XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ткачик Ф.П. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

Ткачик Федір Петрович

Національний університет державної податкової служби України

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

Проблеми покращення інвестиційного клімату і підвищення інвестиційної активності регіонів завжди знаходяться в центрі уваги суспільства, оскільки інвестиції відіграють провідну роль в процесі реалізації економічних пріоритетів держави. Практика оптимального та раціонального використання інвестиційних ресурсів впливає на виробничий потенціал регіону, його ефективність, галузеву та інноваційну структуру суспільного виробництва. Таким чином, встановлення суспільного виробництва як великої системи органічної цілісності продукує потребу в застосуванні державного регулювання фінансово-економічних процесів. В сучасних умовах одним з основ­них питань, що потребує державного регулювання є ефек­тивність інвестиційних процесів, оскільки ін­вестиційний процес є складною категорією, яка характеризує соціально-економічний стан регіону та стано­вить основу ринкової економіки.

Концептуальні основи державного регулювання інвестиційних процесів у країнах з ринковою економікою змінювалися та розвивалися під впливом розвитку економічної теорії, яка базувалася на певних моделях механізму регулювання економіки. Зокрема, на підставі ринкових законів Ж. Б. Сея, згідно з якими врівноважування економіки відбувається через ціноутворення, формулюється доктрина державного регулювання економіки, а саме: завданням доброго уряду є стимулювання виробництва, а поганого - попиту, бо проблема попиту вирішується разом із отриманням засобів для придбання продукту, а ці засоби дає виробництво. Т. Мальтус у своїх дослідженнях пропонував контролювати рух товарів між країнами, забезпечуючи розвиток власної економіки, але не стримувати імміграції інвестиційних товарів і капіталів. Держава повинна обережно ставитися до іноземних інвестицій, особливо до відпливу таких, що загрожують балансу попиту на капітал. У працях Дж. Гобсона розкрита функція держави на інвестиційному ринку - суспільство не може регулювати споживання, але воно може впливати на доходи, зрівнюючи їх для запобігання нераціональному, марнотратному споживанню заможних верств населення. Перерозподіляти доходи держава може фіскальними та регламентуючими методами [1].  Отже, в центр економічного розвитку регіону треба покласти інвестиційні процеси, які саморегулюванню не піддаються, а потребують координуючого втручання з боку держави.

Значної уваги проблемі державного регулювання інвести­ційних процесів і формування інвестиційного середовища за умов кризового розвитку приділив Дж. М. Кейнс, який, трактуючи інвестиції як процес перетворення накопиченого капіталу в затрати з метою отримання доходу чи іншого корисного ефекту, вперше вказав на необхідність стимулювання інвестиційного процесу шляхом втручання держави в економіку через стимулювання ефективного по­питу. У розпоря­дженні держави є важелі як прямої дії у вигляді централізо­ваних капітальних вкладень в об'єкти загальнодержавного значення, розвиток державного сектора економіки, так і не­прямі засоби регулювання інвестиційного середовища через бюджетну та грошово-кредитну політику [2].

На сучасному етапі державне регулювання інвестиційним процесом здійсню­ється з метою реалізації економічної, науково-технічної і со­ціальної політики держави. Державне регулювання інвестиційним процесом в регіоні за своєю структурую становить складну соціально-економічну систему, складовими якої виступають відносини об'єкта і суб'єкта регулювання, які базуються на ухваленні та виконанні певних рішень. Законодавчі та нормативні акти, що розробляються і приймаються, повинні розглядатися як інструменти прийняття рі­шень та стабілізатори створення в регіоні сприятливого ін­вестиційного клімату [3].

Варто відзначити, що існує два загальноприйнятих методи державного регулю­вання інвестиційних процесів: пряме і непряме втручання. Формами прояву прямого впливу є дії дер­жави щодо визначення стратегічних пріоритетів інвестицій­ної політики та їх виконання за допомогою регулятивних дій, прямо пов'язаних з інвестиційною діяльністю. Непрямий вплив є комплексним доповненням прямого і передбачає ре­гулювання окремих аспектів інвестиційної діяльності: податкове, бюджетне, кредитне регулювання, політика у галузі приватизації, регу­лювання фондового ринку тощо.

