XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Телепей Н. І. СУТНІСТЬ РЕКЛАМНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Телепей Наталія Ігорівна

Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ

СУТНІСТЬ РЕКЛАМНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ             

Перебування України в Світовій організації торгівлі та умови членства в Європейському Союзі передбачають, перш за все, чітку направленість на впровадження існуючих світових стандартів в усі сфери економіки. Обставини рівноправної конкуренції, значні інвестиції в економіку, вільний доступ товарів і послуг на вітчизняний ринок, сприятимуть кардинальним змінам на шляху інтеграції в європейські та світові структури. Перманентне загострення конкуренції, зокрема в сфері торгівлі, обставини суттєвого збільшення потужних та досвідчених операторів ринку, в перспективі зробить проблему конкуренції в торговельному бізнесі ще актуальнішою. За таких умов, підприємства, фірми, організації  сьогодні і надалі змушені вишукувати найефективніші засоби пошуку споживача і налагодження з ним тривалих стосунків.

Проблемам вивчення рекламної дільності підприємства та питанням регулювання рекламної діяльності, зокрема нормативно-правового, історії реклами присвячено праці таких українських та зарубіжних учених і спеціалістів, як Н.П.Аржанов, Ю.В.Вольдман, І.С.Грошев, О.І.Добрянська, О.В.Єгорова-Гартман, І.В.Засєда, О.І.Зелінська, О.О.Зінченко, М.Р.Лазебник, Т.І.Краско, А.П.Ленгауер, Р.І.Мокшанцев, Ю.В.Назарова та інші.

Незважаючи на досить велику кількість наукових праць у згаданій галузі науки, слід зазначити, що проблеми управління рекламною діяльністю ще не були до цього часу предметом комплексного розгалуженого наукового аналізу. Також адекватно неопрацьовані в сучасній вітчизняній науковій літературі питання структурування цієї системи й формування її моделей. Не досить вивченими залишаються засади формування рекламної політики, розвитку інституційних систем державного управління рекламною діяльністю, питання співвідношення системи управління рекламою з іншими елементами системи зовнішнього контролю реклами. Науковий розгляд цих проблем стикається з недостатнім формуванням новітніх підходів і технологій управління рекламною діяльністю, зокрема використанням у ній принципів маркетингу.

Дослідження та вивчення багатьох джерел із маркетингової спеціалізації дозволяє трактувати поняття управління рекламною діяльністю, як процес цілеспрямованого впливу на цільову аудиторію - споживачів реклами з метою збільшення збуту за допомогою визначення й реалізації цілей, вибору напрямків і засобів реклами й визначення загального бюджету на її здійснення[1].

На практиці доведено, що управління рекламною діяльністю передбачає систематичне здійснення комплексу функцій  підсистем управління підприємством, спрямованих на розробку теоретико-методологічних засад такої діяльності та витрат на рекламу зокрема. Але, розглядаючи підходи до вивчення питань маркетингу та рекламної діяльності, зустрічаємо певні протиріччя та трактуваня поняття рекламного менеджменту з різних точок зору.

Тож, слідуючи концепції  Ф. Котлера, поняття  «рекламне управління» трактується, з одного боку, як  аналіз, планування, реалізація і контроль за виконанням програм, спрямованих на створення, підтримку і розширення вигідних відносин з цільовими покупцями для досягнення цілей організації, з іншого боку, під управлінням рекламною діяльністю розуміють  методи впливу на рівень і характер попиту, його розподіл у часі, що допомагають компанії досягати своїх цілей [2].

У науковій літературі рекламне управління визначається в термінах менеджменту та маркетингу. У менеджменті рекламне управління являє собою соціальну технологію, використання якої відображає вміння управляти рекламним бізнесом, або комплекс принципів і методів організації, планування, мотивації, контролю та інформаційного забезпечення [3].

В джерелах з маркетингу, управління рекламною діяльністю,  виступає як стратегічна орієнтація рекламодавця на створення конкурентних переваг через рекламу для забезпечення ефективної взаємодії рекламодавця зі споживачем у рамках маркетингових цілей [4]. 

Загалом, рекламна діяльність є  складним поліструктурним культурним явищем людської життєдіяльності і визначається як складний  комунікативний процес, у ході якого формується бажаний  образ потреб та інтересів, що націлений на задоволення життєдіяльності людини як споживача та творчої особистості і спричиняє змінення повсякденного світу і реальності. 

На мій погляд, управління рекламною діяльністю - це цілеспрямована позиція рекламодавця спільно з виробниками та розповсюджувачами реклами, з регулюванням ринкової стійкості підприємства за допомогою рекламних кампаній з урахуванням впливу закономірностей і тенденцій рекламного та споживчого ринків, що включає організацію і управління процесом планування, розробку і виробництво засобів реклами, доведення рекламних повідомлень до цільовий аудиторії та контролю її ефективності. Процес управління грунтується  на ринкових принципах і методології сучасного управління, дії економічних законів рекламного ринку, характеристик споживчого ринку і включає збір, переробку і передачу інформації, необхідної для вироблення управлінських рішень.

На мою думку, вивчення досвіду сусідніх держав є одним із важливих резервів поліпшення системи державного управління рекламною діяльністю в Україні. Крім того, такий аналіз має сприяти розвитку зовнішньоекономічних зв'язків вітчизняних суб'єктів господарювання з сусідніми країнами. 

Література: 

1. Батра Раджив, Майєрс Джон, Аакер. Рекламний менеджмент: Пер с  англ. - 5 - е изд.- Рекламный менеджмент: Пер с англ - 5-е изд.-М.: СП.;К.: Издамельский дом «Вильямс» - 2001 г.

2.  Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2000. - 511 с.

3. О. Бочко// Аналіз процесу управління маркетинговою діяльністю підприємства - Економіка та управління підприємством №4, 2010.

4. Маркетинг для магістрів: Навч. Посібник/ За заг. ред. д.е.н., проф. Єрмашенка, д.е.н., доц., С.А. Єрохіна: В 2х томах. - К.: Національна академія управління 2007. - 544 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>