XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Телькова К.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕРМІНІВ В СУЧАСНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Студентка ІV  курсу, Телькова Катерина Володимирівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ТЕРМІНІВ В СУЧАСНІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

         У період стрімкого розвитку сучасної науки і техніки спостерігається гостра потреба у передачі великої кількості фахової інформації з іноземних мов. Дослідженнями загальних теоретичних питань термінології та різних галузевих терміносистем займалися багато вітчизняних науковців-лінгвістів: Бурячко А.А., Ґрещук В.В., Даниленко В.П., Кочан І.М., Панько Т.І., Симоненко Л.О., Родзевич Н.С., Хаютін А.Д., Ходолєєва П.С. та інші. Отож, актуальність обраної теми пов'язана з науково-технічним прогресом суспільства і, відповідно, з безперервним поповненням терміносистеми кожної мови, а отже, зі зростанням потреби в знаннях цього мовного прошарку.

         Науково-технічний вокабуляр - це засіб спілкування вчених і фахівців, які намагаються користуватися ним точно і постійно. Фахівці вживають писемне слово частіше, ніж усне. Тому технічні терміни мають спеціалізовані і окреслені значення. Незважаючи на те, що термінологія нараховує велику кількість одиниць, користується нею менша частина населення. Через це терміни мають більшу стабільність і стійкість перед морфологічними і семантичними змінами, ніж загальновживана лексика. Технічна лексика має інтернаціональний характер. Багато технічних слів ідентичні за формою і значенням у кількох мовах. Завдяки цьому науковий опис інколи наближається до явища міжмовної комунікації.

         На мій погляд найбільш точним і влучним визначенням поняття «термін» подані Мостовим М.І. та Карабаном В.І., а саме: термін - слово або словосполучення, яке служить для вираження поняття у відповідній професійній сфері та вживане в особливих умовах.

Усі терміни по своїй будові поділяються на:

1)      Прості, які складаються із одного слова;

2)      Складні, які складаються з двох слів і пишуться разом або через

          дефіс;

3)      Терміни-словосполучення, які складаються із декількох компонентів

         Переклад термінології здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій як: лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні. Задача перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого прийому під час процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого терміна. Головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент - постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти у рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони служать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття значення інших слів. Наприклад: der elektrische Ventilator - електричний вентилятор, die Maschine - машина.

        Одним з найпростіших прийомів перекладу терміна є прийом транскодування. Транскодування - це побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. Наприклад, der Laser - лазер, der Barometer - барометр. При перекладі цим способом не слід забувати й про "фальшивих друзів перекладача " (таких, як der Zentner  - пів центнера, die Billion - трильйон), транслітераційний спосіб перекладу яких призводить до грубих викривлень смислу.

Терміни також підлягають іншому лексичному прийому перекладу - калькуванню - передача комбінаторного складу слова, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом застосовується при перекладі складних за структурою термінів.  Наприклад: die Zwiebelkuppel - луковичний купол (луковка), der Verkaufsleiter - менеджер з продажу.

         До інших трансформаційних прийомів, що застосовуються при перекладі термінів можна віднести: конкретизацію та генералізацію. Конкретизація - процес, при якому одиниця більш широкого конкретологічного змісту передається в мові перекладу одиницею конкретного змісту. В українській мові необхідно робити заміну слова чи словосполучення, що мають більш широкий спектр значень, еквівалентом, який конкретизує значення згідно контексту або стилістичних вимог. Наприклад: kreisrunde Glasscheibe - ілюмінатор (а не кругле вікно), Holz - дерев'яні бруси (а не деревина).

         При перекладі термінів також можливим є застосування прийому генералізації. Генералізація вихідного значення має місце в тих випадках, коли міра інформаційної упорядкованості вихідної одиниці вища за міру упорядкованості одиниці, що відповідає їй за змістом в мові перекладу. Наприклад: die Dampfmaschine - паровий двигун (а не парова машина), Elektromobil - транспортний засіб (а не електромобіль).

Компресія - більш компактне викладення думок завдяки випущенню зайвих елементів та позамовного контексту. Наприклад: Pathologische Ausfallerscheinungen im Bereich des Gedächtnisses verdeutlichen uns die Relevanz dieses Funktionsgefüges auf eine prägnante Weise... - Патологічні провали в пам'яті показують значення цієї системи функціонування найкращим чином...

Загалом, метод перекладу вибирає перекладач відповідно до термінів, з якими він зустрічається при перекладі. На даному етапі досить продуктивним є описовий метод перекладу, оскільки наука і техніка в Німеччині більш розвинуті, ніж в Україні, і тому для багатьох німецьких термінів в українській мові відсутні еквіваленти. Такий прийом застосовується при перекладі новітніх авторських термінів-неологізмів, які подаються зазвичай в лапках, чи при відсутності відповідного терміну в мові перекладу. Наприклад: die Abnutzungsrate - процентні параметри матеріальних і людських витрат під час бойових дій у одиницю часу.

        Отже, переклад термінів - дуже відповідальна задача для перекладача. Не дивлячись на розширення зв'язків між народами на планеті, використання все більш ефективних засобів комунікації, перекладач повинен враховувати те, що кожна мова розвивається самостійно: в ній діють власні мовні реалії, закріплені культурно-історичні реалії, з'являються нові реалії, які ще не мають еквівалентів на момент перекладу на інші мови. Але і попри це перекладачеві доводиться перекладати матеріали, що містять і такі термінологічні особливості, з якими він не знайомий. Це означає, що незалежно від ступеня володіння перекладачем обома мовами, об'єму його фонових знань, він так чи інакше зустрінеться з неочікуваним в тексті оригіналу, що може бути лінгвістичними чи екстралінгвістичними реаліями. Враховуючи це  перекладачеві потрібно знати і вміти користуватися (окрім словників) різними енциклопедичними довідниками.       

Література:

•1.     Карабан В. І.: Переклад англійської наукової і технічної літератури: Учбовий посібник. - Вінниця. Видавництво «Нова Книга», 2001.-303 с.

     2.Коваленко А. Я. : Загальний курс науково-технічного перекладу: Учбовий посібник. 2001. - 290 с.

     3.Мостовий М. І. : Лексикологія англійської мови. Підручник для студентів ін-тів і фак. іноземної мови. - Харків: «Основа». 1993. - 255 с.

    4.Brodmann L. Terminologische Untersuchung im Bereich der Fernwärmeversorgung  -  Hamburg, 2007 - 136 S.

•5.     Hoffmann L. Kommunikationsmittel Fachsprache. - Berlin: Akademie Verlag, 1987.-308 S.

•6.     Krzysztof Nycz Fachterminologie als Mittel des Fachwissenstransfers - Hamburg, 2008. - 196 S.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>