XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стик Л.І. КОМПАРАТИВНI ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТОСФЕРИ “DWELLING” В АНГЛIЙСЬКIЙ МОВI СТАРОАНГЛIЙСЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОАНГЛIЙСЬКОГО ПЕРIОДIВ

студентка  Стик Любов Iгорiвна

  Чернівецький національний університет  ім. Юрія Федьковича

КОМПАРАТИВНI ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТОСФЕРИ "DWELLING" В АНГЛIЙСЬКIЙ МОВI СТАРОАНГЛIЙСЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОАНГЛIЙСЬКОГО ПЕРIОДIВ

Метою даної роботи є дослiдження лексем на позначення житла в старо- та середньоанглiйському перiодах англiйської мови, виявлення мiж ними спiльних та вiдмiнних рис.

Матерiалом дослiдження послужили твори "Beowulf", "Judith", "The Battle of Brunanburh" в староанглiськiй мовi та "Sir Gawain and the Green Knight", "The Vision Concerning Piers Plowman", "The Travels of Sir John Mandeville" в середньоанглiйськiй мовi [3].

У староанглійський період пiд час формування мови англійської народності (V-XI ст.) на території Британії внаслідок розвитку діалектів північно-германських племен (англів, саксів і ютів), що переселилися в V ст. до Британії і злилися з кельтським населенням, виникає староанглійська мова. Лексичний склад - в основному давньо-германський, з незначними кельтськими і латинськими запозиченнями. Після завоювання Англії Данією (1017) англійська мова поповнюється скандинавськими географічними назвами, військовими термінами, суспільно-побутовою лексикою.

Середньоаглійський період розвитку мови англійської народності простягається від XI до XIV ст. В кінці XI і на початку XII ст. в Англії посилюється процес феодалізації, якому сприяє завоювання країни норманами (1066), і норманський діалект французької мови стає офіційною мовою Англії. Але народ зберігає рідну мову. Понад два століття в Англії існує двомовність, внаслідок чого лексика англійської мови в значній мірі поповнюється запозиченнями з французької  [1].

Мова постійно змінюється та збагачується. Виникнення та зміна значень детерміновані когнітивною діяльністю людини. Оскільки пізнання навколишнього світу безмежне, то зміни та вдосконалення знань людини про цей світ спричиняють зміни значень елементів лексичного складу і пов'язані з ним семантичні процеси. У роботі ми, услід за В. В. Левицьким, процес зміни значення слова розглядаємо, як його вживання в новій, незвичній, оказіональній ситуації, що включає, з позиції мовця, хоча б одну класифікаційну ознаку з попереднього, звичного набору ситуацій із подальшим поступовим перетворенням оказіонального в узус. Регулярні семантичні зміни, що повторюються в семантичному розвитку генетично неспоріднених коренів в одній або різних мовах, називають семантичними законами [2, с. 69].

Змiнам значення сприяють зовнішні впливи, зокрема, запозичення, а також внутрішні зміни - зміни значення слова. Причини змін значень ЛО, що складають концептосферу "dwelling", на нашу думку, потрібно шукати в першу чергу в екстралінгвальних факторах, які впливали на мову в староанглiйському та середньоанглійському періодах.

В нашiй роботi концептосфера "dwelling" в староанглiйськiй мовi представлена тридцяти чотирма ЛО iз значенням "житло", що утворюють синонiмiчний ряд: ærn, haga, hús, húsærn, hám, burg, burgsæl, burgsele, byht, beorgseðel, bold, boldwela, ánseld, cealf, folcsæl, flett, feorbúend, folcstede, reced, reordhús, þrýðgesteald, wíc, dryhtsele, dúnlic, geard, gebúnes, gebyht, gesteald, grundsele, landbigong, landbúende, sælþ, beorgseðel, ealdorbold. Всi цi лексеми позначали житло в загальному. Iснували ще наступнi ЛО з дещо звуженим значенням castel (замок) та cot (котедж). В середньоанглiйському перiодi вiдбулася спецiалiзацiя значень i з'явились наступнi одиницi: cabine, cote, hal, hous, hostel, in, loggyng, mansion, paleys (хатина, котедж, будинок громадського характеру, будинок, гуртожиток (готель), заїжджий двір, житло, особняк, палац). Понад два століття в Англії існувала двомовність, внаслідок чого лексика англійської мови в значній мірі поповнилася запозиченнями з французької, зокрема, такими лексемами як cabine, hostel, mansion.

Дане дослідження здійснюється за допомогою компонентного та компаративного аналізів.

Сутність і призначення методу компонентного аналізу полягає в тому, що в сукупності досліджуваних мовних одиниць виділяються ті признаки, за допомогою яких одні одиниці розрізняються між собою, інші навпаки об'єднуються в групи або сукупності. Інакше кажучи, опис фактів здійснюється набором ознак, які входять в їхній план вмісту. Досліджуючи лексеми староанглійської мови, ми дійшли висновку, що лексема ærn відрізняється від інших семою "cottage". Cot, cealf об'єднуються спільною семою зі значенням "farmstead".  Hús характеризується семою "inn". Hám характеризується семою "estate". Burg та wíc об'єднуються спільною семою зі значенням "сastle".  Burg, flett, wíc об'єднуються спільною семою зі значенням "mansion".  Ealdorbold, reced, þrýðgesteald мають спільну сему "palace". Burg, reced характеризуються спільною семою зі значенням "hall". Hám, geard мають спільну сему "residence". Wíc має сему "quarters". Landbúende, landbigong  характеризуються спільною семою "dwelling in a country"; beorgseðel, dúnlic - "dwelling in the mountains"; boldwela, dryhtsele  - "luxurious dwelling".

Ми проаналiзували синонiми на позначення житла у середньоанглiйськiй мовi. За результатами компонентного аналізу ми дійшли висновку, що лексеми hous, hostel, in, loggyng, mansion, paleys характеризуються спільною семою зi значенням "lodging". Такі лексеми як in, hous, hal, cote, cabine характеризуються спільною семою "place of sojourn", ЛО cote, hous характеризуються семою "shelter", а для ЛО cabine, cote, hous спільною є сема "shed".

Можна зробити висновок, що в староанглiйськiй мовi компонентами значень ЛО на позначення житла були наступнi одиницi: cottage, farmstead inn, estate, castle, mansion, palace, hall, residence, quarters, dwelling in a country, dwelling in the mountains, luxurious dwelling, а в середньовiчному перiодi з'явились конкретнi ЛO, де mansion, palace, inn, cottage вже не являлись компонентами значень, а стали головними лексичними значеннями лексем на позначення цих будiвель. I в цих лексемах можна видiлити наступнi компоненти: lodging, place of sojourn, shelter, shed. Таким чином, в середньовiчному перiодi  вiдбулася спецiалiзацiя значень i виникли  назви для конкретних типiв будiвель. Появi нових лексем сприяло завоювання країни норманами в 1066 роцi та становлення норманського діалекту французької мови як офіційної  мови Англії.

Лiтература:

1. Костюченко Ю. П. Історія англійскої мови / Ю. П. Костюченко. - К.: Радянська школа, 1953. - 352 с.

2. Левицький В. В. Семасиология / В. В. Левицький. - Винница : Нова Кныга, 2006. - 512 с.

3. Anthology of Middle English Literature (1350 - 1485) [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.luminarium.org/medlit/index.html.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>