XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Суденко О. В. ДО ПИТАННЯ ПРО НАПРЯМИ МАСОВО-ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ СЕРЕД ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВОЇНІВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Суденко Олена В'ячеславівна

аспірантка кафедри історії України

Черкаського державного технологічного університету

ДО ПИТАННЯ ПРО НАПРЯМИ МАСОВО-ПОЛІТИЧНОЇ РОБОТИ СЕРЕД ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВОЇНІВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

На сучасному етапі досліджень вітчизняної історичної науки   наслідків Великої Вітчизняної війни для українського народу, важливе місце посідають питання, присвячені становищу різних соціальних категорій, що з'явилися на території України після війни. До однієї з таких категорій можемо віднести демобілізованих воїнів Радянської армії, яким після завершення бойових дій та повернення додому необхідно було знайти своє місце у суспільстві.

Аналізуючи різноманітні напрями соціальної політики органів державної влади та громадських організації, що проводилися серед фронтовиків, потрібно зазначити, що важливого значення у визначений період набула масово-політична робота, деякі аспекти якої розглянуті у даному повідомленні.

 Політична робота розпочалася заходами, які проходили на пунктах прийому демобілізованих бійців, де виділеними агітаторами проводилися зібрання, лекції, бесіди. Пункти також оснащувалися газетами, журналами, пересувними бібліотеками [1, с. 44]. Так, на станції Житомир, станом на 28.08.1945 р., для організації масово-політичної роботи серед демобілізованих, Житомирським РК КП(б)У було обладнано невеличкий агітпункт, який містив заклики, портрети, плакати та виділено 21 агітатор. З фронтовиками, які прибували в область, на станції проходили зустрічі з трудящими, були організовані мітинги. Силами агітаторів у гуртожитках, агітпунктах проводилися бесіди, голосні читки [2, арк. 27]. На станції Коростень, окрім штату, начальника агітпункту і агітаторів, виділених Київським військовим округом, Коростецьким ЦК КП(б)У було додатково виділено ще 42 агітатори, з яких 30 були комсомольцями. Протягом цього періоду було проведено більш ніж 10 бесід на тематику Великої Вітчизняної війни. За цей час демобілізованим були продемонстровані наступні кінофільми: «Кутузов», «Морской ястреб», «Большая земля», «Серенада солнечной долины» та ін. Також, в агітпункти та кіоски «Союздруку», на цих станціях, було виділено наступні газети та журнали: «Правда», «Правда України», «Радянська Україна», «Известие», «Молодь України», «Радянська Житомирщина» [2, арк. 28]. Подібна робота проводилася і в інших областях України, куди прибували ешелони з воїнами-визволителями. Наприклад, на станції Київ, та в усіх районах міста належним чином працювали агітпункти, де проводилася відповідна політмасова робота партійно-радянським активом: політбесіди, лекції, доклади, демонстрації кінофільмів [3, арк. 46].

Політична робота серед демобілізованих проводилась згідно з постановами та вказівками органів державної влади. Так, в більшості областей України, відповідно до Наказу Верховної Ради СРСР від 20.03.1946 р. та 19.06.1946 р. про політичну роботу серед демобілізованих з Радянської армії третьої черги, а також відповідно до постанови ЦК ВКП(б) від 27.05.1946 р., виконкоми міських та районних Рад депутатів трудящих, міськкоми та райкоми КП(б)У, виконуючи постанови бюро обкомів КП(б)У, організовували в містах та районах пункти прийому демобілізованих на станціях, вокзалах та пристанях. Пункти оформлювалися портретами, плакатами, лозунгами. Також, при зустрічі ешелонів з демобілізованими проводились мітинги, на яких виступали представники радянських та партійних органів влади, представники підприємств, транспорту, суспільних та культурних організацій, демобілізовані бійці [4, арк. 54]. Так, бюро Житомирського обкому КП(б)У прийняло постанову «Про політичну роботу серед демобілізованих з особистого складу збройних сил СРСР», відповідно до якої політична робота проводилась на підприємствах, в колгоспах та МТС, а також в установах та організаціях. Наприклад, у Чернівецькому районі Вінницької області, секретар територіальної парторганізації с. Саінки, товариш Купчик, особисто проводив бесіди з демобілізованими бійцями [4, арк. 60-61]. Секретар парторганізації Устянської МТС Бершадського району, товариш Немов, постійно проводив бесіди, лекції і доклади з колишніми воїнами, які працювали трактористами й робітниками МТС, внаслідок чого значно підвищилась їх виробнича активність - річний план тракторних робіт, на 01.07.1946 р., був виконаний на 95,7% [4, арк. 61]. За перше півріччя 1946 р. лекторським складом обкому КП(б)У, міськкомів та райкомів КП(б)У, робітниками політскладу військових частин, керівними робітниками в містах і районах, на підприємствах, в колгоспах, радгоспах і МТС було прочитано 2650 лекцій, 7410 докладів, а також систематично проводилися політбесіди [4, арк. 11].

