XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Т.Б.Толмачова Недоліки нормативно-правової бази як основного джерела інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці.

спеціаліст, Т.Б.Толмачова

ЧТЕІ КНТЕУ

Недоліки нормативно-правової бази як основного джерела інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці

Оплата праці - це ціна трудових ресурсів, задіяних у процесі виробництва. У значній мірі вона визначається кількістю і якістю затраченої праці, однак на неї впливають і чисто ринкові фактори, такі як кон'юнктура, територіальні аспекти, попит та пропозиція праці, законодавчі норми. З одного боку оплата праці повинна компенсувати витрату інтелектуальних і фізичних зусиль працівника, з іншого - працівник не повинен почувати себе збитковим порівнюючи оплату своєї праці з оплатою аналогічної праці на спорідненому підприємстві.

Облік праці та її оплати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

         Для  підвищення ефективності виробництва потрібна  достовірна інформація про використання робочого часу і раціонального використання фонду оплати праці. Жодні заходи щодо вдосконалення організації праці на підприємстві не будуть дієвими поки будуть існувати розбіжності в діючому законодавстві, оскільки саме нормативно-правова база являється основним джерелом інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці.

На даний час в Україні існує безліч нормативно-правових актів, які регулюють відносини з оплати праці.  Однак їх надосконалість часто призводить до неоднозначного тлумачення нормативних актів  органами, до компетенції яких входить надання  роз'яснень з того чи іншого питання.

Хотілося б докладніше зупинитися на деяких таких фактах.

1.  Оподаткування податком з доходів фізичних осіб перехідних відпускних та лікарняних листків.

Згідно з п.1.6 ст.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 року  №889-IУ із змінами та доповненнями  загальний місячний оподатковуваний дохід  дорівнює сумі оподатковуваних доходів, виплачених (нарахованих) протягом такого звітного податкового місяця, а п.п.6.5.1 визначено ,що якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування.

З цього приводу Державною податковою адміністрацією України надано два листи, які суперечать один одному. Так, в листі від 18.02.2005 року № 3059/7/17-3117 вказано, що перехідні суми (відпускні , лікарняні) з метою перерахунку податку з доходів відносяться до відповідних періодів їх нарахування, тобто розподіляються між періодами за які вони нараховані. А згідно листа від 07.11.2006 року №12619/6/17-0716  до об'єктів оподаткування, які виникли в 2007 році, тобто доходів, нарахованих починаючи з 1 січня 2007 року, застосовується ставка 15%, незважаючи за який період дії Закону (2004-2006 рр.) вони нараховуються. Яким з вищевказаних роз'яснень керуватися в своїй роботі бухгалтеру невідомо, адже обидва листи досі є діючими.

2. Оподаткування збором на обов'язкове пенсійне страхування сум допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Основними документами, які регулюють дане питання є Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Закон України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" із змінами та доповненнями.

Згідно З.У. № 400/97-ВР Об'єктом оподаткування для суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетних, громадських та інших установ та організацій, об'єднаннь громадян та інших юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, філій, відділеннь та інших відокремлених підрозділів вищезазначених платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташованих на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади  є: фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" (крім сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"), а також винагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру. У відповідності до норм З.У. "Про оплату праці" заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших компенсаційних та заохочувальних виплат. Допомога по тимчасовій непрацездатності згідно даного Закону не належить до заробітної плати ( підтвердження цьому можна знайти і в Наказі/Інструкції від 13.01.2004 р. № 5 "Інструкція зі статистики заробітної плати"), а отже збір на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності виходячи з вищевикладеного нараховуватися не повинен. Іншу позицію Пенсійного фонду з цього приводу знаходимо в З.У. № 1058-IV. Згідно ст. 19 даного Закону страхові внески для работодавця нараховуються на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності. Отже даний нормативний документ передбачає нарахування збору на виплати по тимчасовій непрацездатності. Слід зазначити, що обидва Закони на даний момент є чинними, а також те що Пенсійний фонд дотримується думки викладеної в З.У. 1058-IV.

3. Особливості розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності в 2007 році.

Так, статтею 112 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.2006 року  № 489-V визначено, що у 2007 році допомога по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" застрахованим особам (крім добровільно застрахованих), які сплачували страхові внески менше шести місяців протягом останніх дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку, виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

З даного приводу досі існують деякі розбіжності, оскільки в одному листі Міністерства праці та соціальної політики містяться два різних визначення для розрахунку лікарняних листів. Так, наприклад, якщо застрахованою особою протягом останніх 12 місяців до настання страхового випадку страхові внески сплачувалися менше ніж 6 місяців, допомога по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах виплачується виходячи з фактичної заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески, обчисленої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 року № 1266, але не вище розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час настання страхового випадку. Тобто, обмеження діє на суму заробітної плати для розрахунку лікарняних листків. І в той же час даним листом визначено, що у разі настання відпустки по вагітності та пологах або тимчасової непрацездатності, що триває декілька місяців, розмір допомоги, не повинен перевищувати розмір мінімальної заробітної плати в розрахунку на кожний місяць. Тобто, в другому випадку обмежується не сума для розрахунку виплат , а сама сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності і пологах. Що обмежувати бухгалтеру, чи то суму допомоги в розрахунку на кожен місяць, чи то суми заробітної плати (доходу) для розрахунку лікарняних -  невідомо ?.

Виходячи із вищевикладеного можна зробити висновок, що поки буде існувати  неоднозначність та невизначеність в законодавстві досягнути оптимізації витрат з оплати праці  підприємство не в змозі. 

Література:

•1.     Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 року  №889-IУ із змінами та доповненнями;

•2.     Лист ДПА від 18.02.2005 року № 3059/7/17-3117;

•3.     Лист ДПА від 07.11.2006 року №12619/6/17-0716;

•4.     Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" із змінами та доповненнями;

•5.     Закон України від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" із змінами та доповненнями;

•6.     Закон України "Про державний бюджет України на 2007 рік" від 19.12.2006 року  № 489-V;

•7.     Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 року № 1266 із змінами та доповненнями.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>