XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тимочко К.Р., к.т.н., Кулешова С.Г. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОБУДОВИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ В ПРОЕКТУВАННІ КОСТЮМА

Тимочко К.Р., к.т.н., доц. Кулешова С.Г.

Хмельницький національний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОБУДОВИ ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ В ПРОЕКТУВАННІ КОСТЮМА

  В останні роки в Україні і за кордоном намітилася стійка тенденція випуску швейних виробів, із високою складність художнього та конструктивно - технологічного рішення, що спричинене високим рівнем конкуренції ринку, швидкими змінами модних циклів і попитом споживачів на новинки швейної промисловості, що створюють основу формування трендового іміджу клієнта.

З іншого боку, швидкі темпи розвитку швейної промисловості, зміна модних тенденцій, смаків споживачів не рідко призводить до знецінення роботи окремих дизайнерів - модельєрів у зв'язку із низьким попитом на їхню продукцію, що зазвичай спричинене низьким рівнем якості виробу.

Таким чином в умовах ринкової економіки проблема якості стає найактуальнішою проблемою промислового виробництва одягу. Престиж якості засвідчується і світовим досвідом розвитку легкої промисловості.

Якість - складна комплексна характеристика продукції, яка виступає узагальненим показником рівня технічного розвитку галузі, культури виробництва, організації та дисципліни праці [1].

До всіх виробів промисловості висуваються певні вимоги. Для виробів художнього проектування естетична якість є основною вимогою.

Естетичною якістю об'єкта проектування називається сукупність конкретних естетичних властивостей, які сприймаються візуально - емоційно, що властиве певному об'єкту й обумовлює загальну міру його привабливості, ступінь досконалості та є основною метою проектування.

Оцінку естетичної якості об'єкта можна здійснювати на будь - якому етапі проектування, при розгляданні будь - якого рівня естетичних властивостей.

В проектуванні існує два основних типи оцінки естетичних показників:

         а) оцінка в процесі проектування, порівняння варіантів та вибір найкращого з них;

б) оцінка готових проектів та ансамблів [2].

У зв'язку з необхідністю скорочення витрат виробництва на виготовлення продукції у дослідженні рекомендується проводити оцінку естетичної якості виробу у процесі художнього проектування, з метою виявлення і покращення існуючих недоліків, що стане основою виготовлення продукції із вищим рівнем якості.

Пошуки методик кількісного аналізу естетичних характеристик ведуться, без перебільшення, у всіх галузях художньої і творчої діяльності людини. Існує множинність підходів і методів, запропонованих дослідниками, як за кордоном так і в нашій країні, проте, практичне застосування методів визначення естетичної якості костюма наштовхується на ряд проблем, пов'язаних із великою кількістю показників якості, що ускладнює процес об'єктивної оцінки естетичної якості костюма.

Таким чином виникає необхідність підвищення ефективності побудови естетичної оцінки якості в проектуванні костюма, скорочення затрат часу висококваліфікованих спеціалістів на здійснення такого роду експертиз, що і зубомовило актуальність дослідження.

При оцінці естетичної якості костюма виділяють численні естетичні властивості, проте велика чисельність критеріїв понижує об'єктивність такого оцінювання, тому у роботі систематизовано естетичні властивості з розподілом на дві групи, ті, які в більшості направлені на оцінку композиційної довершеності костюма та ті, які направлені на перевірку відповідності костюма естетичному ідеалу

Прийти до висновку, чи відповідає виріб естетичному ідеалу неважко, тому що кожна історична епоха хоча і нерідко повторює форму, силуетність, кольорові поєднання чи інші композиційні елементи попередніх епох, проте наділена характерним тільки для неї трактуванням цих елементів. Оцінка композиційної довершеності більш складна, що здебільшого пов'язано із:

1) численною кількістю композиційних компонентів, які є критеріями оцінювання;

2) складністю виділення із цілісної системи костюма тих чи інших складових елементів.

Для уникнення труднощів такого характеру у роботі виділено основні складові композиційно - естетичної якості:

цілісність;

виразність;

гармонійність,

припускаючи, що вони відповідають класичним складовим краси. Таким чином отримано просту класифікацію. Недостатня збалансованість згаданих компонентів естетичної якості понижує конкурентоспроможність ансамблю одягу. Тому, важливо виявляти ці недоліки на рівні початкових етапів ескізного проектування.

Відомо, що експертне оцінювання на сьогодні є провідним методом проведення дослідження, проте кваліфікація людей, які можуть виступати у ролі експертів слабо описана, що стає причиною багатьох протиріч. Тому у роботі виділено певні категорії людей, які можуть бути експертами:

1) фахівці:

1.1) художні ради підприємств, будинків моди;

1.2) спеціалісти в галузі швейної промисловості;

2) споживачі:

2.1) активні;

2.2) пасивні;

2.3) консервативні.

Колекції одягу, костюми та інші мистецькі твори, які визнані як ті, що наділені високою естетичною якістю, подобаються як фахівцям, так і споживачам, що доводить об'єктивність критеріїв оцінювання естетичної довершеності. Проте, оцінка рівня естетичної якості споживачами немає чітко визначених критеріїв, тому в загальному слабо формалізована, що ускладнює процес наукових досліджень.

Для більшої об'єктивності та формалізації цих оцінок  у роботі використано метод аналізу ієрархій, з його удосконаленням для проведення об'єктивної експертної оцінки загальної естетичної якості костюма, що дало можливість повести об'єктивну оцінку загальної естетичної якості костюма. Також розроблено етапну послідовність проведення дослідження:

•1)     Визначення рівня естетичної якості костюма

•2)     Рівень естетичної якості костюма визначається у загальному вигляді, без ієрархічної структури, що спричинене специфікою візуально - емоційного сприйняття костюма кожним експертом.

•3)     Послідовна оцінка загальної естетичної якості костюма, з допомогою методу парних порівнянь.

•4)     Обробка отриманих результатів у відповідності до розробленої математичної моделі.

Таким чином проведене експертне оцінювання за розробленим методом дає можливість:

1) провести об'єктивне оцінювання за допомогою методу визначення ступеня узгодженості оцінок кожного експерта щодо рівня загальної естетичної якості костюма;

2) класифікувати костюми у відповідності до рівня їх естетичної якості;

3) визначити моделі одягу із низьким рівнем естетичної якості з метою її покращення на проектному рівні, що дасть змогу підвищити рівень очікуваного прибутку підприємства розробника;

3) провести маркетингове дослідження вподобань сучасних активних споживачів для подальшого врахування у розробках нових моделей одягу.

Література:

•1)     Шершнева Л.П. Качество одежды. - М.:Легпромбытиздат, 1985. - 192 с.

•2)    Игнатов В.П. О методологии оценки качества проектных решений в условиях АСПВ // Автоматизация проектирования как комплексная  проблема совершенствования проектного дела в стране. - 1973. - Вып 4. -  С. 127 - 132.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>