізм задоволення потреб у фінансових послугах здатен до внутрішнього саморегулювання й адаптації до змін зовнішнього середовища. Такі характеристики, високий рівень яких має забезпечити держава й асоціації учасників, та, особливо, ступінь їх практичної реалізації визначають досконалість і відкритість ринку. В умовах глобалізації вагомість цих особливостей зростає, оскільки глобальний ринок має відкриту структуру і в усіх секторах ринку конкурують як резиденти, так і нерезиденти.

Ефективність банківської системи України визначається дієвістю її впливу на процес макроекономічної стабілізації та створення умов для соціально-економічного зростання. Особливість даного процесу полягає у визначенні пріоритетів в ієрархічній структурі стратегічних орієнтирів банків як об'єктивної умови подальшого розвитку банківської системи з відповідним фінансовим механізмом та інфраструктурною базою. Саме такий підхід у визначенні сутності та ролі банківської системи дозволяє створити діючий механізм її впливу на сучасні економічні процеси, а тому дасть реальні практичні результати.

Активізація банківської діяльності виявляється у підвищенні ефективності впливу на економіку через  збільшення обсягів традиційних банківських операцій, диверсифікацію  банківської діяльності в інші економічні, фінансові та соціально-політичні сфери життєдіяльності суспільства, концентрацію банківського капіталу, збільшення частки капіталу, сформованого у регіонах.

Банківська система України протягом 2010 року характеризувалася:

- проведенням НБУ жорсткої грошово-кредитної політики та заходів з метою обмеження тиску на валютний курс та проведенням банками більш гнучкої процентної політики з метою залучення коштів клієнтів у національній валюті;

- зростанням частки іноземного капіталу у сукупному обсязі статутного капіталу банківської системи України на 4,8% до 40,6 % (на початок 2010 року - 35,8 %). При цьому загальна кількість діючих банків з іноземним капіталом збільшилась на 4 банки та станом на 01.01.2011 року становить 55 банків. Кількість банків із 100%-вою часткою іноземного капіталу не змінилась і становить 20 банків;

- приростом обсягів загальних активів банківської системи. Приріст за 2010 рік склав 8,8%, який обумовлений зростанням вкладень банків в операції з державними та корпоративними цінними паперами і незначним відновленням кредитування клієнтів - юридичних осіб;

- тенденцією до зростання кредитного портфеля клієнтів, яке спричинене, в основному, приростом у 2010 році обсягів кредитів, наданих юридичним особам 7,6%, або 36,7 млрд. грн.;

- збереженням частки простроченої заборгованості у загальному обсязі кредитної заборгованості клієнтів на рівні 11,24%. В абсолютному вимірі обсяг простроченої заборгованості за грудень 2010 року скоротився на 6,1 % до 84,85 млрд. грн., а з початку поточного року - на 21,3 %, або на 14,92 млрд. грн.;

- подальшим приростом депозитів клієнтів. Так, кошти юридичних осіб протягом 2010 року зросли на 26,0 млрд. грн., або на 22,3 %, кошти фізичних осіб - на 60,3 млрд. грн., або на 28,5 %;

- зниженням рівня збитків роботи банківської системи з 28,0 млрд. грн.. за 2009 рік до 13,0 млрд. грн. за підсумками 2010 року. Збитки у 2010 році, в основному, спричинені значними збитками банків з тимчасовою адміністрацією та банків, які ліквідуються, а також уповільненням темпів приросту операційного результату у зв'язку з припиненням кредитування.

На підставі проведеного дослідження можливо визначити особливості діяльності банків в умовах стабілізації і розвитку ринку фінансових послуг України, а саме:

•­       вплив на процес макроекономічної стабілізації через взаємозв'язок з тактичними та проміжними цілями економічної політики держави;

•­       визначення пріоритетних напрямів дії стратегії розвитку з метою створення адекватної сучасним умовам банківської системи України, яка б сприяла виникненню нових спеціалізованих фінансово-кредитних інститутів;

•­       сприяння стабілізації національної грошової одиниці;

•­       сприяння розвитку інфраструктури грошово-кредитного ринку шляхом створення мікроклімату довіри серед населення та підприємницьких структур;

•­       розширення співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями;

•­       сприяння подальшому розвитку і стабілізації ринку фінансових послуг України.

Отже, сучасний стан розвитку банківської системи України, стабілізаційні процеси на фінансовому ринку, посилення конкуренції в банківському секторі визначають певні особливості діяльності банків як глобально, так і на мікрорівні.

 

e-mail: bo_tanika@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>