XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тарновецька О., Руснак Л. ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ, ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Олеся Тарновецька,

Лариса Руснак,

м. Чернівці

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ, ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  У статті визначено вплив іноземних інвестицій на розвиток національної економіки, переваги іноземного інвестування для України, ефективний шлях залучення іноземних інвестицій.

Проблема інвестування зараз дуже гостро стоїть у більшості країн світу. Особливе значення процеси інвестування мають для країн, які переживають перехідні періоди, що, зокрема стосується і України. Як переконує світовий досвід, вирішення питань виходу з економічної кризи для таких країн без залучення і ефективного використання іноземних інвестицій є проблематичним.

Актуальність теми полягає в тому, що інвестиційна діяльність є найважливішою складовою частиною підприємницької діяльності компанії (фірми), підприємства, організації. Розвиток економічного потенціалу та суспільний розвиток у кожній країні, зокрема і в Україні, поліпшення якості продукції, підвищення життєвого рівня населення в основному залежать від активності інвестиційної політики. Тому на сьогодні особливо важливою є необхідність удосконалення державної інвестиційної політики, побудова ефективної системи регулювання інвестиційної діяльності, спрямованої на довготривалу перспективу.

Мета роботи визначити вплив інвестиційної діяльності, на основі іноземних інвестицій, на розвиток національної економіки України.

Дану тему висвітлювали у своїх працях наступні науковці: В.І. Чижова, Л.Л. Кот, С.В. Захарін, П.В. Довганюк, Д.М. Черваньов, А.Г. Гайдуцький.

Закон України "Про іноземні інвестиції в Україні " тлумачить поняття "інвестиція" як акціонерну участь у будь-якому підприємстві, організованому чи діючому згідно із законодавством України [2, с.2].

У ст. 1 цього закону подано найбільш широке визначення поняття "інвестиція"  - це всі види матеріальних, майнових та інших цінностей, включаючи інтелектуальні, які вкладаються в підприємницьку діяльність з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту [2, с. 2].

Інвестування лежить в основі функціонування сучасної економіки: воно інтегрує інтереси і ресурси фізичних та юридичних осіб і держави для ефективного соціально-економічного розвитку. Світовий досвід переконує, що акумулюючи підприємницький, державний і змішаний капітал, забезпечуючи доступ до сучасних технологій, інвестиції не тільки сприяють заходам макроекономічної стабілізації та дають змогу вирішувати соціальні проблеми трансформаційного періоду [6].

Глобалізація як феномен планетарного масштабу втягує у свій вир дедалі нові країни, регіони, території. Держави, які ще вчора були далекими від динаміки світових господарських тенденцій спонукають міжнародна конкуренція, світовий поділ праці, інтеграційні процеси, що відбуваються на європейському та інших континентах, активно прилучатися до зовнішньоекономічної конкуренції, приймати виклики глобалізації, адаптуватися до жорстких вимог світового ринку.

Як наслідок виникає проблема наукового забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо залучення іноземних інвестицій, створення цілісної системи формування механізмів інноваційного розвитку територій. Адже залучення іноземних інвестицій та співпраця з іноземними інвесторами є одним із головних аспектів, що визначає напрями та пріоритети міжнародної економічної діяльності України, форми її участі в європейських інтеграційних процесах, специфіку регіональної економічної політики.

Своєрідність регіональних проблем України насамперед пов'язана з формуванням нового економічного простору і принципово нової моделі економічного розвитку.

В результаті дослідження стає зрозумілим, що головною перешкодою на шляху національної економіки  України до стабільного економічного зростання на засадах структурного та якісного оновлення товаропродукуючої сфери є досить низька активність капіталотворення та його недосконала галузева структура.

За даними статистики норма нагромадження основного капіталу у ВВП за останні роки не перевищувала 22%. Але ж враховуючи, що  для ефективного функціонування економіки та безперервного відновлення матеріально-технічної бази загальний обсяг інвестицій в основний капітал залежно від фази економічного циклу повинен коливатися у межах 20-25% від ВВП, можна стверджувати, що навіть реновацій ні інвестиційні потреби української економіки задовольняють не повністю, не кажучи вже про потреби розвитку.

