XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Томаченко О.В. СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ШКІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

Томаченко  Олександр  Володимирович,                                                                      

аспірант кафедри   нової та  новітньої історії України  

Волинського національного  університету імені Лесі Українки

СУТНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ  ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО  ШКІЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

 Із 90-х рр. ХХ ст. в освіті України розпочалися  еволюційні процеси, спрямовані на її приведення у відповідність до освітньої системи світового рівня, обов'язковими ознаками якої є доступність і якість. За останні роки упродовж  цього еволюційного  періоду українська система освіти зазнала суттєвих змін у всіх її системотвірних елементах [2, с.3]. Разом з тим відбулися  значні трасформаціїні зміни і в шкільній історичній освіті. У процесі реформування освіти у 1990-х рр.  було розроблено нові програми з історії, переглянуто концепції підручників та посібників [4, с.8].

У тезах поставлена мета охарактеризувати  політику незалежної України в галузі освіти загалом і  шкільної історичної освіти зокрема, відстежити етапи творення нормативно-правових засад, що  мають  вагому практичну і наукову значущість.

Освітянська галузь  в Україні, незважаючи на певні негаразди,  пов'язані в першу чергу із залишковим принципом фінансування, протягом усіх років незалежності не була обділена увагою держави [1, с.3].  Мається на  увазі видавались законодавчі та  нормативно-правові акти які регулювали правові, соціально-економічні, організаційні, фінансові, освітні та виховні засади розвитку та функціонування усіх ланок системи освіти в Україні: дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти.

Відповідно до чинного законодавства, державне  управління освітою в Україні реалізують Президент України, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство освіти і науки України; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади; Вища атестаційна комісія України; Державна акредитаційна комісія України; уряд Автономної Республіки Крим (АРК), місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

Законодавство в галузі освіти формувалося у декілька етапів. Перший етап - прийняття 25 травня 1991 року Закону України "Про освіту", та Державної національної програми "Освіта" (України ХХІ століття) від 3 листопада1993 року, яка стала першим стратегічним документом розвитку національної системи освіти. Другий етап -  прийняття нової редакції Закону України "Про освіту" від 23 березня 1996 року, прийняття Основного Закону держави - Конституції України від 28 червня 1996 року. Третій етап - ухвалення законів прямої дії, які спрямовані на регулювання відносин у підсистемах освітньої галузі, а саме законів України  "Про професійно-технічну освіту" від 10 грудня 1998 року, "Про загальну середню освіту" від 13 травня 1999 року, "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року, "Про дошкільну освіту" від 11 липня 2001 року, "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року. Четвертому етапу розвитку законодавства  є характерним  втілення в життя окремих положень законів прямої дії через розробку постанов, наказів, інструкцій та положень органів виконавчої влади. П`ятий етап - прийняття на загальнодержавному рівні стратегічного документа - Національної доктрини розвитку освіти України від 9 жовтня 2001 року, яка визначила довготривалі пріоритети державної політики у сфері освіти.

Основним документом в якому чітко прослідковується відношення держави до історії, як навчальної дисципліни в школі,  є програми, затверджені Міністерство освіти і науки України.  Виходячи з характеру змін, що відбулися, спираючись на аналіз наявних навчальних програм,  процес   оновлення їх змісту  можна умовно розділити на чотири періоди:    1) 1989 - 1992 рр.;  2)1992 - 1996 рр.; 3) 1996 - 2005 рр.; 4) 2010 р.  (кожен з них пов'язаний з появою принципово нового програмового документа в його змістовому  наповненні).

 За роки незалежності  держава докладала чимало зусиль щодо справедливої оцінки минулого України, свідченням цього є -  укази, розпорядження,  доручення, звернення Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; накази та рекомендаційні листи Міністерства освіти і науки України та інші документи.

На викладання вітчизняної історії в загальноосвітніх школах мала вплив ціла низка  указів Президента України: "Про створення літопису народної пам'яті"  (13.03.2002 р.),  "Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні" (20.03.2002 р.), "Про відзначення 85-ї річниці проголошення Акта злуки"  (12. 01. 2004 р.), "Про відзначення 295-ї  річниці та підготовку заходів до 300-ї річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика" (21.03.2005 р.), "Про всебічне вивчення та об'єктивне висвітлення діяльності українського визвольного руху та сприяння процесу національного примирення" (14.10.2006 р.)  "Про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні" (28.03.2007 р.),"Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її  учасників" (12.04. 2007 р.),  "Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 років" (21.05.2007р.), "Про відзначення  у 2008 році 360-ї річниці подій, пов'язаних з початком Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття" (01.02. 2008 р.) та ін.  Суспільно-політичне значення цих нормативно-правових актів обумовлено необхідністю усунення конфронтаційних моментів у масовій свідомості як однієї з передумов формування консолідованої української  нації.

Література:

•1.         Законодавство України про загальну середню освіту // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - № 9. - С. 447.

•2.         Лікарчук І. Доступність і якість - основні ознаки сучасної освіти / І. Лікарчук // Інформатика. - 2009. - № 32. - С. 3-10.

•3.         Пометун О. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні / О. Пометун, Г. Фрейман //  Історія України. - 2006. № 19. С. - 8 - 13.

a-mail: tomachenkosash@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>