XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Сусіденко Ю. В., Вознюк М. А. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЙ ВПЛИВАЮТЬ

Сусіденко Ю. В., Вознюк М. А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЙ ВПЛИВАЮТЬ

Постановка проблеми. Проблема визначення конкурентоспроможності та факторів, які на неї впливають дуже важлива для певних сегментів ринку, а також у цілому для результативної діяльності підприємств. Одним із головних етапів на шляху до управління формуванням конкурентоспроможністю підприємства є визначення основних факторів, що на неї впливають.

Конкурентоспроможність підприємства розглядали у своїх працях такі  зарубіжні та вітчизняні економісти, як А. Градов, М. Портер Р. Фатхутдінов та багато інших. Але з розвитком суспільства дане питання потребує подальшого дослідження та розроблення нових підходів до його розуміння.

Виклад основного матеріалу. Вчені у трактуванні категорії конкурентоспроможності застосовують різні підґрунтя, такі як здатність підприємства до суперництва, напруженої боротьби, а також перевагу його продукції перед підприємствами-аналогами.

Нам імпонує думка Р. Фатхутдінова, які пропонують дефініцію конкурентоспроможності підприємства як потенційної або реалізованої здатності економічного суб'єкта до ефективного довготривалого функціонування у релевантному зовнішньому середовищі і ґрунтується на конкурентних перевагах підприємства, визначає здатність його витримувати конкуренцію на певному ринку та відображає його позицію відносно конкурентів [4].

Підприємство може успішно існувати і вдосконалюватися, якщо вона володіє конкретними конкурентними перевагами, котрі формують передумови для ефективної діяльності підприємства. Наявні конкурентні переваги фактично демонструють реалізовані можливості підприємства. Резерви підприємства визначаються його потенціалом, який під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, а також законів функціонування ринку втілюється у конкурентних перевагах підприємства.

На ефективність роботи підприємства та на його конкурентну спроможність впливає велика кількість факторів. Усі ці фактори, можна умовно поділити на внутрішні та зовнішні (табл. 1).

Таблиця 1

Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства

Класифікаційна ознака Види факторів
1. За джерелами виникнення - внутрішні (виникнення та потужність прояву внутрішніх факторів залежить від функціонування підприємств, системи загального менеджменту тощо);

- зовнішні (виникнення та потужність прояву зовнішніх факторів не залежить від діяльності підприємств і визначається ситуацією у зовнішньому середовищі)

2. За характером спеціалізації - загальні (впливають на всі компоненти конкурентного середовища);

- специфічні (впливають на компоненти конкурентного середовища, що функціонують в рамках, наприклад, певного регіону, галузі);

- індивідуальні (впливають тільки на зміни окремої складової конкурентного середовища)

3. Залежно від сфери походження - економічні;

- політичні;

- наукові;

-техніко-технологічні;

- соціально-демографічні;

- географічні;

- управлінські;

- екологічні

4. Залежно від ступеню корисності - стимулюючі (чинники, що сприяють підсиленню конкурентних позицій і стимулюють зростання конкурентоспроможності підприємства);

- дестимулюючі (чинники, що здійснюють негативний вплив на конкурентні позиції підприємства і стримують процес зростання його конкурентоспроможності)

5. Залежно від рівня взаємообумовленості - природні  фактори - це природні ресурси, географічне положення;

- похідні - це техніка, технологія, економічна середа та ін

Продовж. табл. 1

6. За ступенем потенційного контролюючого впливу з боку держави і підприємства - неконтрольовані державою;

- контрольовані державою, неконтрольовані підприємством;

- контрольовані підприємством 

7. За тривалістю дії - тимчасові;

- постійні

Досить широко використовується класифікація факторів за джерелами їх виникнення, тобто поділ їх на внутрішні (ендогенні) та зовнішні (екзогенні).

Внутрішніми факторами конкурентоспроможності підприємство може самостійно і повністю керувати. Їх фактична присутність залежить тільки від системи управління на підприємстві, а також відношення власників до свого бізнесу. До них можна віднести : діяльність керівництва підприємства, систему технічного оснащення, збут продукції, фінансове забезпечення, інновації, доступ до якісних і дешевих ресурсів.

Зовнішні фактори впливають не лише на формування конкурентного середовища, а й на конкурентоспроможність підприємства. До них відносять конкурентів, контрагентів, інфляційні процеси, рівень кваліфікації робочої сили, політичні процеси, та інші.

Дані фактори впливу на формування конкурентоспроможності підприємств зможуть трансформуватися у конкурентну їх перевагу тільки в тому випадку, коли будуть здійснювати позитивний, стимулюючий вплив на функціонування підприємства [5].

Рівень конкурентоспроможності підприємства характеризує інвестиційну привабливість і дає можливість залучати іноземні інвестиції, а також створює передумови для розвитку окремих підприємств та науково-технічний прогрес. Чим вищий рівень конкурентоспроможності підприємства, тим більше можливостей воно має для розвитку як в середині країни, так і для виходу на зовнішній ринок.

Конкурентоспроможність підприємства визначається наявністю в ньому економічних, технічно-технологічних та організаційних умов для виробництва і збуту продукції високого ґатунку, що задовольняє конкретних споживачів[2].

Висновки. На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що конкурентоспроможність підприємства визначають низка факторів, найбільш вживаними з яких є внутрішні та зовнішні. Визначальним в управлінні конкурентоспроможністю є те, що підприємства можуть успішно розвиватися, якщо вони володіють реальними конкурентними перевагами, котрі створюють передумови для ефективної їх діяльності.

Література:

1. Градов А. П. Стратегия и практика антикризисного управления фирмой/ А. П. Градов, Б. И. Кузин. - М.: Экономика, 1996. - 116 с.

2. Нижник І. В. Забезпечення конкурентних переваг: ризики і втрати в їх реалізації на регіональному ринку / І. В. Нижник // Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Економічні науки. - Сімферополь : НВЦ КІПУ, 2008. - Вип. 12. - С. 156-160. 

3. Портер М. Конкуренция / М. Портер; пер. с англ.. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. - 608 с.

4. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Фатхутдинов Р. А. - М. : Маркетинг, 2002. - 892 с.

5. Шемчук Л. О. Конкурентоспроможність підприємства в системі чинників її забезпечення [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_konferencija/8_shljakhi_pidvishhennja_konkurentospromozhnosti_vitchiznjanikh_pidpriemstv/9


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>