XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тимрієнко І.Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Тимрієнко Ірина Юріївна

Вінницький фінансово-економічний університет

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ  ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

На базі одержаної інформації про витрати на якість  продукції здійснюється їх аналіз, що є невід'ємною частиною фінансової стратегії підприємства у галузі якості.  Для підприємств, які  прагнуть отримати конкурентні переваги, методи управління, засновані на аналізі витрат на якість, матимуть величезне значення. Технологія застосування цих методів, звичайно, змінюється. Підхід до аналізу витрат на якість не стоїть відособлено серед інших ідей в області аналітичної роботи. В даний час він все більше асоціюється з різними способами вдосконалення діяльності і реалізації стратегічних цілей організацій. Все частіше до аналізу витрат на якість звертаються як до засобу підтримки і  провадження в організації стандартів ИСО серії 9000:2000.

 Аналіз затрат на якість являє собою самостійний тематичний аналіз і спирається на систему узагальнюючих економічних показників, які характеризують кінцеві результати діяльності підприємств по покращенню якості випускаємої продукції.

Аналіз  витрат на якість повинен представляти засіб виявлення неефективних або нерезультативних дій в організації, ініціювати заходи по поліпшенню і бути основою для розробки фінансових підходів до інновацій.   Таким чином, аналіз витрат на  якість - це діяльність по вивченню витрат на якість, яка призначена обґрунтувати з наукових позицій рішення і дії підприємства в галузі якості і сприяти вибору найкращих варіантів цих дій [1, с.72].

 

На думку Попової Т.Д.,  з якою ми згодні, в даний час аналіз якості продукції  і витрат, що виділяються на ефективне управління якістю, вважається ланкою аналізу господарської діяльності підприємства, щонайменше пропрацьованою в методичному плані [2].

Як показав аналіз, показники якості не знайшли широкого застосування і не інтегровані в первинну  бухгалтерську звітність. При цьому облікова політика на вітчизняних підприємствах переробної промисловості не орієнтована на вивчення динаміки  цих показників .

           На наш погляд, перед проведенням аналізу витрат на якість необхідно визначитися з цілями такого аудиту, серед яких можна виділити наступні:

- виявлення і оцінка розмірів необхідних інвестицій в забезпечення (гарантування) і поліпшення якості;

- забезпечення необхідної якості продукції, що випускається, при мінімізації загальних витрат на її виробництво і споживання;

-  виявлення взаємозв'язків витрат на якість і результатів господарської діяльності підприємства;

•-  визначення критичних галузей виробничої діяльності, що вимагають вживання заходів по вдосконаленню управління витратами на якість.

Аналіз  витрат на якість дозволяє:

•-    оцінити величину витрат на досягнення певного рівня якості, з'ясувати, наскільки досягнутий рівень якості відповідає запланованому;

•-    виявити можливості і шляхи досягнення необхідних якісних параметрів виробу і оцінити величину витрат на їх здійснення;

•-    визначити величину резервів росту ефективності виробництва в результаті підвищення якості продукції при стабілізації або деякому зниженні витрат на її виготовлення;

•-    підготувати матеріали для функціонування системи управління якістю і планування заходів по подальшому покращенню якості випускаємої продукції.

В залежності від конкретної стадії життєвого циклу продукції  завдання економічного аналізу суттєво змінюються.

У ході аналізу витрат на якість продукції в залежності від конкретних завдань можуть застосовуватися майже всі його види. Аналіз витрат на якість може бути представлений як попередній (при розробці планів освоєння нової продукції, підвищення якості випускаємої продукції), оперативний (для прийняття рішень, які забезпечують  виконання заходів по підвищенню якості, зниженню браку тощо ), наступний (за результатами діяльності за період, що вивчається), перспективний (для визначення очікуваних результатів випуску високоякісної продукції у наступному періоді і впливу їх на показники діяльності підприємства).

 Для розробки і впровадження на підприємстві системи  аналізу витрат на якість перш за все необхідно вирішити наступні задачі:

-    розробити і затвердити класифікацію витрат на якість продукції;

- ідентифікувати види ключових робіт і структурні підрозділи підприємства, що здійснюють ці роботи;

-    визначити структуру витрат  на якість і методи їх розрахунку;

-    розробити форми і порядок збору первинної облікової документації;

•-      закріпити процедури  аналізу витрат на якість в стандартах підприємства.

Аналіз витрат на  якість нової продукції має  наступні особливості: 

•·                   оцінка проектної величини собівартості нового виробу і визначення шляхів її зниження без погіршення якісних параметрів;

•·                   аналіз витрат на здійснення власно процесу підготовки виробництва продукції підвищеної якості.

Перший аспект аналізу спрямований на пошук найкращого варіанту виконання виробом свого споживчого призначення з найменшими затратами на виробництво. Першою його стадією є виявлення переваг нового виробу перед аналогічними. Після цього переходять до другого аспекту аналізу, метою якого є оцінка економічних заходів по підготовці виробництва продукції з покращеними характеристиками і визначення шляхів скорочення витрат на здійснення цих заходів.

Впровадження в систему економічного аналізу самостійного розділу - аналізу витрат на якість продукції - здійснює вплив на аналітичні функції, що виконуються персоналом управління, і характер взаємовідносин між різними структурними підрозділами. Організаційне забезпечення аналізу витрат на якість повинне базуватися на узгодженій роботі  технічних і економічних служб. В технічних відділах доцільно виділяти групи осіб, зайнятих економічним обґрунтуванням технічних рішень. Контроль за виконанням цих завдань покладається на економічні відділи. Крім того, для цих же відділів визначається приблизне коло робіт, необхідних для економічного обґрунтування заходів по підвищенню якості продукції на всіх етапах життєвого циклу.

Таким чином, ретельна розробка моделі аналізу витрат на якість продукції  і є першорядним завданням. Щоб цього досягти, модель повинна залишатися стабільною, що дозволить проводити порівняння з попередніми періодами і спостерігати за тенденціями у витратах.

Література:

 1. Канивец А.Н. Экономический анализ системы менеджмента качества промышленного предприятия/ А.Н. Канивец, Б.И. Герасимов, Л.В. Пархоменко.- Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2005.- 144с.

 2. Попова Т.Д. Концепция управленческого учета в системе обеспечения качества    продукции и услуг: Автореф. дис. доктора екон. наук -Ростов-на -Дону, 2002.-35с.

 

e-mail: 0565@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>