XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сухорончак І.Ю. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Студент-бакалавр Сухорончак Іванна Юріївна

Чернівецький Національний Університет ім. Юрія Федьковича

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Сучасний період розвитку суспільства характеризується цивілізаційними змінами, які викликані прагненням людства до інтеграції. Наша держава стає дедалі більш відкритою для політичних, економічних, культурних відносин із країнами Західної Європи, що зумовлює нові вимоги до рівня знань з іноземної мови, і, відповідно, до її викладання. Фахівцям будь-якого профілю необхідне спілкування з іноземними колегами, щоб мати можливість обмінятися досвідом, ефективно проходити стажування, оволодіти технологією адаптації вітчизняної науки й культури до світових економічних та соціальних моделей. Сьогодення вимагає від випускників середньої школи, а тим більше від студента вищого навчального закладу глибоких знань спеціалізованої лексики з різних галузей науки, культури, мистецтва[1,c.20].

Одним із центральних положень, визначених у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті (проект), є створення умов для підготовки вчителів, здатних практично втілювати нові прогресивні методики й технології навчання, інтегруючи всі етапи навчально-виховного процесу з кращими здобутками світової культури. Вітчизняна теорія і практика професійної підготовки вчителів іноземної мови яскраво свідчать про перехід до нового постметодичного періоду, який характеризується інтеграцією різних підходів, стратегій, технологій. У цьому контексті процес підготовки вчителів іноземної мови спрямовується на формування у студентів умінь реалізовувати інтегровані технології, поєднуючи класичні й інноваційні підходи до навчання у площині особистісного бачення.

При орієнтації сучасної освітньої реформи на європейські стандарти підвищуються вимоги до мовної освіти як у середній, так і у вищій школах. Для реалізації оновлених шкільних програм з іноземних мов, що були розроблені з урахуванням вимог Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, необхідні фахівці з підвищеним рівнем практичної мовної, психолого-педагогічної та методичної підготовки. Визначаючи мету навчання іноземної мови в школі як формування готовності до міжкультурного іншомовного спілкування, сучасні програми наголошують на розвитку в учнів соціокультурної і соціолінгвістичної компетенцій. Eфективність підготовки майбутніх учителів іноземної мови до викладання інтегрованих курсів можна значно підвищити, якщо в системі вищої педагогічної освіти реалізувати модель професійної підготовки студентів факультетів іноземних мов, яка ґрунтується на взаємозв'язку цільового, мотиваційного, змістового, процесуального і результативно-коригуючого компонентів і позитивно впливає на якість навчальної діяльності. Цей вплив досягається за таких умов:

•  студенти мають достатній рівень педагогічної компетентності, що передбачає наявність знань про особливості постметодичного періоду як поліваріантної системи педагогічних підходів, стратегій, технологій; умінь комплексно їх використовувати при розв'язанні конкретних навчальних завдань;

• студенти мають необхідні лінгво-мистецькі знання, уміння і навички, володіють елементарними художніми, музичними, драматичними техніками і відповідною іншомовною лексикою;

•  студенти володіють операційними уміннями інтегрувати іноземну мову з предметами мистецького циклу, усвідомлюють дидактичні принципи інтеграції іноземної мови з мистецтвом[2,c.413].

Методична підготовка майбутніх педагогів включає уявлення про механізми сприйняття інформації на відповідних вікових етапах, знання про ефективні методи та прийоми навчання предмета, шляхи оцінювання результатів роботи школярів, уміння застосовувати здобуті знання на практиці. Потребують оновлення як зміст методичної підготовки, так і форми та прийоми роботи зі студентами в процесі ознайомлення їх з методикою навчання предмета, оскільки професійні вміння вчителя значною мірою залежать від того, як навчали його самого[3,c216].

Покращенню педагогічної і методичної підготовки вчителів загалом та вчителів англійської мови зокрема сприятиме вивчення та запровадження досвіду високорозвинених країн. До таких країн належить і Велика Британія, система вищої освіти якої визнана однією з найкращих у світі. Всебічний аналіз британської моделі методичної підготовки вчителів дає змогу зробити висновок щодо можливостей творчого використання прогресивних ідей цього досвіду в практиці роботи українських навчальних закладів.

Внаслідок вищесказаного можна зробити висновок, що виявлені позитивні підходи в організації методичної підготовки вчителів можуть збагатити вітчизняну методику навчання англійської мови та інших іноземних мов прогресивними ідеями (розвиток критичного мислення студентів; збільшення частки самостійної роботи студентів у контексті методичної підготовки; практичний підхід до формування змісту курсу методики; розширення навчального плану дисциплінами за вибором, зокрема курсом театрального мистецтва; більш активне залучення загальноосвітньої школи до професійно-методичної підготовки майбутніх педагогів; урізноманітнення методів та прийомів навчання з урахуванням британського досвіду).

Література:

  1. Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ю.С. Стиркіна; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 2002. - 20 с. - укp.
  2. Медведева О.І.  Творчість вчителя на уроці англійської мови: Книга для вчителя. З досвіду роботи. - М.: Просвіта,1992.- 430с.
  3. Яцишин Н.П. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Великій Британії (90-і роки ХХ століття): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Луцьк, 1998. 216с.

e-mail: sukhoronchak.iva@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>