XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Терованесов А.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧЕНЬ ПРО ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ

Терованесов Арсен Михайлович

Донецький національний університет

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧЕНЬ ПРО ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ

З появою держави і встановлених нею норм і правил поведінки люди почали розмірковувати про соціальні феномени, які існують в суспільному житті, їх сутність і роль.

Сам термін "правова держава" виник в німецькй юридичній літературі в першій третині ХVIII ст. (в працях К.Т.Валькера, Р.фон Моля та ін.), а в подальшому отримав широке розповсюдження серед прибічників теорії правової держави інших країн.

Але різні теоретичні концепції, які виражали ідею, суть поняття правової держави, сформувалися значно раніше. Вже в стародавньому світі розпочалися пошуки принципів, форм конструкцій для встановлення належних взаємовідносин, взаємодії права і влади. Як наслідок, сформувалась ідея про розумність справедливість такої політичної форми суспільного життя людей, при якій право завдяки визнанню підтримці публічної влади стає владною силою.

Цілий ряд положень, значимих для послідуючих уявлень про правову державу був розроблений ще античними авторами. В їх числі положення про владу закону як поєднання сили права (Солон, Аристотель та ін.); про рівність людей по їх природному праву (деякі софісти, стоїки, римські юристи); про право як мірило справедливості, регулюючу норму політичного суспільства (Аристотель); про державу (республіку), як "справу народу"; про сфери приватного публічного права, про вільну особистість як юридичну особу, суб'єкт права (римські юристи) та ін.

В трактуванні Дж.Локка англійського філософа, педагога, - концепція правової держави втілюється в державі, де править закон, що відповідає природньому праву та признає природні права свободи особи, здійснено поділ влади. Таку державу з верховенством права він протиставляє деспотизму. В  його концепцію закладені характерні риси класично ліберальної доктрини прав свобод особистості в правовій державі. Обґрунтований Локком правовий принцип особистої свободи схожий за сучасною актуальною для нас формулою: "дозволено все, що не заборонено законом".

Нові уявлення про поділ влади отримали систематичну розробку в концепції французького вченого Ш. Монтеск'є. Розрізняючи в кожній державі три види влади - законодавчу, виконавчу, судову, - він відмічає, що для попередження зловживання владою необхідно такий порядок речей, при якому різні влади могли б взаємно стримувати одна одну. Поділ взаємного стримування влади, згідно Монтеск'є є головною умовою для забезпечення політичної свободи у відношенні до державного устрою.

Ідеї Локка і Монтеск'є помітно вплинули не тільки на наступні теоретичні уявлення про правову державу, але й на конституційне законодавство і державно-правову практику того часу. Цей вплив чітко проявився, наприклад, в Конституції США 1787 р., у французькій Декларації прав людини громадянина 1789 р., в цілому ряді інших правових документів.

 З обґрунтуванням теорії правової держави виступив І.Кант. "Держава, - відмічає він, - це об'єднання багатьох людей, підпорядкованих правовим законам". Суть держави, за Кантом, полягає у вищій степені узгодженні з правовими принципами; намагатися досягнути такої узгодженості нас зобов'язує  розум через категоричний імператив.

Характеризуючи різного роду владу, Кант підкреслював, що правосуддя повинно здійснюватись судом присяжних, вибраних народом. Визначним в його теорії, що походить з ідеї народного суверенітету, розділення законодавчої і виконавчої влади.

Кант вважає, що правові закони і правова держава - це необхідність, тобто людство має дотримуватися правових принципід задля розвитку суспільства то в Гегеля вони - дійсність, тобто практична реалізація розуму в певних формах житті людей.

В своїх працях концепцією розвитку правової держави займався видатний німецький вчений Г.Гегель

Держава, відповідно Гегелю, це також право, а саме - конкретне право, тобто найбільш розвинене змістовно багате право, вся система права, що включає в себе визнання всіх інших, більш абстрактних прав - прав особистості, ,прав суспільства. Гегель стверджує, возвеличує, боготворить саме правову державу, він ставить в залежність права індивідів (не заперечуючи їх) державі не як апарату насильства, а як більш високому праву - всій системі права. Гегель філософськи возвеличує державу як найбільш розвинуту дійсність

В цілому вся Гегелівська концепція правової держави прямо однозначно направлена проти зловживання, проти всіх неправових форм застосування сили збоку приватних осіб, політичних об'єднань, владних структур.

Визнаний Гегелем принцип суверенності держави, організації здійснення публічної політичної влади по сутті  є одночасною правовою вимогою, що є необхідною умовою концепції практики панування права у правової державі.

Таким чином, концепції створення сучасної правової держави були сформовані на базі розвитку політико-правової думки всієї історії людства. Встановлено, Основні риси демократичного правового суспільства були сформовані на основі теоретичних досліджень таких видатних мислителей, як Платон, Аристотель, Д.Локк, І.Кант та інші. Ідеї цих вчених знаходять своє відображення в Конституціях сучасних держав.

Література:

•1. История политических и правовых учений // Под ред. В.С.Нерсесянца. - М., 1995. - 736 с.

•2. Политические учения: история и современность. Домарксистская политическая мысль. - М., 1976. - 324 с.

•3. Юрженко Ю., Шипіло Ю. Конструювання моделі соціальної держави // Політичний менеджмент. - 2004. - № 5 (8) (жовтень).

e-mail: terik@telenet.dn.ua

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>