XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Терновський В.О. РОЛЬ ДАВАЛЬЦІВ-ПОСЕРЕДНИКІВ У РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Асистент, Терновський Володимир Олександрович
Таврійський Державний Агротехнологічний Університет

РОЛЬ ДАВАЛЬЦІВ-ПОСЕРЕДНИКІВ У РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

В даний час у країні продовжується формування ринкових механізмів та взаємовідносин між господарюючими суб'єктами. Зміна законодавства (податкового, митного, валютного і т.д.) впливає на схеми взаємодії суб'єктів на ринку, що у свою чергу визначає ефективність економіки України.
Використання давальницьких схем зазвичай пов'язують з процесами перехідного періоду поряд з бартером, взаємозаліками і т.п., обумовленими високими ризиками неплатежів, відсутністю оборотних коштів. Але, як показує статистика, спаду у використанні давальницьких схем у міру розвитку економіки України не відбувається. Причини використання давальницьких схем досить численні і різні для різних галузей.
Автор [2] Бурков А.Г. зазначає що давальницькі схеми залишаються по сей день масштабно використовуваними на багатьох переробних підприємствах, що визначає значимість цієї теми для економіки України. Питання позитивності/негативності використання давальницьких схем для економіки України є неоднозначним і залежить від ступеня розвиненості ринку на Україні. Переробка на давальницьких умовах характерна не лише для України, ця схема використовується в усьому світі.
Також питанням залишається ефективність роботи того чи іншого контрагента та їх вплив на розвиток кожної з галузей та на економіку країни в цілому. Не однозначну роль у процесі постачання-переробки давальницької сировини відіграють давальці-посередники, які не є виробниками сировини чи її переробниками. Основним завданням у рамках цієї статті є дослідження руху коштів між виробниками сировини, посередниками та переробними підприємствами.
Питання що до аналізу давальницьких операцій досліджувалися деякими українськими вченими такими як: Бутинець Ф.Ф., Житний В.Е., а також російськими вченими: Кіпером І.Л., Васютою Ю.Д., Тимшиною Д.В., Новічковим В.Г. та іншими.
Серед багатьох підприємств значну частину у роботі з давальницькою сировиною займають м’ясопереробні. При переході переробного підприємства на давальницьку схему повністю або частково змінюється суми витрат підприємства на придбання сировини та матеріалів та надходження від реалізації готової продукції.
У складі структури витрат витрати вартість сировини займає від 70 до 85%. Слід зазначити що при придбанні сировини переробним підприємством на кінцевому етапі виробництва закладається деяка надбавка на вартість основної сировини, що також є прибутком підприємства. Одночасно з цим підприємство переробник втрачає прибутки на перевезенні сировини та готової продукції, тому що в основному цим займаються давальці.
В даний час існує багато схем роботи з давальницькою сировиною як між резидентами країни так і нерезидентами[5]. Для української економіки досить популярною схемою роботи з давальницькою сировиною є робота через посередника. Сутність цієї схеми є в тому, що посередник закуповуює сировину у сільгоспвиробників та передає її на переробку на давальницьких умовах до переробного підприємства. Слід зазначити, що зазвичай посередники мають власну збутову мережу або заздалегідь заключні контракти.
Аналізуючи рух коштів по такій схемі, слід зазначити, що значний прибуток осідає у посередника-давальця, тобто у невиробничому секторі. При цьому уповільнюється розвиток як сільгоспвиробників так і переробних підприємств.
При виключенні із цієї схеми давальця-посередника відбувається перерозподіл витрат та прибутку між сільгоспвиробником та переробним підприємством разом з цим відбуваються зміни вартості реалізації сировини та готової продукції.
Проведене нами дослідження дозволяє зазначати, що при відсутності давальця-посередника відбувається перерозподіл як його можливих витрат так і прибутків між безпосередніми виробниками сировини та готової продукції. При цьому логічно також буде зазначити, що прибутки залишаються у секторі виробництва та сприяють його подальшому розвитку.
Ми не кажемо що давальницькі операції мають негативний вплив на виробничий сектор країни, ми кажемо про те, що вони не є економічно доцільними для виробничого сектору АПК при роботі саме посередницьких структур, які виступають у ролі давальців.
Для покращення ситуації по даній схемі та перерозподілу прибутку давальців-посередників у бік сільгоспвиробників та переробників сировини ми пропонуємо проведення державної регуляторної політики у цій схемі, а саме:
1. Стимулювання створення асоціацій сільгоспвиробників м’яса за його видами, як загальнодержавних так і регіональних.
2. Посилення податкового тиску на посередників-давальців.
Створення асоціацій. Держава повинна стимулювати створення асоціацій виробників сільськогосподарської продукції. Робота подібного роду асоціацій напряму, без посередників, з переробниками сільськогосподарської продукції дозволить завдяки цьому залишити прибутки у виробничому секторі. Також, при стійкому економічному становищі це дозволить заключати форвардні контракти на постачання сировини на переробні підприємства, що надасть впевненості у майбутній діяльності як виробникам сировини так і її переробникам.
Посилення податкового тиску. Посилення податкового тиску на давальців-посередників шляхом впровадження економічно обґрунтованого податку з обсягу переробки сировини. Ми пропануємо запровадити такий податок не для всіх давальців, а лише для тих, які не є виробниками цієї сировини. Визначати таких контрагентів можливо за допомогою фінансових звітів, в яких зазначаються обсяги та суми проведення давальницьких операцій та наявність виробництва сировини на даному підприємстві. Запровадження такого податку могло б вилучити деяких посередників з ланцюжка та зменшити таким чином суму грошей, що залишаються у невиробничому секторі. Разом з цим, гроші отримані з цього податку можна спрямувати на розвиток сільського господарства, як початкової ланки виробництва продуктів споживання.
Зі сторони переробних підприємств слід приділити більшу увагу відділам закупівлі сировини. Спрямувати роботу цих підрозділів на пошук сировини та її доставку на переробне підприємство.
Одночасне вживання заходів з боку держави, сільгоспвиробників та переробних підприємств спрямованих на вилучення посередників з логістичних ланок дозволить спрямувати більшу суму грошей на розвиток як сільського господарства так і переробної промисловості.
Література:
1. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навч. посібник для студ. Спец. 7.050106 „Облік і аудит”. – Житомір: ЖІТІ, 1999. – 620 с.
2. Бурков А.Г. Толлинг в экономике России: анализ условий и тенденций переработки на давальнических началах. // Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук: 08.00.05. – М.: РГБ, 2005.
3. Житный В.Е. Совершенствование анализа операций с давальческим сырьем во внешенэкономических отношениях. // Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук: 08.06.04. – Луганск, 2005.
4. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : Закон України від 04.10.2001р. №2761 - III // http://www.rada.gov.ua.
5. Терновський В.О. Толінгова та давальницька операції в умовах ринку./ Економіка АПК №12, 2007р. – с. 121 – 127.

e-mail: vladimir_ternovs@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>