XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ткаченко Ю.О. РЕГІОНАЛЬНА СФЕРА ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Ткаченко Ю.О., здобувач

Черкаський державний технологічний університет

РЕГІОНАЛЬНА СФЕРА ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ І ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ

В умовах переходу до ринкової системи господарювання поставала все більша необхідність в розвитку сфери послуг. Вона є об'єктивним відображенням рівня її соціально-економічного розвитку та рівня життя. Тому не варто нівелювати ринком послуг, що виявляється у відсутності об'єктивних можливостей щодо нарощування його обсягів і потенціалу. Крім того, мають місце значні проблеми у забезпеченні належної якості послуг з метою задоволення потреб населення на даному ринку.

 На основі глибокого вивчення і систематизації теоретичної сутності поняття сфери послуг представленому у працях провідних науковців, її можна визначити, як сукупність різноманітних трудових діяльностей, результатом яких є послуги як матеріального, так і нематеріального характеру. На сьогоднішній день теж існує велика кількість обґрунтованих визначень послуги. Так, наприклад, ще К. Маркс визначав її як: "корисну дію тої чи іншої споживчої вартості, вона виступає з одного боку як дія, а з іншого боку як результат трудової діяльності у вигляді корисного ефекту праці, який може втілюватись як в товарах, так і в нематеріальній формі" [1, С. 203-204]. Ф.Котлер вважає послугою "будь-який захід або вигоду, що одна сторона може запропонувати іншій і які в основному невловимі і не призводять до оволодіння будь-чим. Виробництво послуг може бути або пов'язане або не пов'язане з товаром в його матеріальному вигляді" [2, С. 579]. На нашу думку, коректним стане визначення послуги і в більш простому варіанті, такому, як певна діяльність, що відбувається, для задоволення потреб різного типу споживачів.

Для того, щоб отримати чітку картину розподілу обсягу реалізованих послуг підприємствами різним споживачам за регіонами України нами здійснено їх порівняння у вартісному вигляді за даними 2007 року. За його результатами виявлено, що обсяг реалізованих послуг в цілому по Україні за вказаний період склав 144009, 067 млн грн [3]. Відповідно в середньому на душу населення припадає 3105,47 тис гривень на рік.

Найбільший обсяг реалізованих послуг на душу населення зафіксовано у м. Києві (18661,15тис. грн, що складає 27% загальноукраїнського рівня). Тут грає роль факт високого соціально-економічного рівня розвитку міста в цілому. Однак, враховуючи особливості Києва, як перенасиченого мегаполісу працівниками з інших регіонів, слід зазначити, що обсяг на душу населення суттєво нижчий (за деякими неофіційними джерелами реальна кількість населення в місті у більш ніж 2 рази вища офіційної).

Крім Києва, значний обсяг послуг на душу населення припадає на Одеську область, де він становить 5525,6 тис. грн. (8,13% до загального показника по Україні). Цьому сприяє те, що Одеса є курортним, з високим туристичним потенціалом містом. Вдале транспортне сполучення (морський та залізничний транспорт) також зумовлюють високий обсяг надання послуг. Аналогічна ситуація має місце у Автономній Республіці Крим. Обсяг реалізованих послуг на душу населення становить тут 3443,33 тис. грн (5,06% до загального показника по Україні). У Львівському регіоні обсяг реалізованих послуг на душу населення складає 2865,42 тис. грн (4,21% до загального показника по Україні). Такий порівняно високий результат серед областей України спричинений в значній мірі через те, що Львів, як обласний центр, являється "культурною столицею" України. Значний туристичний потенціал міста пояснює високий обсяг наданих послуг.

Безумовно, високий рівень обсягу послуг на душу населення у промислово-розвинутих регіонах: Донецькому (2583,41 тис. грн, що скаладає 3,8% загальноукраїнського рівня), Дніпропетровському (2382,56 тис. грн, що складає 3,5% загальноукраїнського рівня). Це пов'язано з розвитком виробничої і соціальної інфраструктури.

Регіоном, в якому у 2007р. було надано найменшу кількість послуг підприємствами різним споживачам на душу населення є Хмельницька область (864,14 тис. грн на душу населення, що складає 1,17% загальноукраїнського рівня). Складна ситуація і у Тернопільському регіоні (875,24 тис. грн на душу населення, що складає 1,28% загальноукраїнського рівня), Житомирському регіоні (900,17 тис. грн на душу населення, що складає 1,32% загальноукраїнського рівня), Івано-Франківському регіоні (1074,48 тис. грн на душу населення, що складає 1,58% загальноукраїнського рівня), Чернівецькому регіоні (1082,28 тис. грн на душу населення, що складає 1,59% загальноукраїнського рівня), Вінницькому регіоні (1157,73 тис. грн на душу населення, що складає 1,704% загальноукраїнського рівня) тощо.

Однозначно не можна визначити фактори, що спричинили  найменшу кількість послуг в Західних регіонах, однак, демографічна ситуація, міграція населення за кордон вплинули на погіршення ситуації. Загалом, сфера послуг Західних регіонів є перспективною з позиції розвитку рекреаційної сфери.

Відношення обсягу надання послуг у м. Києві, де має місце найвищий рівень обсягу реалізованих послуг, перевищує обсяг надання послуг у Хмельницькому регіоні, де він є найнижчим, у 21,6 разів. Це є досить негативним явищем і свідчить про суттєві диспропорції у розвитку сфери послуг регіонів. Така диференціація регіонів України за цим показником негативно позначається на загальному розвитку економіки в цілому і, відповідно, впливає на життєвий рівень населення, неоднорідність можливостей до існування.

Література:

1.К. Маркс, Ф.Енгельс. Сочинения. Т.23, М.: Москва, 1960. - 907с.

2.Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. : Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс»,2007. - 656с.

3. http://www.ukrstat.gov.ua/

e-mail: irynamyndra@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>