XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Степанюк К.І. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Степанюк К.І.

Бердянський державний педагогічний університет

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Соціальні зміни у розвитку суспільства потребують модернізації системи освіти у контексті особистісно орієнтованого навчання. Сьогодні моделюється нова стратегія реконструкції змісту, методів і форм освітнього процесу. У зв'язку з цим, проектна діяльність стала визнаною технологією практико зорієнтованої моделі освіти.

У системі професійної підготовки майбутніх учителів робота над проектами посідає важливе місце. Зокрема, Г. Селевко визначає вимоги, яким до студентських проектів:

•-  практична цінність;

•-  проведення студентами самостійних досліджень;

•-  непередбачуваність як у процесі роботи над ним, так і на стадії його завершення;

•-  гнучкість з точки зору швидкості його виконання;

•-  вирішення актуальних проблем;

•-  навчання студентів відповідно до їх здібностей;

•-  сприяння налагодженню взаємодії між суб'єктами навчання [1].

Мета нашої статті - розглянути особливості управління проектною діяльністю майбутніх учителів початкової школи. 

Проектна діяльність має певну структуру, проте дослідження вчених підтверджують, що сьогодні не існує єдиної загальноприйнятої логіки організації виконання проектів. Саме тому важливим є аналіз поглядів науковців на послідовність педагогічного проектування, яке є проміжною ланкою між теорією та практикою і має на меті проаналізувати усі можливі рішення окресленого питання, обґрунтувати та прийняти з них найефективніші відповідно до умов організації навчально-виховного процесу. Результатом проектування виступає педагогічний проект. На основі ґрунтовного вивчення джерельної бази (В.Краєвський, Ю. Кулюткін, М. Махмутов, М. Поташник, Н. Селиванова, С. Сисоєва, Г. Сухобська, Н. Тализіна, В. Якунін та ін.) з проблем структури процесу проектування, ми вважаємо основними такі етапи означеного явища: вибір теми проекту, розподіл завдань по групам, самостійна робота учасників проекту, захист проектів.

Так, у дослідженні С. Сисоєвої визначено етапи методу проектів та описано діяльність учителя та учнів на кожному з них. Вчена розглядає таку структуру проектної діяльності:

•- вибір теми проекту (у межах визначеної тематики), його типу, кількості учасників;

•- учителю необхідно продумати можливі варіанти проблем;

•-проблеми висуваються учнями за допомогою вчителя (запитання, ситуації тощо);

•-розподіл задач по групах, обговорення можливих методів дослідження, пошуку інформації, творчих рішень;

•-самостійна робота учасників проекту щодо вирішення індивідуальних чи групових дослідницьких, творчих задач;

•-захист проектів; колективне обговорення, експертиза, оголошення результатів зовнішньої оцінки, формулювання висновків [2, с.30-31].Поділяючи точку зору С. Сисоєвої, ми розглядаємо роботу над проектом відповідно до структури проектної діяльності. У процесі вивчення спецкурсу „Технологія проектування в початковій школі" студентами спеціальності 6.010102 „Початкова освіта" було запропоновано такі етапи роботи над проектом (див. табл. 1).Таблиця 1.

Послідовність етапів роботи над проектом                                                       

„Портрет вчителя початкової школи ХХІ століття"

Етапи Зміст діяльності
1. Вибір теми проекту Обговорення теми, визначення її актуальності, варіантів розв'язання.
2. Розподіл завдань по групам Об'єднання студентів у малі групи (3-5 осіб), визначення ролей кожного з членів групи. 
3. Самостійна робота учасників проекту Обговорення варіантів реалізації проекту (відеофільм, презентація, плакат тощо). Здійснення пошукової діяльності (аналіз літератури, тощо).
4. Захист проектів Презентація результатів діяльності груп, обговорення, підведення підсумків виконання проекту, оцінювання. 

Описана вище діяльність студентів сприяє формуванню дослідницьких умінь і розглядається нами як взаємозв'язок таких етапів: мотиваційного, теоретичного та результативного. Коротко розглянемо кожен з них. 

Мотиваційний етап передбачає визначення проблеми, формулювання мети проекту, обґрунтування актуальності проблеми. На цьому етапі студентам надається можливість скласти план діяльності для розв'язання означеної проблеми. Ефективним методом на мотиваційному етапі є створення проблемних ситуацій, що забезпечує підвищення інтересу студентів та включення у пошукову діяльність.

Теоретичний етап характеризується активною діяльністю студентів, формулюванням завдань проекту, результату та кінцевого продукту проекту, плануванням послідовності власний дій. Цей етап є основним для розробки проекту, тому майбутнім учителям початкової школи пропонується самостійна робота.

Результативний етап дозволяє реалізувати проект. За потребою студентам надається інструкція з етапами діяльності. У процесі обговорення проектів слід звернути увагу на доцільне застосування прийомів та засобів педагогічної діяльності, оцінити діяльність групи взагалі та кожного учасника зокрема. 

Підсумовуючи зазначимо, що аналіз творчих проектів студентів дозволяє:

•-   спрямувати студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» на впровадження в навчальний процес початкової школи проектного методу навчання з метою розвитку особистості молодшого школяра;

•-   сформувати свідому потребу майбутніх учителів початкової школи у постійному підвищенні дослідницького потенціалу, збагаченні власних знань, умінь і навичок з організації проектної діяльності та їх застосування в початковій школі;

•-   створити атмосферу доброзичливості, інтелектуальної співтворчості викладача та студентів на етапі презентації та оцінювання проектної діяльності, уміння досвідчено організовувати взаємодію у процесі виконання проектів.

Література:

•1.  Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособ. / Г. К. Селевко - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

•2.   Сисоєва С. Особистісно зорієнтовані технології: метод проектів / Світлана Сисоєва // Підручник для директора. - 2005. - № 9-10. - С. 25-31.

 

E-mail: stepekaterina@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>