XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сухий А.П. УГОДИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Сухий Андрій Петрович

Чернівецький національний університет ім.. Ю. Федьковича

УГОДИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Динамічна зміна умов функціонування, відкритість екзогенного середовища, зростання рівня конкуренції сприяють постійному удосконаленню банківської діяльності, спонукають не лише видозмінювати існуючі банківські операції та запускати внутрішні програми, спрямовані на створення доданої вартості, але й шукати додаткові можливості зростання за рахунок зовнішніх програм, зокрема й процесів злиття та поглинання.1Поява та активізація угод злиття та поглинання в банківському секторі об'єктивно зумовлюють формування ринку банків, де комерційні банки розглядаються як об'єкти купівлі-продажу.

У сучасній економічній науці виокремлюються такі види угод злиття та поглинання: горизонтальні, вертикальні, концентричні та конгломеративні.

Горизонтальні угоди злиття та поглинання відбуваються найчастіше між суб'єктами, які працюють в одному сегменті ринку і спеціалізуються на виробництві подібної продукції або наданні подібних фінансових послуг. Часто горизонтальні угоди злиття та поглинання в банківському бізнесі призводять до монополізації становища окремих банків, у зв'язку з чим можуть виникати проблеми з антимонопольним комітетом чи комісією, яка регулює умови дотримання чесної конкуренції та демонополізації ринку. За допомогою вертикального злиття покупець, як правило, намагається розширити свою операційну діяльність, охопивши ширше коло клієнтури, спорідненої за видами фінансових послуг, що замовляються, або продукції, яка споживається. Концентричне злиття частіше визначають як злиття суб'єктів, "подібних за природою і діями". При такому злитті банк-покупець і банкпродавець пов'язані між собою єдиною технологією, виробничим процессом або через ринкову нішу [1, с. 174].

Основними мотивами злиття і поглинання в банківській сфері є:

•  прагнення отримати в результаті злиття і поглинання синергетичний ефект, виникнення якого обумовлюється економією масштабу, комбінуванням взаємодоповнюючих ресурсів, економією грошових коштів за рахунок зниження трансакційних витрат; посиленням позиції на ринку, економією на НДДКР;

•  прагнення підвищити якість та ефективність управління. Здебільшого поглинаються менш ефективні банки, а також такі, де гірше здійснюється управління власною діяльністю;

•  податкові мотиви. Банк, що поглинається може мати істотні податкові пільги, які повністю не використовувалися через певні причини;

•  диверсифікація бізнесу в розрізі стабілізації потоків грошових коштів і зниження ризику;

•  можливість використання надлишкових ресурсів. Якщо банківська структура має великі фінансові ресурси, але обмежені можливості для їх розміщення, то вона може становити певний інтерес як об‘єкт поглинання для потужнішого банку, що оперує як в національних, так і вміжнародних масштабах;

•  різниця між ринковою ціною компанії і вартості її заміщення. Як показує практика, значно дешевше купити регіональний банк і перетворити його на філію, ніж відкрити філію;

•  купівля банківського інституту для подальшого продажу, а іноді й продажу по частинах (asset-stripping). Як правило, така купівля здійснюється за рахунок найвищої ліквідаційної вартості банку порівняно з ринковою;

При цьому, на думку відомих теоретиків і практиків, ефект синергії є найбільш поширеним обґрунтуванням зацікавленості менеджерів та власників бізнесу в проведенні угод злиття та поглинання. Ефект синергії - це здатність створювати вартість, яка перевищує сепаративну вартість компанії, що поглинається, за рахунок використання активів обох компаній.

На практиці розрізняють операційні та фінансові синергії.

До операційних відносять синергії, які дозволяють фірмам збільшувати власний операційний дохід, підвищувати темпи зростання чи досягати того й іншого одночасно [3, с. 930]. Операційні синергетичні ефекти включають такі різновиди: економія від масштабу, цінова влада, обєднання різних функціональних сил, прискорене зростання на нових та існуючих ринках.

Фінансовими називають ефекти синергії, в результаті яких винагорода набуває форми зростання грошових потоків чи зниження вартості капіталу (ставки дисконтування). Так, наприклад, у результаті об‘єднання компанії, яка має надлишкову ліквідність і дефіцит високодохідних проектів, з компанією, в якої є проекти, але бракує фінансових ресурсів, може створюватись додаткова вартість. Також внаслідок об‘єднання можуть з‘явитись можливості щодо залучення додаткових чи дешевших кредитних ресурсів, оскільки прибутки та грошові потоки учасників угоди можуть стати стабільними та прогнозованими. Крім того, до фінансових синергій належать можливості оптимізації оподаткування, які виникають в угодах злиття і поглинання.

Отже, угоди злиття та поглинання банків мають широкі можливості з точки зору реалізації ключових стратегічних завдань і створення доданої вартості бізнесу. Однак, незважаючи на високу кількісну динаміку, на практиці в більшості випадків так і не створюється вартість. Це пов'язано насамперед з неадекватними оцінками ефекту синергії та обмеженим використанням додаткових прихованих та стратегічних можливостей створення доданої вартості на етапі інтеграції.

Література:

1. http//www.findarticles.com

2. http//www.nbuv.gov.ua

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>