XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сухорончак І.Ю. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Студент-бакалавр Сухорончак Іванна Юріївна

Чернівецький Національний Університет ім. Юрія Федьковича

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Проблема навчання діалогічного мовлення (ДМ) у різних його аспектах неодноразово порушувалась науковцями: описано понятійну систему теорії діалогу, розроблено методики навчання цього виду мовленнєвої діяльності, визначено об'єкти контролю рівня володіння ДМ, досліджено особливості навчання культури міжособистісного спілкування.

Професійна мета навчання ДМ вимагає інших підходів до розв'язання проблеми професійної підготовки майбутніх учителів ІМ. Зокрема щодо навчання ДМ студент як майбутній учитель ІМ повинен оволодіти вміннями реалізовувати практичні прийоми навчання ДМ шляхом виконання професійно орієнтованих вправ у цьому виді мовленнєвої діяльності на практичних заняттях з англійської мови (АМ).

Досягнення визначених цілей можливе за умови створення тісного й постійного зв'язку між умовами діяльності навчання студента як користувача ІМ і його навчальної діяльності як майбутнього вчителя ІМ. Однак, як свідчать результати навчання, реальний рівень володіння студентами ДМ виявляється недостатнім для реалізації професійних умінь навчання цього виду мовленнєвої діяльності. Система підготовки майбутніх учителів ІМ продовжує відзначатися стихійністю формування професійно значущих умінь навчання ДМ, відсутністю з боку студентів аналізу цілей діяльності учіння, критичного ставлення до використовуваних прийомів навчання. Одним із шляхів можливого покращення навчання ДМ у ВНЗ є формування професійно орієнтованої компетенції (ПОК) у ДМ, спрямованої на розвиток у студентів як мовленнєвих умінь ДМ, так і методичних умінь його навчання[2, c.3].

Комунікативні і методичні навички, яких студенти набувають на старших курсах лише на заняттях з методики та під час педпрактики, не мають достатньої гнучкості і стабільності, оскільки наявні психологічні, соціальні комунікативні та лінгвістичні передумови або зовсім не впливають на процес формування професійної компетенції майбутніх учителів, або діють з відставанням у часі на її формування. В результаті, володіючи стійкими граматичними навичками та значним словниковим запасом, студенти зазнають труднощів у реалізації іншомовного професійно спрямованого усного мовлення, що підтверджує висновок про комплексний, «міжпредметний» характер професійно-комунікативних умінь та необхідність реалізації комплексного підходу при систематичному і цілеспрямованому їх формуванні з перших років навчання[1, c.21].

Серед питань становлення вмінь професійно-адаптивного володіння ІМ при навчанні різних видів мовленнєвої діяльності, активізації навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення, моделювання реальної професійної діяльності фахівця на аудиторних практичних заняттях особливе місце займає дослідження можливостей застосування рольової і ділової ігор як засобу інтенсифікації навчання усного іншомовного спілкування та як засобу реалізації професійно спрямованого навчання ІМ.

Формування  навичок та вмінь іншомовного професійно-педагогічного спілкування є процесом поетапного оволодіння компонентами структури професійно-комунікативної поведінки: оволодіння спочатку професійно-комунікативними операціями, потім їхнім сполученням у дії і, нарешті, сполученням вербальних дій з іншими вербальними або невербальними діями в цілісних актах професійно-комунікативної поведінки. Акт професійно-комунікативної поведінки - це система вербальних та невербальних дій, спрямованих на досягнення мети професійно-педагогічного спілкування.

Володіння професійно-комунікативною поведінкою студентами передбачає певний рівень сформованості вмінь виконувати професійно-комунікативні дії, необхідні для реалізації цілей професійно-комунікативної діяльності вчителя.

Основною формою професійно-педагогічного спілкування є діалог. З огляду на вимоги типових програм підготовки вчителя ІМ щодо формування навичок та вмінь діалогічного мовлення, основними характеристиками професійно спрямованого діалогічного мовлення є ініціативність, реактивність, виразність і спрямованість мовлення, логічний взаємозв'язок і взаємозумовленість реплік діалогу, спонтанність мовлення і відповідність комунікативного поводження сфері, ситуації і комунікативному наміру партнера[2, c.205].

Отже, реалізація комунікативного регулювання ситуацій можлива за умови оволодіння студентами вміннями виконувати професійно-комунікативні дії,  які є типовими для кожного з функціональних типів діалогу. Висновки: однією з умов успішного формування професійно-комунікативних умінь у студентів початкового ступеня є врахування рівня сформованості професійного інтересу з метою його формування та розвитку. Уміння професійно спрямованого діалогічного мовлення мають міжпредметний характер, що передбачає багатоаспектну природу оволодіння ними. Можливість комплексного формування навичок та вмінь професійно спрямованого діалогічного мовлення забезпечується використанням у навчальному процесі моделі професійно-комунікативної поведінки. Поетапне виконання вправ комплексу забезпечує розвиток навичок та вмінь професійно спрямованого діалогічного мовлення.

Література:

  1. Ананьєва Л.В.; Автореф. дис. канд. пед. наук:Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2002. - с21.
  2. Бех П. О., Биркун Л. В. Концепція викладання іноземних мов в Україні //Іноземні мови. - 1996. -№ 2. - С. 3-8.
  3. Сура Н.А. Методичне забезпечення та організація навчання курсу професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою у ВНЗ. - 2003. - № 7 (63). - С.205 - 207.

Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>