Практичні основи ефективного використання вказаних методів державної координації інвестиційних процесів в регіоні в посткризових умовах розвитку економіки знаходяться під впливом певних негативних чинників, а саме:

•-       невідповідність структури системи регулювання інве­стиціями реальній економіко-виробничій структурі і функ­ціям, що з неї витікають на регіональному рівні;

•-       невизначеність у сфері відповідальності органів держав­ного регулювання інвестицій у розподілі прав і обов'язків;

•-       відсутність механізму саморегулювання та досконалої системи стимулювання;

•-       необґрунтовані діапазони регулювання: тут виникає питання про раціональну норму керованості та діапазон контролю;

•-       велике число ієрархічних рівнів регулювання;

•-       відсутність гнучкості організаційної структури, вдосконалення регулювання часто вимагає створення нових структурних пі­дрозділів органів державного управління [4].

На приклад, серед негативних процесів у інвестиційній сфері Київської області слід зазначити збереження значних структурних диспропорцій у регіональному розподілі капітальних вкладень. Суттєві дисбаланси в обсягах залучених інвестиційних ресурсів спостерігаються між районами і містами області та її периферійними регіонами. Поряд з цим слід відмітити наявність таких районів та міст обласного значення, де низькі обсяги інвестицій не відповідають достатньо високому рівню інвестиційної привабливості.

В управлінському аспекті столичного регіону проблемним є питання системного підходу до звітності про підсумки інвестиційної діяльності на рівні районів та міст. Відзначимо, що відсутність єдиної форми звіту ускладнює процес узгодження інформації, яка надходить з райдержадміністрацій та міськвиконкомів та процес розробки чітких та ефективних програм залучення інвестицій. Це свідчить про необхідність підвищення кваліфікації працівників адміністрацій усіх рівнів.

При обґрунтуванні необхідних заходів регіональної інвестиційної політики на рік слід використовувати прогнозні дані обсягів інвестиційної діяльності. Фактичний аналіз прогнозних даних дає можливість скоригувати тактичні заходи та (або) віднайти нові інструменти державного впливу на економічне середовище області для підвищення її інвестиційної привабливості та усунення існуючих проблем та перепон на  шляху інвестиційно-інноваційного розвитку.

Згідно економічних прогнозних показників Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації в 2012 році очікується реальне зростання інвестицій в основний капітал. Величина інвестицій в основний капітал у житлове будівництво матиме тенденцію росту у 2012 році до 2657,5 млн. грн., або на 26,7%, в порівнянні з 2010 роком.  При цьому їх частка протягом 2011-2012 року буде зростати до 18,7%  та 22,6% відповідно. Таким чином, спостерігатиметься збереження структури інвестицій в основний капітал за рахунок житлового будівництва. Також відзначимо, що у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу у 2012 році в Київській області прогнозується зростання обсягів прямих іноземних інвестицій в 2011 році до 1700 млн. дол., а в 2012 році - до 2650 млн. дол. [5].

Проте, досить важливим фактором підвищення надходжень стратегічних капіталовкладень та сприяння інвестиційного розвитку регіону виступає механізм ефективної реалізації державного регулювання фінансово-економічних реформ. Досить важливо при цьому враховувати практичний досвід розвинених країн світу, а також теоретико-методологічні напрацювання та рекомендації науковців і фахівців в напрямку підвищення результативності адміністративних функцій в процесі регулювання інвестиційної діяльності.

В даний час економіка України перебуває в стадії посткризового реформування, яка, відповідно до об'єктивних економічних законів, супроводжується підвищенням ділової активності, що має бути враховано і максимально використано керівництвом певного регіону. Одним з найбільш реальних шляхів фінансової підтримки економіки регіону є активізація роботи спрямованої на залучення інвестиційних коштів. Поряд з цим, при виборі механізмів, що будуть забезпечувати ефективне державне регулювання протікання інвестиційних процесів, варто чітко уявляти інте­реси кожного суб'єкта інвестиційного процесу - представ­ника галузі, бізнесу, населення, місцевого самоврядування тощо, схеми їх взаємовідносин. Саме тому, найважливішим завданням державного регулювання на сучасному етапі є підвищення привабливості інвестиційних про­цесів, забезпечення стабільного розвитку галузей націо­нального господарства та формування сприятливого інвестиційного клімату в регіонах України.

Література:

•1.   Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник / Т.В. Майорова  - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 472 с.

•2.   J. М. Keynes. General Theory of Employment, Interest and Money [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/

•3.   Хеннигер Э., Крюгер Т. М. Руководство по изучению учебника «Основы инвестирования» Л. Дж. Гитмана, М. Д. Джонка. Пер. с англ. - М.: Дело, 1999. - 192 с.

•4.   Верхоглядова Н.І., Левчинський Д.Л. Сутність та значення державного регулювання економічних та інвестиційних процесів / Н.І. Верхоглядова, Д.Л. Левчинський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №4 (119). - С. 26-36.

•5.   Аналітичні матеріали Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kyiv-obl.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>