XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Терещенко В.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ В ОБЛІКУ.

Рубрика: Економіка

Постановка проблеми. Підприємницькій діяльності властивий досить високий ступінь ризику виникнення витрат, що не були заплановані. Наслідком виникнення таких витрат може стати зниження рівня прибутковості нижче запланованого або навіть понесення суб'єктом господарювання значних збитків. Щоб уникнути цього, компанії можуть створювати різноманітні види забезпечень майбутніх витрат і платежів. Мета формування такого забезпечення полягає в тому, щоб зарезервувати певну суму, що може виявитися необхідною для погашення можливих зобов'язань, якщо ні суму, ні дату виконання таких зобов'язань неможливо з точністю передбачити. Однак, існують певні обмеження щодо визнання забезпечень в бухгалтерському обліку. До того ж бухгалтеру необхідно знати існуючі механізми формування забезпечень і вміти обрати найкращий.

Мета статті - дослідження та оцінка існуючих критеріїв визнання та механізмів нарахування забезпечень майбутніх витрат і платежів в бухгалтерському обліку для їх удосконалення.

Виклад основного матеріалу досліджень. Критерії визнання в обліку всіх забезпечень майбутніх витрат і платежів сформульовані в пункті 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку України (П(С)БОУ) 11 "Зобов'язання" [2]. Порівняємо їх із критеріями, наведеними в Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку (МСБО) 37 "Забезпечення, не­передбачені зо­бов'язання та непе­редбачені активи" [1] (табл. 1).

Порівнюючи формулювання критеріїв за П(С)БОУ 11 і МСБО 37 можна відмітити, що, по-перше, український стандарт не уточнює, для виконання якого (юридичного або конструктивного) зобов'язання формується забезпечення, а, по-друге, останньою умовою є розрахункова визначеність величини забезпечення за П(С)БО 11 і достовірна оцінка за МСБО, тобто вимога міжнародного стандарту є більш жорсткою відносно надійності оцінки величини створюваного резерву.

Таблиця 1. Критерії визнання забезпечень згідно з П(С)БОУ 11 і МСБО 37

П(С)БОУ 11 МСБО 37
Забезпечення створюється:

 

•1)         при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання;

 

•2)            погашення зобов'язання ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди;

•3)                 оцінка зобов'язання може бути розрахунково визначена.

Забезпечення слід визнавати тільки коли:

•1)                підприємство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання як результат минулої події;

•2)                 ймовірно, що для погашення зобов'язання буде необхідно здійснення платежу;

•3)                 сума зобов'язання може бути достовірно визначена.

Розглядаючи другий критерій визнання треба відзначити, що в обох стандартах не вказано, за якої конкретно величини ймовірності здійснення платежу необхідно визнавати забезпечення в обліку. Спроба вирішити вказану проблему була зроблена російським вченим Л.В. Сотниковою [3, с. 231]. Її шкала була взята нами за основу для розробки власної (табл. 2). Крім того, для кожного з ступенів ймовірності здійснення платежу нами були визначені дії бухгалтера в обліку. Так, якщо ризик здійснення платежу є дуже високим (95-100%), то бухгалтеру в обов'язковому порядку необхідно формувати забезпечення, якщо ризик високий (50-95%) - нарахування резерву носить рекомендаційний характер, якщо ймовірність платежу є середньою (5-50%) - керівництво підприємства і головний бухгалтер самостійно приймають рішення про те, доцільно чи ні формувати забезпечення. Якщо орієнтована величина ризику є низькою, то резерв майбутніх витрат і платежів формувати не треба, однак за балансом на рахунку 042 необхідно показувати виникнення непередбаченого зобов'язання. Якщо ймовірність платежу є дуже низькою, тобто меншою за 5%, то бухгалтеру нічого в обліку робити не потрібно.

 

Таблиця 2. Орієнтована оцінка ймовірності наслідків умовного факту господарської діяльності

Ступінь ймовірності Характеристика наслідків Кількісна оцінка Дії в обліку
Дуже ви­сока Про виникнення майбут­ньої події (подій) можна стверджувати с достат­ньою впевненістю 95 - 100% Формування забез­пе­чення майбутніх ви­трат і платежів (обов'язкове)
Висока Майбутня подія (події) швидше настане, ніж не настане 50 - 95% Формування забез­пе­чення майбутніх ви­трат і платежів (рекоменда­ційне)
Середня Ймовірність того, що май­бутня подія (події) наста­не, вище за ни­зьку, але нижче за висо­ку 5 - 50% Формування забез­пе­чення майбутніх ви­трат і платежів (за бажанням керівництва і бухгалтера)
Низька Ймовірність того, що май­бутня подія (події) наста­нуть, достатньо ни­зька 1 - 5% Визнання неперед­ба­че­ного зо­бов'язання
Дуже ни­зька Малоймовірно, що подія настане 0 - 1% Відсутність дій

Вважаємо необхідним внести всі вказані уточнення щодо критеріїв визнання забезпечень майбутніх витрат і платежів в обліку в пункт 14 П(С)БОУ 11.

Розглянемо механізм формування забезпечень в обліку. Він включає в себе такі елементи як частота здійснення відрахувань до резерву, велична нормативу відрахувань, який множиться на фактичну базу для розрахунку величини всього резерву, і період нарахування резерву.  В залежності від характеру й особливостей витрат, для погашення яких нараховується забезпечення, а також строків їх фактичного виникнення механізм формування резерву може бути різний (табл. 3).

