XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Степакова Н.М. КОНСТИТУЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Степакова Наталія Миколаївна

Запорізький юридичний інститут

Дніпропетровського державного університету

КОНСТИТУЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Основи конституційного розвитку на теренах України було закладено ще на початку XVIII століття, коли з'явився конституційний проект Пилипа Орлика. Ця конституція була першою демократичною конституцією не тільки в Європі, а й у світі, оскільки була прийнята на 77 років раніше конституції Сполучених Штатів. Основним постулатом Конституції Пилипа Орлика була незалежність України як від Росії, так і від Польщі. Обмежувалась влада гетьмана і створювався козацький парламент. Передбачалося встановлення національного суверенітету, визначення кордонів Української держави, недоторканість Запорізької Січі. Законодавчим органом визначалась Рада генеральної старшини, а головою виконавчої влади - гетьман. Особливо цінним у Конституції України 1710 р. є те, що в ній йшлося про забезпечення прав людини, економічні й інші важливі для держави питання. На жаль, ця Конституція не знайшла свого практичного застосування, бо колоніальний гніт Російської імперії на чолі з Петром І зводився, а пізніше фактично призвів до знищення гетьманату як інституції і української державності.

На сьогоднішній день, Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України другого скликання 28 червня 1996 р., є явищем демократичного порядку, оскільки встановлює рівноправність громадян, основні права та свободи, обмежує свавіллі органів держави та посадових осіб.

Основний закон має найвищу юридичну силу, визначає мету, цілі, завдання та зміст усіх інших нормативно-правових актів, спрямованість діяльності органів законодавчої й виконавчої гілок влади, місцевого самоврядування і забезпечується захистом правосуддя. Верховенство Конституції у системі джерел права зумовлюється її установчим характером, найвищою юридичною силою, прямою дією її норм. Наявність у Конституції принципів і загальних положень не тільки не позбавляє її нормативності, а, навпаки, свідчить про широке використання у ній властивостей останньої. Нормативність конституційних принципів зумовлена тим, що вони акумулюють, узагальнюють найважливіші соціальні, економічні та політичні явища, процеси матеріального й духовного життя суспільства, дають їм оцінку і вводять у рамки прийнятих у державі нормативів.

Нормативність Конституції виявляється в тому, що вона практично становить собою кодифікований закон і, регулюючи широке коло суспільних відносин, має інтегративний характер, а також є головним нормативно-правовим актом у системі актів чинного законодавства України.

Важливість і значущість Конституції полягає у тому, що законодавець закріпив досить жорсткий механізм можливих змін до неї (статті 154-159).

Слід зауважити, що Основний Закон України містить норми-принципи формування національного законодавства України. Відповідно до ст. 8 Основного Закону в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституційні права та свободи людини й громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають цілі, завдання і зміст законів та інших нормативно-правових актів, спрямованість діяльності органів законодавчої та виконавчої влади і забезпечуються захистом правосуддя. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Отже, вони є правовою основою для всіх нормативно-правових актів.

Основний Закон проголошує, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Держава забезпечує не тільки захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання, а й соціальну спрямованість економіки.

Згідно з положенням ст. 43 Основного Закону, кожен має право на працю. Вказане право включає можливість заробляти собі на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами право на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Уперше Конституція заборонила використання примусової праці. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Це також закріплено вперше. Стаття 44 Конституції України вперше закріпила право тих, хто працює, на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. У Конституції України знайшли відображення такі права, як: право на відпочинок (ст. 45), на соціальний захист (ст. 46), на достатній життєвий рівень для себе і для своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (ст. 48) та багато інших.

Найважливішою юридичною гарантією прав і свобод є судовий захист. У ст. 55 Конституції закріплено, що права і свободи людини й громадянина захищаються судом. Оскільки вказані права в цей час є конституційними, то змінюється механізм захисту цих прав у разі їх порушення. Конституція надає можливість безпосереднього звернення до суду з питань про захист трудових прав у разі їх порушення. Раніше майже всі індивідуальні трудові спори спочатку розглядалися в комісіях з трудових спорів.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що особливе місце в життєдіяльності будь-якої сучасної держави належить Конституції. Її зміст і сутнісні риси визначаються насамперед тим, що вона регулює найважливіші суспільні відносини між громадянином, суспільством і державою, закріплює підвалини суспільного ладу, систему і принципи організації влади. Вона служить тим фундаментом, на якому ґрунтується правова й політична системи.

Література:

1. Пилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник. - 2-ге вид., перероб. І до. - Харків: Видавництво «ФІНН», 2009. 728 с.

2. Прокопенко В.І. Тудове право України: Підручник. - Х.: Фірма «Консум», 1998. - 480 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>