XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Свобода Т. І. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА.

Рубрика: Економіка

До комплексу функціональних стратегій підприємства входить й інвестиційна стратегія, яка передбачає напрями здійс­нення інвестиційної діяльності для забезпечення реалізації зага­льної стратегії підприємства. Інвестиційні рішення, майже зав­жди є стратегічними, бо частіше всього передбачають довго­строкові вкладення ресурсів.

Діяльність підприємства з формування та використання інвестиційних ресурсів (інвестицій) називають інвестиційною діяльністю.

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність» - «...інвестиціями є усі види майнових та інтелектуальних цінно­стей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досяга­ється соціальний ефект.»

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечен­ня ефективного здійснення інвестиційної стратегії підпри­ємства, яка досягається шляхом реалізації таких завдань:

•1)  досягнення високих темпів економічного розвитку під­приємства;

•2)  максимізація доходів (прибутків) від інвестиційної діяльності;

•3)  мінімізація інвестиційних ризиків;

•4)  забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Потреба в інвестиціях при реалізації стратегії підприємст­ва обумовлена необхідністю:

-  відновлення та розширення матеріально-технічної бази підприємства;

-  збільшення обсягів виробничої діяльності;

-  освоєння нових видів діяльності;

-  підвищення якості продукції.

Планування інвестиційної діяльності є необхідним проце­сом з ряду причин:

- для реалізації стратегій підприємство може використо­вувати різні види інвестицій, різний обсяг інвестицій­них коштів, тому доцільно розробляти декілька альте­рнативних проектів;

- необхідність вибору з альтернативних інвестиційних проектів найбільш ефективного;

- необхідність якнайшвидшого отримання віддачі від ін­вестицій;

- планування сприяє зниженню ризику, що пов'язаний із прийняттям інвестиційних рішень. Збільшення вартос­ті інвестиційного проекту підвищує ступінь його ризи­ку, що обумовлює різну глибину опрацювання інвестиційних рішень при плануванні інвестицій.

Вхідними даними для планування інвестицій на підприємстві є:

- інформація про стратегію   підприємства;

- результати оцінки   обраної стратегії та   виявлення   в ній   «вузьких   місць».

Планування інвестиційної діяльності складається з на­ступних етапів:

- Розробка плану інновацій.

- Розробка    плану інвестицій за окремими напрямами.

- Складання зведеного плану інвестицій.

Інвестиційна стратегія - це комплекс довгострокових цілей області капіталовкладень та вкладень у фінансові активи, розвитку  виробництва, формування оптимальної структури інвестування, а також сукупність дій з їхнього досягнення. У загальному виді інвестиційна стратегія реалізується у розробці плану та програми його здійснення на даному етапі розвитку підприємства. Інвестиційна стратегія підприємства формується з урахуванням існуючих джерел та форм інвестування, їхньої доступності і потенційної ефективнос­ті використання.

Інвестиційна стратегія передбачає досягнення таких цілей:

         - максимізація прибутків від інвестиційної діяльності;

         - мінімізація інвестиційних ризиків.

Розробка інвестиційної стратега підприємства передбачає такі етапи:

1) визначення періоду формування інвестиційної стратегії;

2) вибір стратегічних цілей інвестиційної діяльності;

3) визначення напрямків інвестування та джерел фінансування;

4) конкретизацію інвестиційних програм та термінів;

5) оцінку розробленої інвестиційної стратегії;

6) перегляд стратегії у залежності від зміни зовнішніх умов та становища підприємства.

Оптимальна інвестиційна стратегія має відповідати таким кри­теріям: інвестиційна привабливість запропонованих стратегією ре­гіонів, галузей та ринків; взаємоузгодженість та взаємозв'язок стра­тегічних цілей, завдань і програм; низька чутливість стратегії до змін у зовнішньому середовищі (можливість максимально визначи­ти чутливість до змін); прийнятий часовий діапазон реалізації стра­тегії; відсутність суттєвих перешкод на шляху до реалізації стратегії; прийнятний рівень інвестиційних і фінансових ризиків; адекватне ресурсне та організаційне забезпечення стратегії.

Розробка стратегії покликана забезпечити:

- безперебійну інвестиційну діяльність у передбачених обсягах;

- найбільш ефективне використання власних і особливо пози­кових коштів;

- фінансову стійкість підприємства у довгостроковій перспек­тиві.

Література:

1.Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верхо­вної Ради України.- 1991.-№ 47.- с. 1351 - 1359.

2.Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП «Итем ЛТД»,
«Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. - 448 с.

3.Гребінець К. М. Організація і планування на підприємстві: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 528 с.

4.Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. - Х.:
Основа, 1999. - 620 с.


Комментариев: 8 к “Свобода Т. І. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА.”

 1. Cvetik:

  Дуже вдячна - пишу курсову з даної теми

 2. eddbit:

  Ох уж эти инвестиции - по ним так мало материала можно найти, спасибо хоть за это

 3. Dizel:

  Не много но приятно - помогло

 4. Татьяна:

  Спасибо большое!!! Очень помогло для написания курсовой работы.....:-)

 5. Вова:

  Также хочу сказать спасибо за полезную инфу

 6. ІРА:

  Велике дякую!!!Дуже згодилось для написання реферату!!!

 7. Мариана:

  thanks!!!

 8. Олександр:

  Наукові роботи з інвестиційної діяльності
  http://diplomservis.com.ua/index.php?page=predmety&predmet_id=10


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>