XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сусак О.Д. КАТЕГОРІЯ ДЕМІНУТИВНОСТІ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Студентка Сусак О. Д.

Чернівецький національний університет  ім. Юрія Федьковича

КАТЕГОРІЯ ДЕМІНУТИВНОСТІ ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

     Як відомо, мова є основним засобом людського спілкування. Крім своєї головної, комунікативної функції, вона виконує також додаткову - емоційну, експресивну. Неповторний світ інтелекту, почуттів та емоцій, волі людини є невидимим для інших. І тільки мова надає найбільше можливостей розкрити їх для інших людей, вплинути силою своїх переконань чи почуттів на інших людей. Українська мова багата на засоби емоційного вираження. Одними з основних є оцінні назви (назви суб'єктивної оцінки) - іменники , прикметники, прислівники, рідко дієслова, займенники, числівники, що передають позитивну чи негативну оцінку якості предметів, ознак дії або стану. Отже, категорія суб'єктивної оцінки є загальною ознакою повнозначних частин мови [1,109-110].

     Зменшувальні утворення фіксуються у пам'ятках ділової мови ще з ХІ ст. Спочатку демінутиви виражали значення об'єктивної зменшеності предметів, істот та явищ, а з часом стали передавати ще й значення суб'єктивної оцінки. Вони можуть втрачати значення зменшеності, зазнаючи десимантизації: давньоанглійський суфікс -ling, який спочатку не мав емоційного забарвлення, а позначав походження від чогось, когось (наприклад farthing, atheling,  horing), пізніше походження і зв'язок з поняттям розвинулось у зменшувальний відтінок, інколи із позитивною оцінкою (наприклад deorling (дорогий)), інколи з відтінком зневаги (hyrling - найманець). [ 3, 81-85].

     Зменшувальні утворення вживаються переважно у розмовній мові. Але так як у сучасну епоху інтенсивного писемного спілкування зростають комунікативно-прагматична ефективність газети, її можливість впливати на людей, переконувати та спонукати їх до дії, формувати масову свідомість, то на рівні словотвору одним із знарядь такого впливу на адресата та засобом творення оцінної спрямованості повідомлення, що орієнтує читача на певне сприймання, є емоційно-оцінні демінутиви.

     Англійські демінутиви мають аналітичний характер: демінутивне значення передається переважно словосполученнями типу Пр + І (прикметник + іменник), де відтінок зменшеності-експресивності реалізується в більшості випадків першим компонентом словосполучення: англ. little kitchen, tiny table, low curtain, small boy, short notes, little glass тощо; (значення зменшеності / зменшеності-емоційності); англ. sweet voice, poor man, little manikin і т. ін.[ 2, 5-58].

     Знакова репрезентація категорії демінутивності англійської та української мов є досить різноманітною й охоплює кілька рівнів мови. Система засобів вираження демінутивності інтегрує фонетичні, морфологічні, лексичні, синтаксичні та контекстуальні засоби, неоднорідні за своєю структурою але об'єднані на основі інваріантного значення демінутивності. Кожен мовний рівень виконує свою функцію в реалізації значення висловлення. Морфеміка та словотвір здебільшого обслуговують номінативні потреби, синтаксис та фонетика концентруються на комунікативних.

     Англійська мова репрезентована невеликою кількістю суфіксів демінутивності, що характеризуються низькою продуктивністю (лише 4 демінутивні суфікси -y / -ey / -ie / -ee є продуктивними, інші обмежені у своєму лексичному обсязі лише кількома лексемами: cookie, kitty, Frenchy, dearie тощо.) та меншим семантичним діапазоном відтінків, утворених за їхньою участю слів.. Для сучасної англійської мови не властива суфіксальна градуальна система: до твірної основи може приєднуватись не більше одного суфікса; виняток складають кілька пестливих утворень з відтінком другого ступеня: nanny, mummy, daddy. Зменшено-емоційні суфікси англійської мови не відображають навіть усіх можливостей вираження даного категорійного поняття.

     Аналітичний лад англійської мови зумовлює широке використання лексико-синтаксичних засобів творення лексичних одиниць. Найбільш продуктивними є безафіксальний спосіб творення демінутивів, репрезентований кореневими лексемами, та синтаксичний спосіб на рівні словосполучень.

     До цієї групи слів належать слова, що позначають демінутивність без будь-яких спеціальних граматичних показників, тобто маркерів демінутивності і тому пов'язуються з поняттям імпліцитності. Цей спосіб творення демінутивних одиниць є міжрозрядним та інтегрує окремі групи іменників (kid, lamb, calf, path, stream тощо), прикметників (brief, small, low, slight і под.), дієслів (to weak, to slit, to narrow, to cut та ін.), прислівників (little, a little, less, least, slow і т. ін.). що зовсім не характерно для граматичного ладу слов'янських мов.

Для системи англійської мови характерне однобічне вираження демінутивного значення ад'єктивним конституентом. Модель Adj + N є найпоширенішою в кількісному плані, що становить 78% від загального числа наявних словосполучень в англійській мові.

Література:

•1.     Городенська К.Г., Кравченко М.В. Словотвірна структура слова (відіменні деривати). - К.,1981. - с. 109-110.

•2.      Жирмунский В.М. Об аналитических конструкциях // Аналитические конструкции в языках различных типов. - М. - Л.: Наука, 1965. - С. 5 - 58.

•3.      Корунець Л.І. Категорія демінутивності в англійській та українській мовах // Мовознавство.- 1981.- №4.- С.81-85.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>