XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Стойко В. Ю. КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Стойко В.Ю.

Національний університет «Львівська політехніка»

КОНТРОЛЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Дебіторську заборгованість вважають особливим видом активів, який надає право підприємству отримати від контрагентів грошових коштів. Контроль за станом дебіторської заборгованості здійснюється на усіх етапах управління нею. При цьому особливу увагу приділяється аналізу фактичного стану дебіторської заборгованості, виявленню відповідності параметрів фактичної дебіторської заборгованості плановим показникам, аналізу причин недотримання планових параметрів дебіторської заборгованості, контролю за дотриманням термінів та обсягів оплати заборгованості, дотриманню усіх процедур із інкасації простроченої дебіторської заборгованості і таке інше[1].

Дослідженням проблем контролю дебіторської заборгованості займалися багато вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків: Ф.Ф Бутинець, Р.Л. Хомяк, В.В. , С.Ф. Голов, М.Д. Білик, М.Т. Білуха, О.А. Боровик, В.С. Лень, І.О. Власов, Т.П. Головченко, Д.М. Марченко, Н.М. Новікова, С.А. Кузнецова, Н.В. Чабанова, Скорба О.А. та інші.

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату[4]. В українському законодавстві питання обліку дебіторської заборгованості регулює П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», в міжнародній практиці використовується МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

На дебіторську заборгованість впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. До внутрішніх факторів належить управління дебіторською заборгованістю,  яке багато в чому залежить від розробки оптимальної кредитної політики, яка представляє собою надання таких умов кредитування покупцям продукції, які призведуть до підвищення попиту на продукцію  та максимізацію прибутку за рахунок перевищення додаткового прибутку над додатковими витратами. Розрізняють три типи кредитної політики : консервативний, помірний та агресивний тип. Також до внутрішніх факторів належить:  професіоналізм фінансового менеджера, структура розрахунків, види і стан контролю. Що стосується врахування зовнішніх факторів при розробці управлінських рішень, до основних таких факторів потрібно віднести: стан розрахунків у країні, ефективність грошово-кредитної політики центрального банку та комерційних банків, фондів, фінансові ринки, рівень інфляції, види продукції та послуг, стан сегментів товарного ринку, фінансову стабільність і підтримку бізнесу тощо. Зовнішні фактори мають велике значення при створенні стратегії визначення дебіторської заборгованості [2, с. 3].

         Фінансові служби підприємств повинні постійно контролювати дебіторську заборгованість, що дасть змогу порівняти фактичне надходження платежів з умовами надання кредиту. Зростання терміну заборгованості з продаж і збільшення питомої ваги простроченої дебіторської заборгованості свідчить про неефективність кредитної політики підприємства та необхідність її перегляду.

Для забезпечення ефективного управління дебіторською заборгованістю на підприємстві доцільно створити спеціальні підрозділи: на великих підприємствах це може бути відділ управління та контролю дебіторської заборгованості, на малих та середніх - особа, на яку покладені завдання. До їх основних завдань належить: ведення обліку проблемної (сумнівної, безнадійної, простроченої) дебіторської заборгованісті; здійсненя заходів щодо інкасації проблемної дебіторської заборгованісті; застосування факторингу, векселів, взаємозаліків, проведення реструктуризації заборгованості; контроль за виконанням поточних фінансових планів в частині погашення дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги), аналіз та внутрішній контроль дебіторської заборгованісті[5].

         З метою підтвердження реальності сум дебіторської заборгованісті проводиться інвентаризація розрахунків. Інвентаризація має дати відповіді на такі питання: яка величина сум неузгодженої дебіторської заборгованісті, сум безнадійних боргів та сум, за якими минув термін позивної давності. Для отримання інформації про реальний стан сумнівної дебіторської заборгованісті слід проводити звірку сум дебіторської заборгованісті з підприємствами-боржниками.

         Таким чином, здійснення оперативного контролю дебіторської заборгованості є неодмінною умовою прискорення надходження платежів від покупців, а отже зростання оборотності активів та покращення фінансового стану підприємства.

Література:

1. Чабанова Н.В. Основні напрямки контролю дебіторської заборгованості в Україні // Актуальні проблеми економіки. -2010. - № 5. - С. 123 - 126.

2. Боровик О.А. Дебіторська та кредиторська заборгованість і прогнозування її структури за системним підходом// Формування ринкових відносин в Україні. -2007. - №8 (75). - С. 3-8.

3. Добровольська О.В. Сучасна система організації  контролю за дебіторською заборгованістю підприємства / О.В. Добровольська / Вісник Запорізького національного університету №1 (5), 2010. - с. 5-11

4.  П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.

5.  П(С)БО 13 «Фінансвові інструменти», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>