XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ступак М.Г. ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ступак М.Г.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Реформування системи освіти Україні та її входження в європейський освітній простір вимагає перегляду змісту, методів і засобів навчання. Інтенсифікація навчального процесу відбувається в різних напрямках, що відображається й у технології викладання іноземних мов у ВНЗ.

Концепція викладання іноземних мов у ВНЗ передбачає використання таких методів навчання, що максимально наближають до реальних умов спілкування з представниками іншомовної культури. Провідне значення в цьому процесі має проектна форма навчання.

Метою нашої роботи є аналіз основної спрямованості, змісту та переваг застосування методу проектів у процесі вивчення іноземної мови, а також визначення етапів його організації.

Метод проектів можна розгляда­ти як сукупність різноманітних прийомів, операцій, спрямованих на досягнення дидактичної мети через детальну розробку певної про­блеми, яка повинна завершитися реальним, практичним результа­том, оформленим у той або інший спосіб. Метод проектів завжди спрямовується на індивідуальну або групову само­стійну роботу студентів, яку вони виконують упродовж певного періоду часу. В проектній методиці завжди передбачається розв'язання конкретної проблемної ситуації, що, з одно­го боку, вимагає застосування комплексної сукупності методів і за­собів навчання, а з іншого, - узагальнення знань, умінь і навичок із різних галузей науки й техніки [2].

Застосування проектного навчання є необхідним і доцільним із таких причин:

•Ö       навчальний процес вбудовується в логіку діяльності, що має особистісну значущість для студента й підвищує його мотивацію (особистісно-орієнтований підхід до навчання);

•Ö       комплексний підхід до розробки навчальних проектів сприяє збалансованому фізичному й розумовому розвитку студента (розвивальне навчання);

•Ö       глибоке, осмислене засвоєння базових знань забезпечується завдяки їх універсальному використанню в різних ситуаціях, перед­бачених роботою над проектом (фундаменталізація навчання);

•Ö       проект сприяє розвитку творчого потенціалу студентів (гуманізація навчання);

•Ö       залучення до роботи над проектами студентів із недостатнім рівнем знань позитивно впливає на їх розвиток і ставлен­ня до навчання (мотивація навчання).

 Проектні технології реалізуються за чітким алгоритмом і складаються з чотирьох етапів: підготовчого, виконавчого, презентаційного й підсумкового.

Підготовчий етап проекту включає формулювання теми, систематизацію та виділення головної інформації. На даному етапі студенти обговорюють завдання, виявляють проблеми, висувають пропозиції щодо розв'язання завдання, розподіляють ролі та визначають джерело інформації. Завершення підготовчого етапу передбачає обговорення в малих групах плану проектної роботи, формулювання мети та визначення кінцевого продукту проекту.

На виконавчому етапі студенти готуються до виконання проекту, а саме: обговорюють етапи презентації результатів, обирають оптимальний шлях до реалізації проекту, працюють з інформацією, проводять дослідження, синтезують та аналізують ідеї, оформлюють проект. На цьому етапі студенти також навчаються викладати одержану інформацію в графіках, схемах і таблицях. Крім того, виконавчий етап передбачає поточні усні звіти студентів про план виконання проекту й заповнення ними звітних форм [1].

Презентаційний етап передбачає підготовку студентів до виступу. У процесі цієї підготовки відбувається остаточне оформлення проектів (створення мультимедійних презентацій в програмі Power Point, відео в цифровому варіанті тощо), після чого відбувається власне презентація проектів.

Головною метою підсумкового етапу є аналіз та оцінювання проектів. Студенти обговорюють результати проектної діяльності в малій групі та дають оцінку проекту в цілому, а також оцінюють роботу кожного студента. На даному етапі передбачається написання письмових звітів із проектної роботи. Викладач аналізує одержану інформацію та використовує її для загального оцінювання роботи студентів.

Таким чином, проектні технології розвивають у студентів пошуково-дослідницькі, технологічні й інформаційні компетенції, формують креативність, стимулюють інтелектуальну активність, розвивають комунікативні вміння, допомагають формувати міжпредметні зв'язки, вчать використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології під час вивчення іноземної мови, допомагають оволодіти навичками роботи в групі та формують соціальну мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію студентів, оскільки в даному випадку вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення кінцевого продукту діяльності.

Література:

•1.     Арванітопуло Е. Г. Педагогічні основи використання проектної методики у навчанні іноземних мов // Теоретичні питання освіти та виховання: збірник наукових праць. - Вип. 13. - К. : КДЛУ, 2000. - С. 21 - 23. 

•2.     Полат Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка /  Е. С. Полат // Иностранные языки в школе. - 2000. - № 2-3.

•3.     Hutchinson T. Introduction to Project Work / T. Hutchinson. - Oxford : Oxford University Press, 1991. - 23 p.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>