XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Товт Т.Й. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Старший викладач Товт Тетяна Йосипівна

Мукачівський державний університет

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В умовах трансформаційних процесів в економіці України важливе значення має ефективна інвестиційна діяльність підприємств, регіонів, держави. На мікрорівні її ефективність залежить, насамперед, від формування раціональної інвестиційної стратегії підприємства та його фінансових можливостей. Сучасні тенденції економічного розвитку вказують на необхідність переходу до інноваційної моделі економіки, а це потребує значних інвестицій. Тому інвестиції є засобом ресурсного забезпечення інновацій.

В умовах трансформаційних процесів в економіці України важливе значення має ефективна інвестиційна діяльність підприємств, регіонів, держави. На мікрорівні її ефективність залежить, насамперед, від формування раціональної інвестиційної стратегії підприємства та його фінансових можливостей. Сучасні тенденції економічного розвитку вказують на необхідність переходу до інноваційної моделі економіки, а це потребує значних інвестицій. Тому інвестиції є засобом ресурсного забезпечення інновацій.Інвестиційно-інноваційні процеси, що відбуваються в національній економіці, а також проблеми інноваційного розвитку вітчизняних суб'єктів господарювання, їх інвестиційного забезпечення знайшли своє відображення в працях М.П. Денисенка [1], О.О. Лапко [2], В.В. Козика [3], О.Є. Кузьміна [4], Л.І. Федулової [5] та інших.

Виходячи з того, що інноваційна діяльність промислових підприємств є вирішальним елементом розвитку сучасного виробництва, проблеми її інвестиційного забезпечення набувають особливої актуальності. Водночас вітчизняна практика свідчить, що інноваційною діяльністю займається незначна кількість промислових підприємств - у 2009 р. їхня частка становила 12,8 % [6].

Активізація інноваційної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки пов'язана, насамперед, з пошуком джерел і форм інвестування, які мають забезпечити баланс між інноваційними витратами та фінансовими можливостями.

Забезпечення динамічного розвитку промислових підприємств в Україні, зміцнення їх конкурентних позицій на вітчизняному й зарубіжному ринках потребує значного збільшення інвестицій, спрямованих на впровадження інновацій, проведення технічного й технологічного оновлення виробництва.

У 2008 році у промисловості України більша частина інвестицій в основний капітал надійшла в галузі, які, за класифікацією Організації економічного співробітництва та розвитку, належать до середньо-низькотехнологічних - виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургійне виробництво, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції. Натомість галузі, які забезпечують пропорційно більшу частку виробництва інноваційної продукції, залучили значно менші обсяги інвестицій. Тим самим, інвестиційні процеси сприяють відтворенню і закріпленню поточної структури економіки.

Інвестиційний процес в Україні не виконує інноваційної функції, кінцевим результатом реалізації якої мала б стати структурна перебудова національної економіки в напрямі формування виробництв із довгостроковими інноваційними конкурентними перевагами, спроможними ефективно реагувати на посилення внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих чинників.

Це зумовлює зниження інноваційної ефективності інвестицій в основний капітал. Показник інноваційної ефективності інвестицій показує відношення обсягів реалізації інноваційної продукції відповідної галузі промисловості до обсягів сформованих і залучених нею інвестицій в основний капітал [5].

Слід вказати, що інноваційна ефективність інвестицій є найвищою для машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості і металургійного виробництва. Саме ці галузі мають потенціал для забезпечення інноваційного зростання та модернізації промисловості України, генеруючи прогресивні структурні зрушення також у суміжних галузях і в технологічній базі промисловості в цілому. Так, у машинобудуванні кожна гривня інвестицій у 2008 р. забезпечувала створення 2,9 грн. доходу від реалізації інноваційної продукції, у металургійному виробництві - 1,6 грн., у хімічній та нафтохімічній промисловості - 0,5 грн. [6].

Проте розвиток інвестиційних процесів за 2005-2008 рр. супроводжувався зниженням рівня інноваційної ефективності інвестицій майже по всіх галузях промисловості. В цілому у промисловості в 2008 р. порівняно з 2005 р. інноваційна ефективність інвестицій знизилась на 0,11 грн., у тому числі в переробній - на 0,09 грн. При цьому найбільших втрат ефективності зазнали хімічна та нафтохімічна промисловість - 1,36 грн., машинобудування, де цей показник знизився на 1,19 грн.

Разом із тим високі показники інноваційної ефективності інвестицій у машинобудуванні ще не дають підстав стверджувати про створення достатніх сприятливих умов для інноваційного зростання галузі. За наявності кількаразової диспропорції між часткою інвестицій в основний капітал, вкладених у цю галузь, і часткою витрат на фінансування інноваційної діяльності справедливим є висновок про те, що інноваційний процес у машинобудуванні забезпечується переважним чином за рахунок експлуатації старої технологічної бази.

Переважна більшість інвестицій у інноваційні проекти в Україні здійснюються за власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності. Ресурси, залучені на фондовому ринку, а також довгострокові позики комерційних банків є незначними, а видатки державного й місцевого бюджетів, включаючи державні цільові фонди, - недостатніми. Для прискорення інноваційного розвитку потрібно істотно збільшити його інвестування та стимулювати розробку й запровадження інноваційних проектів.

Таким чином, в Україні економічне зростання не супроводжується оновленням промисловості на інноваційній основі, що є свідченням неефективності реалізації інвестиційного потенціалу країни. А це формує високі ризики для стабільності економічного зростання вітчизняної економіки, зміцнення її конкурентоспроможності.

Тому пріоритетним завданням інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств є пошук та ефективне використання інвестиційних ресурсів для доведення науково-технічних ідей і розробок до конкретної продукції та технології, що мають попит на ринку.

Ми вважаємо, що для збільшення обсягів інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств необхідно вирішити цілу низку проблем: комерціалізація інноваційної продукції (доведення інноваційних розробок до практичного використання потребує додаткових коштів на великий проміжок часу); надвисокі ризики інноваційної діяльності; нецільове й неефективне використання фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності; спекулятивне використання наданих державою пільг тощо.

Література:

1. Провайдинг інновацій: Підручник / За ред. М.П. Денисенка. - К.: Вид-во „Професіонал", 2008. - 448 с.

2. Лапко О.О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання: Монографія. / О.О. Лапко - К.: ІЕП НАН України, 1999. - 254 с.

3. Козик В.В. Можливості та проблеми формування інноваційних структур / В.В. Козик // Регіональна економіка. - 2005. - № 1. - С. 195-202.

4. Кузьмін О.Є. Інвестиційна та інноваційна діяльність: Монографія. / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, Н.В. Тувакова, А.Я. Кузнєцова. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 233 с.

5. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. / Л.І. Федулова - Київ: Либідь, 2006. - 480 с.

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. - Доступний з: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>