Для витрат, які виникають у підприємства щорічно протягом всього року механізм формування забезпечень є однозначним: нарахування резерву здійс­нюється щомісячно шляхом множення нормативу на фактичну базу, обрану для розрахунку кожного конкретного різновиду забезпечення, протягом всього фінансового року. Яркими прикладами таких витрат є витрати підприємства, пов'язані із виплатою відпусток працівникам, виплатою винагороди за вислугу років.

Таблиця 3. Механізми формування забезпечень майбутніх витраті платежів в бухгалтерському обліку

№ з/п Характеристика вит­рат, для покриття яких фор­муються за­безпечення Механізм формування забезпечення: Приклад за­безпе­чення
частота відраху­вань вели­чина но­рмативу відраху­вань період нарахування
1. Витрати, для покриття яких форму­ються забез­печення, виникають що­річно протягом всього року щоміся­чно постійна протягом всього року забезпе­чення ви­плат від­пусток
2. Витрати, для покриття яких форму­ються забез­печення, носять разовий ха­рактер, не повторю­ються щорічно і період їх фактичного виникнення є запла­нованим І-й варіант забезпе­чення на­ступних вит­рат на реструкту­ри­зацію
щоміся­чно постійна чітко обмеже­ний: з початку звітного року до місяця, на­ступного за місяцем за­вершення заходів, для забезпе­чення фінансування яких формується ре­зерв
2-й варіант
щоміся­чно постійна протягом всього року
3. Витрати, для покриття яких форму­ються забез­печення, носять разовий ха­рактер, не повторю­ються щорічно, період їх фактичного виникнення заздалегідь передба­чити важко; повинні здійсни­тися певні події, після яких можна чекати виник­нення таких витрат щоміся­чно постійна не може бути визначе­ний заздалегідь забезпе­чення га­рантійних зо­бов'язань

Для формування в бухгалтерському обліку забезпечень під витрати, які щорічно не повторюються, носять разовий характер, період виникнення яких є запланованим (наприклад, під витрати, пов'язані із проведенням реструктуриза­ції підприємства), в зарубіжній обліковій практиці використовуються два механізми. Пер­ший варіант передбачає чітко обмежений моментом фактичного завершення за­ходів період нарахування резерву. Отже, величина щомісячних відрахувань буде обчислюватися, виходячи не з 12 місяців, а з кількості місяців від початку до кі­нця робіт. Другий варіант передбачає проведення розрахунку місячних відраху­вань виходячи із 12 місяців (аналогічно механізму, застосовуваному для щорі­чно виникаючих витрат), незважаючи на період здійснення заходів. Використання першого варіанту, на наш погляд, є більш доцільним, оскільки при застосуванні другого варіанту буде мати місце дефіцит зарезервованих коштів, тобто сума накопиченого на початок здійснення заходів резерву не зможе покрити фактичних витрат. Різниця буде тим більшою, чим ближчим до початку року буде здійснення запланованих заходів, під забезпечення фінансування яких формується резерв.

Якщо ж виникнення витрат, для покриття яких формується резерв, заздалегідь важко передбачити, оскільки ця обставина пов'язана із здійсненням певних подій в майбутньому, то механізм створення забезпечення в обліку характеризується нерівномірністю і відсутністю чітко визначеного періоду нарахування витрат. До резервів такої групи можна віднести резерв гарантійних зобов'язань.

Висновки. Рекомендовані уточнення формулювань критеріїв визнання забезпечень в обліку сприятимуть зближенню П(С)БОУ 11 і МСБО 37. Проведена систематизація механізмів формування забезпечення в залежності від характеру й особливостей витрат, для погашення яких воно створюються, а також строків фактичного виникнення витрат, дозволить бухгалтеру обрати оптимальний для господарюючого суб'єкта при заданих умовах середовища варіант.

Література:

1.Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО) 37 "Забезпечення, не­передбачені зо­бов'язання та непе­редбачені активи" // Грюнинг Х. ван, Коэн М. Международные стандарты финансовой отчетности. Практическое руководство. - М.: Издательство "Весь Мир", 2003. - 536 с.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.01.00 №20.

3.Сотникова Л.В. Бухгалтерский и налоговый учет резервов. - М.: Налоговый вестник, 2005.- 272 с.


Комментариев: 4 к “Терещенко В.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ І МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ В ОБЛІКУ.”

 1. Тетяна:

  Доброго дня!!В мене до Вас прохання.Я пишу магістерську роботу на тему забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства.Знаю, що Ви теж писали на таку тему наукову доробу.Чи не могли б Ви мені поради якусь літературу,а можливо, якщо у Вас є якась інформація,прислати мені на емейл.Дякую.

 2. Наталья:

  Доброго дня!!В мене до Вас прохання.Я пишу дипломну роботу на тему забезпечень майбутніх витрат і платежів та цільового фінансування підприємства.Чи не могли б Ви мені поради якусь літературу,а можливо, якщо у Вас є якась інформація,прислати мені на емейл.Буду дуже вдячна.

 3. Чекун Сергій:

  Доброго дня!Я пишу курсову роботу на тему забезпечень майбутніх витрат і платежів на підприємстві.Чи не могли б Ви мені поради якусь літературу,а можливо, якщо у Вас є якась інформація,прислати мені на емейл.Буду дуже вдячний.

 4. Марія:

  Доброго дня! Будь-ласка, поділіться інформацією по цій темі. Потрібно писати дипломну, а інформації обмаль. Буду вдячна за допомогу. адреса poison_masha@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>