XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стегній Т.А. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ.

Рубрика: Педагогіка

Стегній Тетяна Адамівна,

викладач Володимир - Волинського  педагогічного коледжу

 імені А.Ю.Кримського

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

На початку нового тисячоліття у царині освіти відбуваються кардинальні зміни. Підписання європейськими країнами Болонської декларації 1999 року засвідчило новий етап становлення європейського та світового освітнього простору. Входження України до єдиного європейського простору, приєднання до Болонського процесу  зумовили необхідність реалізації основних положень Болонської декларації і в нашій країні. Серед інших передбачається вирішення такого завдання, як підвищення якості знань студентів, формування у них такого механізму мислення, який би дав можливість  швидко адаптуватися до вимог, що постійно змінюються, знаходити та аналізувати нові джерела інформації, творчо застосовувати їх у професійній діяльності (1).

У новітніх державних документах - Національній доктрині розвитку освіти України в XXІ столітті (2002) та Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) суттєвого удосконалення потребує музично - естетичне виховання (2,с.5).

На заняттях з музичного виховання у педагогічному коледжі залучаємо студентів до формуванню музичної культури, виробленню в них музичного художнього мислення, естетичних поглядів, розширенню їх кругозору.

В розв'язанні цього непростого завдання викладачу  зможе допомогти поєднання традиційних методів навчання і сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних.

Використання комп'ютерних технологій підвищує ефективність засвоєння студентами навчального матеріалу. Застосування методів комп'ютерного навчання сприяє розвитку розумових, творчих здібностей студентів, підвищує їхню зацікавленість та активність в оволодінні знаннями. Використання нових технологій дає змогу вирішити певні дидактичні завдання, що постають перед сучасним викладачем. Особливо привабливим є можливість диференціації, поглиблення індивідуалізації, розширення інформаційних можливостей, використання творчих завдань, контролю за процесом  навчання.

Спираючись на низку досліджень (3), більшість методів комп'ютерного навчання можна виокремити в дві великі групи:

І. Методи роботи з Інтернет - ресурсом. Мережа Інтернет - надає багато нових  інформаційних джерел, що дає змогу організувати особливо самостійну та індивідуальну роботу студентів по різних темах, а саме:

Студенти мають змогу працювати за такими напрямками:

•·        пошук необхідної інформації (можлива індивідуальна та групова  робота), її систематизація та узагальнення ;

•·        пошук та творча переробка інформації для створення власних текстів, рефератів,  мультимедійних презентацій (розставляються в тексті змістові акценти та гіперпосилання, продумуються  послідовність слайдів та візуальні ілюстрації, мовний і звуковий супровід, накладаються додаткові ефекти анімації);

•·        читання текстів;

•·        слухання музичних творів, аналіз засобів музичної виразності, визначення виконавського складу;

•·        перевірка та поглиблення власних знань.

ІІ. Одним з найбільш яскравих проявів технічного прогресу в галузі навчання є впровадження педагогічних програмних засобів. Зупинемося докладніше на можливостях застосування програми Finale під час вивчення курсу „Музичне виховання з методикою викладання".

Продовженням лекційних  занять є практичні заняття. Професійну підготовку тільки тоді можна назвати успішною, якщо знання стали вміннями. Тому практичні заняття, з допомогою програми Finale, направлені на  вироблення навичок і вмінь, розв'язування  творчих завдань, закріпленні знань.

При вивченні теми „Музична грамота" студенти виконують нескладні завдання, як: вчаться переносити ноти на нотний стан, визначати по знаках альтерації тональність, змінювати розмір і тривалості, визначати інтервали, транспонувати в іншу тональність.

При вивчені теми „Музична творчість" студенти створюють:

•1.     Ритмічну імпровізацію:

•·        ритмічні малюнки у заданому розмірі;

•·        ритмічні малюнки до заданих звуків;

•·         створюють ритмічну партитуру для дитячих ударних шумових інструментів);

•2.     Мелодійну імпровізацію:

•·        власну мелодію, вибравши тональність, розмір;

•·        створюють мелодію до заданого ритму;

•·        створюють мелодію на власні або  авторські вірші (визначають логічні акценти, розмір, ритмічний малюнок, стійкі ступені).

Безперечно, використання інформаційних технологій не означає відмови від традиційних засобів навчання, але ускладнення, що виникають у процесі адаптації людини в сучасному світовому інформаційному просторі, необхідність володінням сучасним фахівцем технічними засобами вимагає, в свою чергу, більш широкого впровадження методів комп'ютерних технологій у навчанні.

Список використаних джерел

•1.     Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). //Педагогічна газета. - 2002. - №1. - с.5.

•2.     Кушакова Н. Застосування новітніх інформаційних технологій у підготовці юристів. //Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2002. - №6. - С.61 - 66.

•3.     Шикальова С.В. Впровадження нових інформаційних технологій у процес вивчення іноземних мов. //Педагогічний пошук. - 2002. - №4. - С.27 - 28.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>