XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ступак М.Г. КРЕАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Ступак М.Г.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

КРЕАТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

          Серед пріоритетних напрямів державної політики в контексті інтеграції вітчизняної вищої освіти до європейського та світового освітнього простору визначаються проблеми підвищення якості освіти, модернізації її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, а також впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтоване, а традиційні методи замінюються інноваційними [3].

          У період переходу до особистісно-орієнтованого навчання у ВНЗ пріоритет чітко визначається за навчанням, що є самостійним, особистісно-значущим і при тому дуже дійовим джерелом пізнання та розвитку особистості.

          Актуальним завданням для сучасної педагогіки є пошук шляхів формування у студентів певних компетенцій, які є кінцевим результатом навчального процесу. З цієї мети ВНЗ України намагаються поєднувати різноманітні методи навчання.

Метою даної роботи є аналіз основної спрямованості та змісту креативних методів, які доцільно застосовувати на заняттях з іноземної мови у ВНЗ для ефективного навчання студентів у сучасних умовах.

Креативні методи навчання орієнтовані на творчу діяльність студентів. До креативних належать методи, які традиційно вважаються інтуїтивними, а саме: метод придумування, метод «якби ...», метод морфологічного аналізу та метод інверсії. Розглянемо перераховані методи дещо детальніше.

          Метод придумування. Це спосіб створення невідомого раніше студентам продукту за певних гіпотетичних обставин. Метод реалізується за допомогою таких прийомів:

•Ø     заміщення якостей одного об'єкта якостями іншого з метою створення нового об'єкта;

•Ø     пошук властивостей об'єкта в іншому середовищі;

•Ø     зміна елемента об'єкта, що вивчається, та опис властивостей нового об'єкта, який  здобуто за результатами цієї зміни.

         Метод «якби ...» Студентам пропонується уявити та описати, що відбудеться, якщо у світі (державі, фірмі) щось зміниться, наприклад, в Україні знайдуть величезні запаси нафти, газу тощо. Викладачам іноземних мов доцільно використовувати саме цей метод під час вивчення теми «Умовний спосіб дієслова», яка вважається однією з найскладніших граматичних тем. Виконання подібних завдань не тільки допоможе студентам закріпити новий матеріал, але й розвине їх здатність уявляти та краще розуміти певні явища та реалії.

          Метод морфологічного аналізу. Цей метод іноді називають методом багатомірних матриць. Основною метою даного методу є розробка студентами якоїсь нової ідеї відповідно до запропонованої викладачем матриці. Матриця містить повний перелік ознак даної ідеї (характеристики, процеси, параметри, критерії тощо).

Таким чином, у процесі поєднання відомих та невідомих елементів, у студентів виникають нові, несподівані та оригінальні ідеї [2, с. 40]. Аналіз ознак та взаємозв'язків між різними комбінаціями елементів (структур, процесів, явищ тощо) застосовується як для виявлення проблем, так і для пошуку нових ідей.

Метод інверсії. Це метод, який орієнтується на пошук ідей у нових, несподіваних напрямах, здебільшого протилежних традиційним поглядам та переконанням. Характерними особливостями цього методу є:

•Ø  орієнтація на принцип дуалізму;

•Ø  розвиток діалектики мислення студентів;

•Ø  вплив на розвиток творчих здібностей.

      Коли стереотипні прийомі виявляються марними, застосовуються принципово протилежні альтернативи рішення [1, с. 23]. Наприклад, студентам пропонується дослідити об'єкт із зовнішнього боку, проте шлях до розв'язання задачі вони повинні знайти всередині об'єкта.

На основі проведеного аналізу основної спрямованості та змісту використання креативних методів навчання на заняттях з іноземної мови можна сформулювати такі висновки:

          1. Креативні методи сприяють створенню твор­чої атмосфери на заняттях, розвиткові навичок професійного спілку­вання з метою розв'язання певних завдань.

          2. Використання креативних методів навчання на заняттях з іноземної мови впливає на розвиток ключових компетенцій студентів, збагачує процес навчання та підвищує його продуктивність.

          3. Креативна методика надає можливість студентам швидко засвоювати фахову інформацію іноземною мовою. Це, у свою чергу, підвищує мотивацію вивчення іноземної мови.

Література:

•1.     Житник Б.О. Методичний порадник: форми і методи навчання. - Харків: Основа, 2005. - С.23.

•2.     Николаева С.Ю., Шерстюк О.М.  Современные подходы к преподаванию иностранных языков  //  Иностранные языки. -  2002. -  № 1. - C.39-46.

•3.     Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. - Київ-Вінниця, 2006. - 490 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>