XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Теличко М. В., Зачоса О. Д. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Теличко Марина Василівна

студентка КНТЕУ Вінницького торговельно-економічного інституту

науковий керівник: асистент Зачоса О. Д.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Актуальність теми полягає в тому, що в умовах стрімкого розвитку техніки й технології виробництва, динамічних змін, споживчих властивостей продуктів і послуг, безпрецедентного росту комунікацій і взаємозалежності в управлінні принципову важливість здобуває прагнення до організаційних змін та інновацій як до можливості перешкоджати застою і забезпечувати ефективне використання всіх наявних ресурсів. Головним джерелом усіх цих можливостей стають управління, цілеспрямована діяльність, компетентність і заповзятливість керівників. Створювати умови для цього повинна раціонально побудована організація управління [4].

Проблематика даної теми є такою, що роль управління в реалізації потенційно-економічної ефективності залучених у виробництво ресурсів доведена практичним досвідом давно, нагальною потребою стає його всестороннє вивчення, наукове обґрунтування і визначення процесу управлінської діяльності, її значущості в економічному ракурсі життя та основних принципів побудова системи управління організацією в сучасних умовах господарювання.

Нині проблеми управління та найважливіші шляхи їх розв'язання висвітлено в наукових працях М.Ф. Кропивка, Г.М. Чорного, Л.І. Федулової, П. Друкера, Г. Саймона та інші.

Сучасні системи менеджменту мають базуватися на принципах праксеології, аналізу ситуації, що дає можливість розпізнавати і враховувати загрози для діяльності підприємства, а також здатності приймати раціональні рішення щодо мінімізації ризиків, використання можливостей і вилучення з них максимуму користі [3].

Управляти змінами не можливо. Але їх можна випереджати. Безумовно, зміни пов'язані з утратами та ризиком і до того ж вимагають величезної праці. Але якщо організація, байдуже яка - комерційне підприємство, університет, лікарня чи будь-яка інша, не ставить собі на меті сміливо йти назустріч змінам і швидко мінятися разом з навколишнім світом, вона приречена на животіння. У періоди корінних структурних перетворень виживають тільки лідери змін - ті, хто чуйно вловлює тенденції змін і миттєво пристосовуються до них,використовуючи собі на благо можливості, які відкриваються [2].

Тому центральне завдання менеджменту полягає в тому, щоб перетворити на лідерів змін якнайбільше організацій. Лідер змін розглядає кожну зміну як нову сприятливу можливість. Також він цілеспрямовано шукає корисні для себе зміни і знає, як зробити їх максимально ефективними для зовнішньої і внутрішньої діяльності організації. Для цього потрібні :

•·        політика, спрямована на створення майбутнього;

•·        методика пошуку і прогнозування змін;

•·        стратегія впровадження змін як у внутрішній, так і в зовнішній діяльності організації;

•·        політика, що дозволяє врівноважити зміни та стабільність [1].

Також важливим є те що, у практиці менеджменту все більше уваги приділяється організації групової діяльності, зокрема груповому прийняттю рішень. Досвід показує: чим більша участь працівників у процесі управління,тим вищі результати їхньої діяльності, що дає змогу легше вводити різноманітні якісні зміни у виробництво. Процес управління неможливий без механізму узгодження окремих дій та інтересів між собою для знаходження оптимального режиму функціонування коллективу [3].

Отже, як висновок можна зазначити, що сучасний менеджмент стає діяльністю, пов'язаною з праксеологією і діагностикою ситуації (процесу), визначенням головних завдань, протиріч та тенденцій; постановкою управлінських цілей та засобів їх вирішення; розробкою варіантів дій відповідно до умов, що склалися, та програми дій, яка буде ефективною для конкретної управлінської ситуації. У зв'язку з цим менеджери повинні вміти зводити великі обсяги інформації до простих схем; удосконалювати професійну підготовку своїх підлеглих і формувати з них команду. Серед важливих якостей менеджерів слід виокремити: системне наукове мислення; екологічну культуру; інформаційну культуру; творчу активність; толерантність; уміння працювати в команді; високу моральність; уміння працювати на результат.

Література:

•1.     Федулова ЛІ Актуальні проблеми менеджменту в Україні /ЛІ Федулова.  К.: Фенікс, 2005.-320 с.

•2.     Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: навч. посібник / Л. Д. Забродська. - Харків: Консум, 2004. - с. 208

•3.     nbuv.gov.ua

•4.     pidruchniki.ws


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>