XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Тищенко Т.Я. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ СТАТИСТИКИ

аспірантка Тищенко Т.Я.

Національна академія статистики, обліку та аудиту

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ СТАТИСТИКИ

  В сучасних умовах розвитку науки та техніки, суцільної інформатизації суспільства, бухгалтерський облік цілком можна вважати обліком комп'ютерним. Важко уявити  висококваліфікованого облікового працівника без знання комп'ютерної програми для ведення обліку. Такі вимоги до бухгалтера є достатньо виправданими.

Особливої актуальності питання автоматизації бухгалтерського обліку набуває, коли мова йде про організації бюджетної сфери діяльності. Переважна більшість з них використовує програмний продукт «Парус». Не є виключенням і бюджетні установи органи статистики.

Актуальність теми автоматизації та комп'ютеризації бухгалтерського обліку бюджетних установ органів статистики на сьогодні зумовлена затвердженням Стратегії розвитку державної статистики [1] та Стратегією модернізації бухгалтерського обліку у державному секторі  [2]. Окрім того, недостатня кількість літератури про наявні програмні продукти для бюджетних установ та постійно зростаюча потреба в такого роду інформації підтверджують необхідність подальших досліджень даної тематики. Питанням комп'ютеризації бюджетного обліку присвячені праці Бутинця Ф.Ф., Івахненкова С.В., Лучко М.Р., Прокопчука Ж.А., Сисюка С.В., Хорунжака Н.М., Терещенка Л.О. та інших вчених-науковців.

Наявна навчальна література, яка розкриває сутність інформаційних систем для обліку, їх значення [3;4;5;6] не завжди відповідає потребам користувачів. Зокрема, різні автори по різному тлумачать поняття автоматизованої форми обліку, по різному визначаючи роль комп'ютерної техніки в ній. З цього приводу слушно зауважив Сук Л.К. [7], який вважає, що при використанні комп'ютерів у процесі ведення обліку поняття форми бухгалтерського обліку переходить у поняття комп'ютерної системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує автоматизацію обробки і систематизацію інформації для потреб управління. Лемішовський В.І. [8] взагалі вважає, що окремо виділяти автоматизовану форму обліку недоцільно, оскільки це лише спосіб ведення бухгалтерського обліку, який ґрунтується на використанні принципів меморіально-ордерної або журнальної форми. Однак, погоджуємося з думкою Івахненкова С.В. [4] в тому, що основною особливістю та відмінністю комп'ютерної форми обліку є те, що вона не може існувати без конкретної комп'ютерної програми для бухгалтерського обліку.  

Саме програмі має бути приділено багато уваги, вивченню її особливостей, основних характеристик та специфіки застосування в окремій галузі бюджетного обліку. Однією з найпопулярніших бюджетних комп'ютерних програм є «Парус», яка використовується органами державної статистики. Програмний комплекс функціонує в системі Windows, яка характеризується багатовіконним принципом роботи, графічним інтерфейсом, навігацією по даним, можливістю загального зв'язку та обміну між даними. Ще однією значною перевагою є наявність могутнього інструментарію для складання звітів будь-якої форми і змісту завдяки інтеграції системи з додатками MS Office (MS Word і MS Excel) і Seagate Crystal Reports.

Наявні переваги програмного комплексу «Парус», який використовується для обліку у бюджетних установах органах статистики, характеризують його лише позитивно. Зокрема, при розробці даної програми були враховані основні законодавчі акти, які регулюють ведення бухгалтерського бюджетного обліку. Всі рішення програми є комплексними і дозволяють автоматизувати всі ділянки обліку в рамках єдиного інформаційного простору, загальної системи класифікацій і довідкової інформації, яка не потребує додаткової синхронізації. Окрім того, однією з особливостей програми є її модульна побудова. Кожен з модулів може працювати окремо, але лише при використанні в якості єдиного програмного комплексу із загальною базою даних всі модулі розкривають свої функції у повній мірі.

Незважаючи на значні переваги даного програмного продукту, варто відмітити і деякі недоліки, зокрема, автоматизації обліку доходів. Слушно зауважено Хорунжаком Н.М. та Сисюк С.В. [9] про необхідність удосконалення автоматизованих систем бухгалтерського обліку для бюджетних установ в частині формування калькуляції по визначенню собівартості платних послуг.

Література:

•1.     Стратегія розвитку державної статистики до 2012 року [Електронний ресурс] // Режим доступу :  http://zakon.nau.ua/.

•2.     Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] // Режим доступу :  http://zakon.nau.ua/.

•3.     Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту/ Завгородній В.П.- К.: А.С.К., 1998. - 768с.

•4.     Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч.посіб. - 3-є вид., випр.. і доп. / Івахненков С.В - К.: Знання, 2006. - 350с.

•5.     Скопень М.М. Інформаційні системи і технології бухгалтерського обліку в туризмі: Навч.посіб./ Скопень М.М - К.: Вища шк.., 2003. -275с.

•6.     Шквір В.Д.. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.посіб./ Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С.- Львів: Видавництво Національного Університету «Львівська політехніка», 2003. - 268с.

•7.     Сук Л.К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб / Сук Л.К., Сук П.Л. - К.: Знання, 2005. - 471с.

•8.     Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та податкування. Навч.посібник/ За ред.. В.І.Лемішовського.-Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2007. - 1104с.

•9.     Хорунжак Н.М. Проблеми та перспективи комп'ютеризації обліку в бюджетних установах / Хорунжак Н.М., Сисюк С.В. /Економіка і регіони №1. - 2009р.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>