XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сусак О.Д. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Сусак Ольга Дмитрівна

Чернівецький Національний Університет імені Ю. Федьковича

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

     Самостійна робота - це форма організації індивідуального вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Метою самостійної роботи студентів є сприяння у формуванні самостійності як риси особистості та важливої професійної якості молодої людини, суть якої полягає у вміннях систематизувати, планувати, контролювати і регулювати свою діяльність без допомоги і контролю з боку викладача. Завданнями самостійної роботи можуть бути засвоєння певних знань , умінь, навичок, закріплення і систематизвція набутих знань, застосування отриманих знань для розв'язання практичних завдань та виконання творчих робіт [ 2 , 216].

     Організація самостійної роботи студентів повинна здійснюватися відповідно до вимог :

1. Обгрунтування мети завдань у цілому і конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студента.

2. Відкритість та загальна оглядовість завдань. Всі студенти повинні знати зміст завдання, проаналізувати правильність і корисність виконаної роботи, відповідність поставлених оцінок.

•3.            Надання детальних методичних рекомендацій шодо виконання роботи.

•4.            Здійснення індивідуального підходу при виконанні самостійної роботи.

        Чим більше самостійності надається студенту, тим точніше треба визначити і довести до його відома той обсяг знань, який він повинен засвоїти з кожної теми навчального курсу. Для цього існують так звані тематичні бази знань, які включають перелік основних понять і положень, а також модель її засвоєння (репродуктивний, конструктивний чи творчій рівень). Модель засвоєння бази знань з теми повинна точно визначати, які з перелічених понять, теоретичних і практичних знань мають бути засвоєні на творчому, а які, відповідно, на репродуктивному чи конструктивному рівнях [ 1 ,326].

     Підготовка студентів до самостійної роботи й керівництво нею, поділяється на три блоки: мотиваційний, технологічний, організаційний.

1. Мотиваційний блок. Функцією цього блоку є створення з метою цілеспрямованого акцентування викладачам значущості самостійної роботи для опанування всією системою знань певної дисципліни.

•2.     Технологічний блок. В основі його лежить завдання навчити студентів вміло користуватися літературою.

•3.     Організаційний блок. Сама суть самостійної роботи передбачає вміння студента до самоорганізації, але як свідчить практика педагогічної праці, цей процес проходить значно успішніше, якщо викладач в загальних рисах визначить студентам, що повинно стати результатом самостійної роботи і яким чином його досягти.

     Основними функціями самостійної роботи студентів - філологів є [3 , 36 ]:

1.Освітня(навчальна), суть якої полягає в тому, що в процесі перевірки поглиблюються та удосконалюються знання, вміння та навички, підвищується рівень освіченості, удосконалюються культура розумової праці, стимулюється самостійність студентів, розвиваються із пізнавальні інтереси. 2. Розвиваюча - в процесі навчання у студентів розвивається логічне мислення, зокрема вміння аналізу і синтезу, порівняння і узагальнення, абстрагування і конкретизації, класифікації та систематизації, мислительна діяльність, мовлення, пам'ять, уява, увага. Однак слід зазначити, що ця функція може бути реалізована лише за умов, якщо питання, які пропонують студентам, будуть вимагати  від них пояснень, доказів. 3.Діагностична, у процесі якої виявляють успіхи та недоліки в знаннях, уміннях і навичках студентів, встановлюють причини і шляхи їх усунення, визначають заходи спрямовані на поліпшення успішності. 4. Стимулююча - схвалення успіхів студентів сприяє розвитку в ньому спонукальних мотивів до самостійної роботи. 5. Оцінювальна - об'єктивна оцінка знань, а також ступінь володіння методами пізнання, прийомами емпіричного та теоретичного мислення. Невід'ємною частиною цієї функції є самоконтроль. 6.Управлінська, на основі цієї функції визначається стан успішності студентів, що дає змогу запобігти неуспішності або подолати її. В цьому випадку викладач(тьютор) коригує і свою власну діяльність.

    Зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи студента не тільки веде до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну у взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними суб'єктами навчальної діяльності, тобто коригує всі психолого-педагогічні (організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної роботи студентів .

     Таким чином, роль самостійної роботи студентів постійно зростає, оскільки дає змогу формувати в них не тільки загальнонавчальні та спеціальні вміння, а й виховувати цінні людські якості, прагнення до саморозвитку і самовдосконалення. Отже, підготовка студентів вищих навчальних закладів до самостійної роботи є нагальною потребою педагогічного сьогодення і вимагає дослідження та наукового обґрунтування.

Література:

1.  Калашник Н.Г., Вертегел В.Л. Навчально-методичний посібник з питань формування естетичних  смаків студентської молоді в навчально-виховному процесі. - Запоріжжя: Запорізький національний університет.,2005. - 326с.

2. Король В.М., Мусієнко В.П., Токова Н.Т. Організація самостійної роботи студентів. - Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. - 216с.

3. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: Організаційно-педагогічне дослідження. - К.: ЦІППО, 2001. - 36с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>