XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стельмашенко О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Стельмашенко О.В.
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Для забезпечення ефективної системи управління підприємством при передачі інформації необхідно забезпечити усі необхідні умови для того, щоб [2, с.96]:
- Інформація була краще сприйнята (для уникнення емоційно-психологічних бар’єрів).
- Інформація була зрозумілою (для уникнення семантичних бар’єрів).
- Інформація була засвоєна працівниками (і стала мотивом їх діяльності).
У зв’язку з цим необхідним є дослідження інформаційно-комунікаційних аспектів стратегічного управління персоналом:
- забезпеченості інформацією щодо стратегічного управління персоналом;
- використання джерел інформації щодо стратегічного управління персоналом підприємства;
- якості інформації щодо стратегічного управління персоналом;
- якості застосування інформаційних технологій у стратегічному управлінні персоналом.
Нами було досліджено 12 торговельних підприємств м. Донецька, згруповані у чотири сегменти в залежності від їх конкурентної позиції: сегмент D – домінуюча конкурентна позиція, сегмент S – міцна конкурентна позиція, сегмент A – помітна конкурентна позиція, сегмент W – слабка конкурентна позиція.
Оцінку забезпеченості інформацією щодо стратегічного управління персоналом було проведено експертним шляхом з використанням 5-ти бальної шкали оцінок: 1 бал – інформація відсутня, 2 бали – майже немає інформації, 3 бали – наявна часткова інформація, 4 бали – достатня інформація, 5 балів – повна інформованість.
Результати оцінки свідчать, що високий рівень забезпеченості інформацією щодо стратегічного управління персоналом має лише сегмент D (3,9 балів), а іншим сегментам притаманний середній рівень забезпеченості інформацією щодо стратегічного управління персоналом: сегмент S – 3,0 бали, сегмент A – 2,8 балів, сегмент W – 2,4 бали.
Оцінку використання джерел інформації щодо стратегічного управління персоналом було проведено експертним шляхом за допомогою 3-бальної шкали оцінок: 1 бал – джерело інформації не використовується, 2 бали – джерело інформації частково використовується, 3 бали – джерело інформації використовується в повному обсязі.
Результати оцінки свідчать, що високий рівень використання джерел інформації щодо стратегічного управління персоналом мають сегменти D і S (2,7 і 2,4 бали відповідно), а іншим сегментам притаманний середній рівень використання джерел інформації щодо стратегічного управління персоналом: сегмент A – 2,3 бали, сегмент W – 2,1 бали.
Ефективність стратегічного управління персоналом підприємства у значній мірі залежить від якості інформації щодо стратегічного управління персоналом.
Оцінку якості інформації щодо стратегічного управління персоналом було проведено за такими показниками, як своєчасність, достатність, корисність, адресність, багатогранність використання, швидкість збору і обробки, актуальність, порівнянність. Результати оцінки свідчать про те, що високу якість інформації щодо стратегічного управління персоналом має лише сегмент D (2,5 бали), а інші сегменти мають середню якість інформації (сегмент S – 2,0 бали, сегмент A – 1,9 балів, сегмент W – 1,8 бали).
Ефективність стратегічного управління персоналом підприємства залежить не тільки від рівня забезпеченості інформацією, рівня використання джерел інформації і якості інформації щодо стратегічного управління персоналом, але й від якості застосування інформаційних технологій у стратегічному управлінні персоналом підприємства.
Оцінку якості застосування інформаційних технологій у стратегічному управлінні персоналом підприємства було проведено методом експертних оцінок за такими показниками, як автоматизація процесу стратегічного управління персоналом, рівень використання сучасних засобів збору, обробки і передачі інформації, надійність інформаційних технологій, рівень володіння персоналу навичками роботи з інформаційними технологіями, вміння персоналу користуватись засобами Internet, рівень оновлення програмного забезпечення. Результати оцінки показали, що сегменти D, S та A мають високу якість застосування інформаційних технологій (3,0 бали, 2,5 бали і 2,8 бали відповідно), а сегмент W – середню (2,1 бали).
Таким чином, можна зробити висновок, що конкурентна позиція підприємства безпосередньо пов’язана з результативністю стратегічного управління персоналом, що, у свою чергу, залежить від ефективності його інформаційно-комунікаційних аспектів.
Література:
1. Балабанова Л.В. Зв’язки з громадськістю : навч. посіб. / Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2007. – 394 с.
2. Балабанова Л.В. Організація праці менеджера / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак.– Донецьк, 2008. – 480 с.
3. Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций : Учеб. пособие. – 2-е изд. – К. : МАУП, 2002. – 192 с.

e-mail: my_yuliya@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>