XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Теперчук О.М., Балахонова О.В. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Теперчук О.М.
Науковий керівник – ас. Балахонова О.В.
Вінницький Торговельно-Економічний Інститут КНТЕУ

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

З переходом України до ринкової економіки, зміною форм власності, зростає потреба у вдосконаленні методологічних та організаційних аспектів контролю в народному господарстві. Державний фінансовий контроль на сьогодні є однією із найважливіших функцій державного управління, значення якої дедалі зростає. Тому розбудова цілісної системи фінансового контролю є важливим кроком у забезпеченні функціонування системи державної влади й викликає особливе зацікавлення як у теоретичному, так і в практичному плані.
Сьогодні діяльність контрольних установ здійснюється за відсутності чіткої взаємодії. По суті, державний фінансовий контроль на практиці діє не як єдина система, а існує у формі відокремлених ланок. У таких умовах трапляються неузгодженість, відсутність взаємодії, а іноді й суперечності. Це насамперед призводить до недостатньої ефективності в діяльності органів фінансового контролю, розпорошення та надмірного витрачання людських і фінансових ресурсів, правового й методологічного хаосу [2]. Чинна система контролю застаріла, суперечить принципам побудови демократичної держави і потребує невідкладного, належним чином опрацьованого, якісного реформування.
Сьогодні існує понад 10 законопроектів, підготовлених народними депутатами, які пропонують реформувати систему державного фінансового контролю. Вони зводяться до ролі регламентних документів, які містять перелік контрольних органів і нормативних актів, що регулюють організацію наявного фінансового контролю в країні. В окремих випадках запропоновані законопроекти допускають визначення статусу певних контрольних органів, які не базуються на чинному законодавстві, неправомірно відносять до органів фінансового контролю окремі органи виконавчої влади [3]. Також у чинних законах чітко не визначено місце й роль кожного суб’єкта державного контролю; немає чіткого розмежування сфер діяльності; зусилля органів державної влади, наділених окремими функціями контролю, не узгоджуються; єдина інформаційна база відсутня, що не дає змоги цілком оволодіти ситуацією та правильно зорієнтуватися. Тому сьогодні існує реальна необхідність прийняття закону “Про фінансовий контроль в Україні”, де має бути відображено статус найвищого органу державного фінансового контролю, його місце, структура, компетенція, функції, права та обов’язки органу і його працівників, визначено орган державного фінансового контролю, призначений для проведення ревізій і перевірок за дорученням Президента і Уряду для реалізації в Україні єдиної фінансової, кредитної і грошової політики, а також за дорученнями правоохоронних органів. Також необхідно зазначити, що прийнятий у 1993 році Закон “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” на сьогодні не відповідає вимогам ринкових перетворень і має ряд недоліків. Тому доцільним є: проведення органами контрольно-ревізійної служби ревізій та перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, які отримують бюджетні кошти; правовий, соціальний захист та забезпечення особистої безпеки ревізорів; відповідні важелі впливу для забезпечення відшкодування завданих збитків та застосування фінансових санкцій до порушників за нецільове використання державних коштів. Для підвищення ефективності роботи контрольно-ревізійних органів України необхідно внести уточнення до Закону України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”, а також Кримінально-го кодексу України. Для посилення функцій контрольно-ревізійного департаменту потрібно надати право йому здійснювати державний фінансовий контроль в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях незалежно від форми власності, відомчої належності, підпорядкованості та місця використання коштів. При цьому для цих органів необхідно вирішити в законодавчому порядку, що контрольно-ревізійний департамент міністерства державного фінансового контролю і його органи на місцях можуть проводити зустрічні перевірки господарських і фінансових операцій з метою з’ясування повноти і достовірності відображення їх в бухгалтерському обліку і звітності [1]. Крім зазначених напрямів реформування системи внутрішнього контролю, доцільно виділити й такі: передбачити, щоб у кожному міністерстві до внутрішньої структури контрольно-ревізійної служби обов’язково входили відділи: ревізій та перевірок; економічного аналізу; профілактики економічних правопорушень; підвищити відповідальність керівників галузевих управлінь за стан справ на підпорядкованих їм підприємствах щодо економічних правопорушень і злочинів та оцінювати їхню роботу також за збитками, спричиненими економічними порушеннями. Досить ефективною є Концепція створення єдиної системи державного фінансового контролю, яка повинна дати чітке поняття категорії державного фінансового контролю, його принципів, системи, завдань і порядку здійснення [2, 5].
Виконання запропонованих заходів дасть можливість створити цілісну й ефективну систему державного фінансового контролю, поліпшити бюджетну дисципліну, звести до мінімуму зловживання у бюджетній сфері й використанні державного майна, удосконалити управління державними фінансами і досягти стандартів демократичних країн щодо прозорості цього процесу. Здійснені заходи прискорять інтеграцію України в ЄС.
Література:
1. Бречко О.В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону // Фінанси України – 2002 – №9 – с.150.
2. Головань М.М. Державний фінансовий контроль і його реформування // Фінанси України, – 2003. – №9. – с. 8-10.
3. Калюга Є.В. Система внутрішньогосподарського контролю та удосконалення її ефективності на підприємствах // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 33. – с. 26-31.
4. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції розвитку державного внутрiшнього фiнансового контролю» // Офіційний вісник України.–2005.–17 червня.– № 22.– с. 12-16.
e-mail: uliana113@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>