Масово-політична робота серед фронтовиків набула величезного значення в напрямку оновлення партійних організацій України. Мільйони загартованих у боях воїнів повернулися до мирної праці та приєдналися до відбудовчих процесів четвертої п'ятирічки. Протягом 1945-1948 рр. в партійні організації України, з рядів армії, влилося більш ніж 460 тис. членів та кандидатів партії, що складало дві третини складу комуністів республіки [5, с. 281]. Найчастіше фронтовиків висували на партійну роботу за місцем проживання, де нерідко вони складали основний контингент керівників у новостворених партійних та радянських органах. Так, на Полтавщині, за даними на листопад 1945р., 47 колишніх солдатів і офіцерів працювали в партійних органах, 22 - в комсомольських, 161 - обрано головами колгоспів, 52 - головами сільрад. [6, с. 55]. У Харківській, Одеській та Сталінській областях, до листопада 1946 р., з числа демобілізованих комуністів на керівну роботу було висунуто майже 28500 осіб [1, с. 266].

Вирішуючи завдання посилення партійно-організаційної та політичної роботи, ЦК ВКП(б) прийняв ряд постанов, направлених на укріплення складу своїх організацій і виховання членів партії. Спеціально були виокремленні питання вдосконалення ідейно-політичного виховання, підкреслювалася необхідність покращення масово-політичної роботи серед населення. Також, була оновлена та покращена система партійної просвіти: школи політграмоти, гуртки з історії партії, політичної економіки, філософії, обласні, крайові та республіканські партійні школи, університети марксизму-ленінізму. В цілях покращення якості теоретичної підготовки партійних кадрів при ЦК партії була створена Академія суспільних наук [5, с. 282].

Отже, роблячи підсумок, зазначимо, що в роботі органів державної влади УРСР значна увага надавалася питанням організації та проведення масово-політичної роботи серед колишніх воїнів, яка була направлена на допомогу в складному процесі їх соціальної реадаптації, а також на вирішенні питань оновлення партійних та радянських організацій.

Література:

•1.  Юрчук В.И. Коммунистическая партия во главе всенародной борьбы за восстановление и развитие народного хозяйства Советской Украины (1946-1950 гг.) / В.И. Юрчук, И.П. Кожукало. - К.: Политиздат Украины, 1986. - 365 с.

•2.   Центральний державний архів громадських об'єднань і організацій України (далі ЦДАГО України). - Ф.1. - Оп.70. - Спр.333. Переписка, телеграммы о распространении печати в Западных областях, о массово-политической работе среди демобилизованных из Красной Армии (7 февраля 1945 г. - 25 декабря 1945 г.). - 250 арк.

•3.   ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.83. - Спр.62. Справки, сведения по вопросам боевой деятельности войск МПВО, выполнения закона о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии по областям (1 января 1945 г. - 25 октября 1945 г.). - 71 арк.

•4.  ЦДАГО України. - Ф.1. - Оп.83. - Спр.90. Справки и переписка по вопросам трудоустройства и материального обеспечения инвалидов Отечественной войны, состояния политработы среди демобилизованных, учета военнообязаных (9 апреля 1946 г. - 23 декабря 1946 г.). - 26 арк.

•5.  История советского рабочего класса: в 6 томах / [гл. редкол. С.С. Хромов (гл. ред.), А.В. Митрофанова, Г.А. Трукан и др]. - М.: «Наука», 1984 - . - Т.4: Рабочий класс СССР в годы упрочения и развития социалистического общества 1945-1960 гг. / [В.Б. Тельпуховский (отв. ред.), В.В. Алексеев, В.А. Кадейкин и др.]. -  1987. - 519 с.

•6.   Гагаєв М.В. Партійні організації Полтавщини на чолі відбудови народного господарства області в 1943-1945 рр. / Гагаєв М.В. // Український історичний журнал. - 1973. - №6. - С.55-59.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>