XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тиховод Я.В. ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ

магістр, 5 курс, музично-педагогічний факультет

Тиховод Ярослава Володимирівна

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

ДО ВИВЧЕННЯ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ

Актуальність проблеми формування естетичної культури студентської молоді зумовлена необхідністю всебічного розвитку естетичних знань, смаків, ідеалів, розвитку здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів мистецтва, в потребі вносити прекрасне в оточуючий людину світ. Сьогодні естетична культура займає важливе місце в вихованні внутрішньої  краси, яка є могутнім засобом розвитку чутливості душі, того яскравого світла, що осяює світ. За допомогою цього світла відкривається  істина, правда, добро.

         Проблеми формування естетичної культури здавна привертали увагу науковців. Серед дослідників, які займаються вивченням цієї проблеми є відомі педагоги та психологи, а саме: В. Белінський, М. В. Гончаренко,   К. М. Долгов, М. П. Капустін, Д. Ю. Кучерюк, В. І. Лозова, Л. Т. Левчук,  О. І. Оніщенко,      В. І. Панченко, Г. В. Троцко В. М. Шацька. Видатні мистецтвознавці та хореографи наголошують на великому значені сформованості естетичної культури майбутніх фахівців в галузі хореографічного мистецтва                      (К. Голейзовський, Р. Захаров, А. Смирнов та ін.). 

У наш час проблема формування естетичної культури людини - одна з найважливіших завдань сучасних педагогів та психологів. Вони намагаються сприяти становленню в людині базису особистої культури, створити культурне середовище, залучати до світу національної та світової культури.

Наголошуючи на ролі почуттів у становленні естетичної культури, не слід забувати, що вже з V ст. до н. е. почуттєво - споглядальний підхід до дійсності, планування космологізму (сприймання космосу як втілення гармонії, доцільності, краси) дедалі помітніше поступаються місцем загостренню інтересу до самої людини, яка здатна пізнавати і освоювати навколишній світ.  Особливе місце серед першодумців займає Сократ. Ще з давніх давен у своїх теоретичних поглядах Сократ намагався визначити поняття естетичної культури. Беручи за основу принцип доцільності, Сократ розкривав співвідношення між етичним та естетичним, прекрасним і корисним.

Естетика - наука про прекрасне, наука про становлення і розвиток чуттєвої культури людини [1, с.89]. Таке загальне визначення випливає з органічної єдності двох своєрідних частин цієї науки, якими є:

•1.     Специфіка естетичного як ціннісного ставлення людини до дійсності.

•2.     Художня діяльність людини.

Обидві частини, хоча й тісно взаємопов`язані, проте відносно самостійні. Першою частиною передбачено дослідження природи, естетичного почуття, смаку, ідеалу, специфіки і творчого потенціалу естетичного, категорій естетики - прекрасного, трагічного, комічного тощо. Предметом розвитку другої частини є художня діяльність людини, структурна й функціональна її своєрідність, природа художнього таланту, видова, жанрова та стильова самобутність мистецтва.

У свій час В. Бєлінський писав, що почуття прекрасного є умова людської гідності... «Без нього, без цього почуття, немає генія, немає таланту, немає розуму, залишається один негідний, «здоровий глузд», необхідний для домашнього вжитку, для мізерних розрахунків егоїзму» [1, с. 89].

Естетична культура передбачає сформованість у людині важливих для естетичного розвитку  аспектів, які допомагають людині відчувати прекрасне.

Засвоєння людиною основ естетичної культури сприяє: її розумовому розвитку, більш глибокому розумінню дійсності, розвитку сприймання, уяви, моральному формуванню особистості («естетика - сестра етики); трудовому, фізичному вихованню («красиве тіло - здорове тіло»), духовному збагаченню.

Нарешті, естетична культура особистості є економічним фактором життя суспільства, бо підвищення ефективності виробництва, якості продукції певним чином пов`язане з розвитком естетичних смаків, образного мислення [2].

Естетичне сприйняття є початковим моментом у формуванні естетичного ставлення до дійсності, тобто первісним пізнанням явищ. Виражається воно в загальній спостережливості, в здібності помічати прекрасне і звертати на нього увагу, що саме сприймається і як - визначається особистісними особливостями людини.

В процесі фахової підготовки майбутніх хореографів здійснюється процес формування естетичної культури засобами навчальних дисциплін, в першу чергу спеціальних та тих, що спрямовані на отримання спеціалізації - художня культура.

Курс «Художня культура» для студентів спеціальності «Хореографія» покликаний поглибити, удосконалити і систематизувати світогляд студентів щодо художнього життя, виховати естетичні смаки та ідеали, привчити правильно інтерпретувати твори мистецтва, розумітися на особливостях художніх стилів різних епох. Весь процес навчання спрямований на формування  стійкої потреби студентів - хореографів у спілкуванні з мистецтвом.

Таким чином, можна сказати, що естетична культура сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості, залученню до духовної культури людства, творчості в різних галузях життєдіяльності тощо, формує ставлення до праці, пізнання, спілкування, природи, світу речей тощо. За допомогою структури та категорії естетики, можна чітко розпізнати зміст естетичної культури.

Література:

•1.     Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання / Харк. держ. пед. Ун-т ім.. Г. С. Сковороди. - 2-е вид., випр. і доп. - Харків: «ОВС», 2002. - 400 с.

•2.     Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І., Кучерюк Д. Ю. Естетика / Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів - 2-е вид., випр. і  доп. - Київ: «Вища школа», 2006. - 398 с.

•3.      Шопенгауэр А. Основные идеи естетики / Избр. призв. - Москва, 1992.

e-mail: krasivennaya@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>