Негаразди в інвестиційній сфері пояснюються цілою низкою причин, серед яких є:

•-   значний інвестиційний ризик, викликаний соціально-економічною та політичною нестабільністю;

•-   мінливість і непередбачуваність законодавчої бази(передусім податкової) ;

•-   дезінтеграція реального та фінансового секторів економіки;

•-   загальне скорочення державних видатків( особливо державних інвестицій та державного споживання), обмеження їх головним чином соціальними потребами;

•-   надмірний рівень оподаткування;

•-   значне податкове навантаження на товаровиробників змушує частину підприємств обирати шлях приховування від держави результатів своєї економічної діяльності та відходити у тіньовий сектор;

•-  відтік капіталів за кордон;

•-   часткова доларизація та єврозація економіки (внутрішній витік капіталів). [5, с.218]

Переваги іноземного інвестування для України проявляються в наступному:

•-   створення додаткових та збереженя існуючих робочих місць;

•-    активізація підприємницької діяльності;

•-    залучення сучасних технологій і "ноу-хау";

•-                                сприяння виходу на світові ринки [4, с. 125].

Успіх інвестиційної політики визначають певні правові та організаційно-технічні заходи. Зокрема на середньо та довготермінову перспективу на наш погляд необхідно забезпечити :

•-   захист прав власності;

•-   дисципліну виконання контрактів;

•-   підвищення дієвості інститутів державної влади;

•-   сприяння малому бізнесу;

•-    доступність кредитних ресурсів;

•-    розвиток банківської системи і фондового ринку;

•-    власність на землю і функціонування іпотеки.

До чинників, які впливають на величину інвестицій в економіку України відносять: очікуваний дохід, НТП та інновації, відсоткова ставка, податкова система, рівень криміногенних та інших ризиків, демографічний чинник, ситуація на фондовому ринку, політичний чинник, міжнародне становище країни, ситуація в економіці.

Можна зазначити, що існуюча нині світова криза внесе істотні корективи в розвиток глобальних інвестиційних процесів - як у коротко-, так і довгостроковій перспективі. У короткостроковій перспективі це може бути зменшення інвестиційних потоків через жорсткі умови фінансування, наростаюче звуження ринків в умовах уповільненого світового зростання, банкрутство низки провідних інвестиційних банків, зниження капіталізації і прибутків корпорацій, падіння цін на ряд базових ресурсів та скорочення обсягів світової торгівлі. За попередніми оцінками, у 2008 році обсяг світових інвестицій уже знизився на 21% порівняно із 2007-м, і надалі ситуація погіршуватиметься [1, с.107].

Слід зазначити, що відповідно до світової практики, найбільш ефективним шляхом залучення іноземних інвестицій для підтримки інвестиційної діяльності є встановлення сталих зв'язків з венчурними компаніями у зарубіжних країнах. Тому вже сьогодні необхідно розповсюджувати серед них інформацію про можливість реалізації конкретних інноваційних проектів в Україні та її досягнень щодо створення стабільного нормативного поля для розвитку інноваційної діяльності в Україні [3].

Отже, з'ясовано, що проблема економічного зростання країни тісно пов'язана з наявністю ресурсів для розвитку економіки, удосконалення її структури. Найважливішим джерелом економічного  зростання є інвестиції, особливо іноземні за умови, коли власних коштів держави недостатньо для здійснення економічних реформ. Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки держави. В результаті інвестування засобів в економіку, збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть вперед, в економічній конкуренції, галузі народного господарства та підприємства, що в більшій мірі задовольняє попит на ті чи інші товари та послуги.

Список використаних джерел:

•1.     Даниленко А. А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. - 2009.-№7.- №94 - С.104-107.

•2.     Закон України  "Про режим іноземного інвестування" // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- №19.- С.30.

•3.     Любмов В.І. Шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму залучення прямих інвестицій в економіку України // Інвестиції: практика та досвід - №15. - 2009р.-с.2

•4.     Сазонець І.А., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб. - К.:Центр навч. літ., 2005р - с.156

•5.     Тарасевич В.М. Національна економіка: Навч. посіб. - К.:Центр учб. літ., 2009р - с.278

•6.     http://www.cps.com.ua/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>