XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Степанюк К.І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Степанюк К.І.

Бердянський державний педагогічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У концептуальних положеннях документів: Державна національна програма „Освіта" (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти, Законах України „Про освіту" та „Про вищу освіту" зазначено, що головними завданнями реформування вищої освіти є виховання особистості, здатної здійснювати продуктивну професійну діяльність на високому науковому та фаховому рівнях; орієнтація навчального процесу на пошук нових шляхів розвитку творчої особистості вчителя. 

Визначені у цих документах завдання потребують розв'язання низки наукових і практичних проблем, однією з яких формування дослідницьких умінь майбутніх учителів, початкової школи зокрема.

Зазначимо, що формування умінь відбувається на основі свідомого використання досвіду особистості, що має форму знань та навичок. Цей процес проходить усвідомлено та керується мотивами на основі психофізіологічних механізмів, оскільки уміння та навички становлять складну систему.   

Концептуальними аспектами формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи є структури особистості, запропоновані В. Беспальком, В. Сластьоніним, К. Платоновим та ін. Компонентами цих структур виступають соціальні умови, власний досвід, спрямованість, спадковість, індивідуальні можливості тощо. Одним із важливих аспектів досліджуваної нами проблеми є характерологічні особливості майбутніх учителів початкової школи, а саме: інтерес, відповідальність, наполегливість, працелюбність, самоорганізація тощо. Зазначимо, що ці якості розглядаються у нерозривному зв'язку із дослідницькими уміннями, оскільки формуються в умовах розв'язання завдань та суперечностей.

Концептуальну основу нашого дослідження склали наукові доробки А. Алексюка, А. Зотова, Г. Костюка, В. Кудрявцева, М. Махмутова, В. Онищука та ін. На основі аналізу праць вчених, ми визначили структуру особистості майбутніх учителів початкової школи, що складається з трьох компонентів:

•-  цілеспрямованість (світогляд, ідеали, інтереси, бажання, ціннісні орієнтації);

•-  професійна компетенція (знання, уміння, навички);

•-  індивідуально-психологічні характеристики (увага, воля, сприймання, мислення, відчуття, здібності, емоційно-вольова сфера).

Пропонована структура дозволяє визначити характеристики дослідницьких умінь майбутніх учителів та головні фактори їх формування. Коротко розглянемо їх. Дослідницькі уміння є складовою професійного досвіду студентів і пов'язані з знаннями та навичками, що визначають компетентнісну характеристику фахівця початкової школи.

На нашу думку, підготовка майбутніх учителів з напряму 6.010102 „Початкова освіта" має орієнтуватися на формування спеціальної компетентності. Її складовою є дослідницькі уміння, які формуються у процесі професійної підготовки. 

Наступним аспектом є зв'язок із свідомістю студентів та осмислення набутого досвіду. Важливим фактором формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи є діяльнісний підхід з урахуванням наукового стилю мислення особистості. Зазначимо, що формування особистісних характеристик майбутніх учителів початкової школи має здійснюватися паралельно з формуванням дослідницьких умінь у процесі опанування студентами професійно-педагогічними дисциплінами.

Кожний з означених компонентів структури формування дослідницьких умінь є інтегративним утворенням, невід'ємним елементом якого стає інтелектуальна діяльність та знання. У свою чергу дослідницькі уміння значною мірою залежать від якості знань, що складають основу дослідницької діяльності. 

Важливим у контексті нашого дослідження є аналіз дефініції „дослідницькі уміння". Серед робіт, присвячених проблемам формування означених умінь заслуговують на увагу дисертаційні дослідження С. Балашової, В. Базелюка, В. Литовченко, О. Миргородської, Н. Недодатко, О. Рогозіної, М. Фалько.  

Поняття „дослідницькі вміння" М. Фалько розглядає як комплекс професійних якостей, які забезпечують готовність студентів вищих педагогічних закладів освіти виконувати цілеспрямовані, аналітико-синтетичні, діагностичні, пошуково-перетворюючі дії на основі практичного застосування систематизованих знань у процесі теоретичних та експериментальних розвідок у сфері музичного навчання та виховання школярів [3, с. 53 ].

У дослідженні О. Рогозіної представлено системність та закономірність навчально-дослідницької діяльності, створено та обґрунтовано оптимальні педагогічні умови відповідно до нових підходів формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання. Відповідно автором було розроблено та впроваджено у практику модель навчально-дослідницької  діяльності студентів, що дала змогу доповнити зміст навчальних дисциплін завданнями дослідницького характеру [2].

О. Миргородська під дослідницькими уміннями розуміє сукупність інтелектуальних і практичних дій, що забезпечують здатність особистості до самостійних спостережень, узагальнення, аналізу процесів і явищ дійсності; до набуття нових знань і застосування їх відповідно до поставленої мети дослідницької або професійної діяльності. Як зазначає вчена, дослідницькі уміння мають три основні структурні компоненти: інтелектуальний, практичний, самоорганізації та самоконтролю [1].

Аналізуючи праці вищенаведених авторів, ми визначаємо дослідницькі уміння як інтеграційний компонент особистості, який забезпечує її самовизначення та саморозвиток і характеризується розвиненим інтелектом, знаннями цілісності картини світу, вміннями проведення педагогічних досліджень, ефективного розв'язання професійно-педагогічних завдань в умовах модернізації системи освіти.

Таким чином, формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи базується на концептуальних аспектах структури особистості: цілеспрямованості, професійної компетенції та індивідуально-психологічних характеристиках. 

Література:

•1.     Миргородська О. Л. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти" / О. Л. Миргородська. - К., 2008 - 22 с.

•2.     Рогозіна О. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. . - 13.00.02  „Теорія і методика трудового навчання" / О. В. Рогозіна. - К., 2007. - 19 с.  

•3.     Фалько М. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Фалько Марина Іванівна. - К., 2005. - 229 с.

 

E-mail: stepekaterina@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>