XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сурело Є. А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З КУРСАМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

магістрант кафедри педагогіки

Сурело Євген Анатолійович

Бердянський державний педагогічний університет

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З КУРСАМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Зміна пріоритетів в освіті з навчання на виховання, зумовлює і зміну в підготовці майбутнього вчителя до роботи в школі. Важливо підготувати не тільки вчителя-предметника, а й наставника, вихователя, який зможе не тільки навчити, а й виховати любов до знань які отримує учень.

  Сучасна національна школа має формувати здорову, всебічно розвинену особистість з високим інтелектом, моральністю та культурою, котра вміє творчо мислити, ініціативно діяти, сприяти демократичному та соціально-економічному розвитку держави. Школа, починаючи з початкової ланки, має допомогти кожній особі підготуватися до сучасного життя.

А що насправді? Молодші школярі сприймають світ у цілому, як єдине, а ми його подаємо частинами, шматками - окремими навчальними предметами (математика, українська мова, „Я і Україна", „Основи здоров'я", фізична культура, іноземна мова, музика, образотворче мистецтво). Частину предметів викладають різні вчителі, і кожний наголошує на „важливості" його предмета.

Освіта - це та сфера, яка готує людину до життя. І ця підготовка має здійснюватися комплексно - всіма педагогами, на уроках з усіх навчальних предметів, що відображатиме комплексний підхід до навчання, виховання та зміцнення здоров'я, у тому числі і духовного здоров'я дітей [1].

У Концепції загальної середньої освіти підкреслюється, що початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток [2] Характерним для початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграція знань.

Передумовою інтеграції є міжпредметні зв'язки. Теоретичному обґрунтуванню проблеми міжпредметних зв'язків  присвячені наукові дослідження багатьох українських та зарубіжних вчених-педагогів. Ідея взаємопов'язаного викладання предметів виникла разом із диференціацією навчання і розвивалася у працях видатних педагогів минулого: Я.Коменського, Д.Локка,  І.Пестолацці, Й.Гербарта, Ф.Дістервега, О.Вільмана, К.Ушинського. Видатний чеський педагог Я.Коменський у своєму творі „Велика дидактика" наголошував на взаємозв'язаному навчанні для забезпечення міцності знань. Він вважав, що знання учнів будуть міцними, якщо все, що знаходиться у взаємному зв'язку, викладатиметься учням у такому ж зв'язку. Визначаючи встановлення зв'язків між навчальними предметами, як однієї із важливих умов вивчення матеріалу, німецький педагог О.Вільман зазначав, що ранець учня у більшості випадків - єдиний зв'язок, який об'єднує навчальні програми. Приклад взаємозв'язку різних видів навчальної діяльності показав видатний український педагог В.Сухомлинський. Уроки мають проводитися „під блакитним небом", стверджував педагог, вести у світ казки, гри, музики, фантазії і творчості. Навчання ж - міцно пов'язуватися з багатогранною грою розумових і фізичних сил, щоб відбувалася гармонія здорового духу і здорового тіла.

         На наш погляд, постало питання про внесення в навчальні плани ВНЗ, які готують вчителів початкових класів, спецкурсу «Християнська етика», який дасть змогу підготувати майбутнього вчителя до викладання цих курсів у школі. І знову про міжпредметні зв'язки...

            Учителеві, який буде викладати предмет «Біблійна історія та християнська етика» або «Основи християнської етики» в початковій школі, треба добре володіти методикою викладання освітньої галузі «Людина і світ». Саме ці два предмети, «Я і Україна» та «Біблійна історія та християнська етика» повністю інтегруються між собою і повністю відповідають концепції національного виховання, а саме викладаючи предмети, учитель повинен розкривати їх освітнє та виховне значення. При цьому він має націлювати свою роботу на те, щоб навчання не обмежувалось лише ознайомленням молодших школярів з окремими фактами з життя природи (з будовою рослин, тварин, людини) та суспільства (із знанням про українське суспільство; довкілля, в якому живе дитина); під час вивчення цього предмета в учнів потрібно сформувати цілісне уявлення про природу, забезпечення розуміння ними найпростіших причинно-наслідкових зв'язків, що існують у навколишньому світі; розкрити  культуру взаємоспілкування людей; передбачити накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей, до суспільства; сприяти розвитку розумових здібностей школярів, їхньої емоційної сфери, пізнавальної активності та самостійності, що і передбачає вивчення курсу «Біблійна історія та християнська етика». Завданням даного курсу є - ознайомлення з основними християнськими моральними цінностями; виховання почуття поваги до традицій роду українського народу, любові до батьків і Батьківщини; формування особистості на засадах загальнолюдських цінностей (чесність, мудрість, щедрість, лагідність, покірність, справедливість, доброзичливість) та на основі українських християнських історичних традицій; сприяння глибокому пізнанню світу, самопізнанню, розкриттю та реалізації потреби творити добро; формування почуття національної гідності.

         Для того, щоб оволодіти методикою викладання освітньої галузі «Людина і світ» - курсів «Я і Україна» і «Біблійна історія та християнська етика», вчителю недостатньо знати зміст лише таких наукових дисциплін: психологія і педагогіка (загальна, вікова, соціальна), ботаніка, зоологія, землезнавство і краєзнавство. Необхідно також використовувати надбання богословських християнських наук (християнська антропологія, моральне богослов'я, біблійна історія, бібліїстика, християнське мистецтво, українська християнська культура тощо) що вивчають людину, історію розвитку стосунків людини з Богом, тлумачення біблійних текстів, основи християнської етики, християнської культури.

         Ці знання деякою мірою компенсують релігійні навчальні заклади. Позитивним  прикладом є Полтавська місіонерська духовна семінарія, ректор - архієпископ Полтавський і Миргородський ФИЛИП, яка запрошує на навчання не тільки чоловіків а й жінок. В навчальному плані одними з головних предметів визначені: риторика, логіка, педагогіка, методика викладання християнської етики (навіть в дипломах є позначка «Має право викладати християнську етику».  А чи всі вчителі мають богословську освіту? Тому одним з питань (яке нажаль і досі не вирішене державними мужами) є державна акредитація духовних семінарій та визнання їхніх дипломів.

         Прогресивним зрушенням в плані підготовки спеціалістів в світських вищих педагогічних начальних закладає є проведене магістерське дослідження в Бердянському державному педагогічному університеті, результати якого, доводять необхідність впровадження в навчально-виховні плани відповідних ВУЗів курсів духовно-морального спрямування, як приклад: «Християнська етика в українській культурі», «Основи християнської етики» і т.д.

         Процеси духовного наставництва, духовного самовдосконалення та благодатного перетворення християнською педагогікою розглядаються як єдиний, цілісний процес творення людини. Виховання - це служіння людству, і держава повинна виховувати своїх громадян, щоб вони були джерелом її сили, свободи та розквіту.

Література:

•1.     Гриньова М.В. Християнська педагогіка - основний курс підготовки вчителя до викладання «Біблійної історії та християнської етики» /Марина Вікторівна Гриньова // Біблійна історія та християнська етика: [матеріали Міжнародної наук.-практ. Конф.] (Полтава, 7 лют. 2011 р.). - Полтава, 2011. - С.13-16.

•2.     «Концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування» [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// uazakon.com/document/fpat16/idx16792.htm

•3.     Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів напрямку підготовки 6.010102 «Початкова освіта»] / Алла Миколаївна Крамаренко. - Донецьк: Юго-Восток, 2009. - 347 с.  

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>