XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ступак М.Г. ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Ступак М. Г.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м.Чернівці

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ

Необхідність реформування системи освіти України, її удосконалення й підвищення рівня якості зумовлені процесами глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її самореалізації. В межах реформ, які відбуваються в країні, особливого значення набуває проблема адаптації змісту й організації навчального процесу до умов ринкової економіки.

Процес інтеграції вітчизняної теорії і практики навчання в світову педагогічну культуру має комплексний характер. Особливої актуальності набувають організаційні методи навчання, які створюють комфортні умови навчання, в яких усі студенти взаємодіють між собою. Організаційні методи навчання передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання завдань на основі аналізу умов та ситуацій.

У даній роботі ми розглянемо основну спрямованість та зміст наступних організаційних методів навчання іноземних мов у ВНЗ:

•ü    метод студентського планування;

•ü    метод нормотворчості;

•ü     метод самоорганізації навчання;

•ü     метод рецензій;

•ü     метод контролю;

•ü     метод рефлексії.

Метод студентського планування. Студентам пропонується спланувати свою роботу з іноземної мови на певний період часу - тиждень, місяць, семестр (триместр), навчальний рік. Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) передбачає планування навчальної діяльності кожного студента з відповідними записами в його індивідуальному плані, який складається на кожний семестр (триместр).

Метод нормотворчості. Розробка студентами норм індивідуальної та колективної діяльності вимагає застосування методологічних методів: рефлексії діяльності, визначення її елементів, встановлення суб'єктів діяльності та їх функціональних прав, формулювання правил та законів [1, с.292].

Прикладами нормотворчої діяльності студентів на заняттях з іноземної мови можуть бути самостійно або колективно розроблені етапи певної роботи, типу: «Етапи проведення дослідження», «Етапи розв'язання кейсу», «Етапи виконання ІНДЗ» тощо.

Метод самоорганізації навчання. Даний методи включає:

•ü    роботу з підручником, навчальним посібником, довідковою літературою,  першоджерелами;

•ü    наукові та творчі дослідження;

      В умовах КМСОНП особливого значення набувають методи самоорганізації студентів щодо реалізації індивідуальних освітньо-професійних програм, їх координація з іншими програмами, корекція тощо.

      Метод рецензій. Вміння студентів критично сприймати та аналізувати наукові роботи своїх колег є необхідними умовами самовизначення студентів. Впровадженню методу рецензій у навчання передує підготовча робота, пов'язана зі складанням спеціальних опорних схем рецензій. Оцінки студентів та їх міркування заохочуються додатковими балами,  що сприяє закріпленню позитивного ставлення до рецензій.

      В умовах КМСОНП викладачам іноземних мов варто запропонувати студентам попереднє рецензування рефератів, статей, тез та ІНДЗ своїх колег. Аналіз студентських рецензій дозволяє встановити зворотній зв'язок зі студентами, здійснити діагностику їх знань та провести корекцію подальшого навчання [2].

      Метод контролю. Особистісно-орієнтоване навчання, притаманне КМСОНП, змінює критерії оцінювання навчальної діяльності студентів.

      У традиційному навчанні здобутки студента оцінюються за ступенем їх наближення до запропонованого зразка, тобто, чим точніше студент виконує завдання, тим вище оцінка його навчальної діяльності.

      В умовах КМСОНП діяльність студента повинна оцінюватися відповідно до самостійно проведеної науково-дослідної роботи, тобто, чим більше додаткових науково обґрунтованих фактів виявляє студент, тим вище оцінка продуктивності його навчання.

      Метод рефлексії. Кожен студент повинен усвідомлювати результати навчання.

      Організація усвідомлення студентами власної діяльності має два основних види:

•1.  Поточну рефлексію, що здійснюється під час навчального процесу.

•2.  Підсумкову рефлексію, яка логічно завершує період навчального процесу.

      Поточна рефлексія виявляє методологічний каркас проведеної студентами роботи та на його основі продовжує навчальний процес [4, с.42].

      Результатом поточної рефлексії може стати сконструйоване поняття, сформульоване протиріччя, певний функціональний зв'язок або закономірність тощо.

      Форми, методи та зміст підсумкової рефлексії пов'язані з вимогами щодо викладання іноземних мов. Наприкінці кожного семестру (триместру) або навчального року викладачам іноземних мов варто дати студентам можливість здійснити рефлексію своєї діяльності, відповідаючи на запитання, типу:

•1.     Як я змінився за семестр (триместр)?

•2.     Які мої найбільші здобутки?

•3.     У чому полягає моя найбільша проблема?

•4.     Чи є позитивні зміни у моїх знаннях?

•5.     Який матеріал я не опанував?

          Таким чином, організаційні методи навчання іноземних мов у ВНЗ дають  наступні можливості: а) формувати навички роботи з інформацією (шукати потрібну інформацію, аналізувати та диференціювати її, робити висновки); б) розвивати критичне мислення; в) стимулювати студентів до розв'язання завдань, які потребують певного обсягу знань; г) створювати атмосферу творчої міжособистісної взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу. Проте, в умовах КМСОНП проблема використання організаційних методів навчання потребує більш ґрунтовного дослідження і розробки з боку науковців.

Література:

•1.     Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам. - М.: Высшая школа, 1991. - 319 с.

•2.     Гончаров С.М. Мистецтво викладання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2006. - 312 с.

•3.     Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Монографія. - Рівне: НУВГП, 2006. - С.52-54.

•4.     Николаева С.Ю., Шерстюк О.М. Современные подходы к преподаванию иностранных языков // Иностранные языки. -  2002. - № 1. - C.39-46.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>